สมัคร Royal Online เล่นไพ่เสือมังกร สิ้นสุดระยะเวลา

สมัคร Royal Online เล่นไพ่เสือมังกร Penn National Gaming จำเป็นต้องปรับจำนวนหุ้นคงค้างถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับลดเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ Series B ที่สามารถแลกได้ (“หุ้นบุริมสิทธิ”) ซึ่งมียอดคงค้าง 12,050 หุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้:

เมื่อราคาหุ้นสามัญของ Penn National Gaming ณ สิ้นสุดระยะเวลาการรายงานน้อยกว่า 45 ดอลลาร์ จำนวนหุ้นคงค้างถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับลดแล้วจะเพิ่มขึ้น 26,777,778 หุ้น (ไม่ว่าราคาหุ้นจะต่ำกว่า 45 ดอลลาร์)

เมื่อราคาหุ้นสามัญของ Penn National Gaming เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรายงานอยู่ระหว่าง 45 ถึง 67 ดอลลาร์ จำนวนหุ้นคงค้างถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับลดแล้วจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่สามารถคำนวณได้โดยการหาร 1.205 พันล้าน

ดอลลาร์ (มูลค่าที่ตราไว้) ด้วย ราคาปัจจุบัน สมัคร Royal Online ต่อหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลดเพิ่มขึ้นระหว่าง 17,985,075 หุ้น และ 26,777,778 หุ้น ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นปัจจุบัน และ,

เมื่อราคาหุ้นสามัญของ Penn National Gaming เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรายงานสูงกว่า 67 ดอลลาร์ จำนวนหุ้นคงค้างถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับลดแล้วจะเพิ่มขึ้น 17,985,075 หุ้น (ไม่ว่าราคาหุ้นจะเกิน 67 ดอลลาร์)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการที่เราเสนอให้แยกสินทรัพย์ดำเนินงานและทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ออกเป็นสองบริษัทที่ซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการแยกสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของเราไปยังผู้ถือหุ้นสามัญของเรา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fortress Investment Group เจ้าของ 9,750 คน หุ้นบุริมสิทธิได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิของตนเป็นหุ้น

สามัญที่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือเทียบเท่าในราคา 67 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นหรือ 14.6 ล้านหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนหรือเทียบเท่า หุ้นสามัญที่ไม่ลงคะแนนเสียงหรือเทียบเท่าจะแปลงเป็นหุ้นสามัญที่ลงคะแนนเสียงของ Penn National

Gaming เมื่อขายให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง Fortress อาจแลกเปลี่ยนหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่ไม่มีการลงคะแนนเสียงหรือเทียบเท่าเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้า Fortress ไม่ใช้สิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนทั้งหมดก่อนการแยกออก หุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญหรือเทียบเท่าที่ไม่ลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ Fortress อาจ

ขายหุ้นสามัญของ Penn National Gaming หรือเทียบเท่าจำนวน 14.6 ล้านหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงจำนวน 6.1 ล้านหุ้นก่อนการแยกออก หรือหากไม่เป็นเช่นนั้น Penn National Gaming มีสิทธิ์ซื้อคืนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายในราคา $67 ต่อหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับ Centerbridge Capital Partners, LP โดยที่บริษัทจะซื้อหุ้นบุริมสิทธิคืนจำนวน 2,300 หุ้นคืนที่พาร์ล่วงหน้าก่อนการแยกส่วน

การกระทบยอดของมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เป็น GAAP

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว หรือรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี การชดเชยหุ้น ค่าประกันคืนและค่าใช้จ่ายที่หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย กำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจาก

บริษัทในเครือที่ไม่ได้รวมบัญชี การวัดประสิทธิภาพหรือสภาพคล่องที่คำนวณตาม GAAP ข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติม เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นการวัดประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเกมที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลาย นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังใช้ EBITDA ที่ปรับแล้วเป็นตัวชี้วัดหลักในการปฏิบัติงานของส่วนงาน ซึ่งรวมถึงการประเมินบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ ไม่ควรตีความ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นทางเลือกแทนรายได้จากการดำเนินงาน เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นทางเลือกแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน เป็นตัววัดสภาพคล่อง หรือ

เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอื่นใดที่กำหนดตาม GAAP บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน การจ่ายดอกเบี้ย ภาษี และการชำระคืนเงินต้นหนี้ ซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ควรสังเกตด้วยว่าบริษัทเกมอื่น ๆ ที่รายงานข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอาจคำนวณ EBITDA ที่ปรับแล้วในลักษณะที่แตกต่างจาก

บริษัท EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วถูกนำเสนอเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติม เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นพื้นฐานหลักสำหรับการประเมินมูลค่าของบริษัทเกม เนื่องจากมาตรการนี้ถือเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดีกว่ากำไรสุทธิ (ขาดทุน)

แบบปรับลดต่อ GAAP การกระทบยอดของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเป็นรายได้ (ขาดทุน) สุทธิต่อ GAAP รวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเป็นรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตาม GAAP จะรวมอยู่ในกำหนดการทางการเงินที่แนบมาด้วย

การกระทบยอดของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของแต่ละส่วนเป็นรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานรวมอยู่ในกำหนดการทางการเงินในที่นี้ ในระดับเซ็กเมนต์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะกระทบยอดกับรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตาม GAAP แทนที่จะเป็นรายได้ (ขาดทุน) สุทธิต่อ GAAP เนื่องจากการจัดสรรดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ ภาษีเงินได้ และ

อื่นๆ บางอย่างที่ทำไม่ได้ รายการไปยังส่วนงานของบริษัทตามส่วนงาน ผู้บริหารเชื่อว่าการนำเสนอนี้มีความหมายมากขึ้นสำหรับนักลงทุนในการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับการรายงานของบริษัทเกมอื่นๆ

EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้ว จะปรับ EBITDA หักด้วยค่าเช่า

Funds From Operations (“FFO”) ถูกกำหนดโดย NAREIT (สมาคม National Association of Real Estate Investment Trusts, องค์กรการค้าสำหรับ REIT) ว่าเป็น “การวัดผลการปฏิบัติงานของ REIT ที่ได้รับ

การยอมรับและรายงานมากที่สุด” FFO เท่ากับรายได้สุทธิ ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินและบวกกลับค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์ Adjusted Funds From Operations (“AFFO”) หมายถึง FFO บวกกับการชดเชยตามหุ้นที่ลดลงโดยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การกระทบยอด FFO และ AFFO ต่อรายได้ (ขาดทุน) สุทธิตาม GAAP จะรวมอยู่ในกำหนดการทางการเงินที่แนบมาด้วย

อย่างไรก็ตาม มาตรการของ PropCo และ/หรือ PNG ของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDAR ที่ปรับปรุงแล้ว FFO และ AFFO ของ PropCo อาจไม่เทียบเท่ากับมาตรการที่มีชื่อเดียวกันซึ่งใช้โดยบริษัทอื่น

รายละเอียดการประชุมทางโทรศัพท์ เว็บคาสต์ และการเล่นซ้ำ

Penn National Gaming เป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์และการออกอากาศทางเว็บพร้อมกันในเวลา 11.00 น. ET วันนี้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 212/231-2930; โปรดโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนการนำเสนอ คำถามจะถูกสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่

โทรมา ผู้สนใจสามารถโทรสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.pngaming.com ; ให้เวลา 15 นาทีในการลงทะเบียนและดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น การแพร่ภาพซ้ำของสายที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับสามสิบวันบนอินเทอร์เน็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินที่จะหารือโดยฝ่ายบริหารระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์และการเปิดเผยและการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทwww.pngaming.com ในส่วน “นักลงทุน” (เลือกลิงก์ สำหรับ “ข่าวประชาสัมพันธ์”)กี่ยวกับ Penn National Gaming

Penn National Gaming เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือมีส่วนได้เสียในการเล่นเกมและการแข่งรถ โดยเน้นที่ความบันเทิงของสล็อตแมชชีน ปัจจุบันบริษัทดำเนินการโรงงาน 29 แห่งในเขตอำนาจศาล 19 แห่ง ได้แก่ โคโลราโด ฟลอริดา อิลลินอยส์ อินดีแอนา ไอโอวา แคนซัส ลุยเซียนา เมน แมริแลนด์ มิสซิสซิปปี้ มิสซูรี เนวาดา นิวเจอร์ซีย์

นิวเม็กซิโก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย เท็กซัส เวสต์ เวอร์จิเนีย และออนแทรีโอ โดยรวมแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดำเนินการของ Penn National มีเครื่องเกมประมาณ 34,800 เครื่อง เกมบนโต๊ะประมาณ 850 เกม ห้องพักในโรงแรม 2,900 ห้อง และพื้นที่เล่นเกมประมาณ 1.6 ล้านตารางฟุต

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมากจากการคาดการณ์ แม้ว่า Penn National Gaming, Inc. และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัท” หรือ “PENN”) เชื่อว่าความคาดหวังของเราอยู่บนพื้นฐาน

ของสมมติฐานที่สมเหตุสมผลภายในขอบเขตของความรู้ของเราเกี่ยวกับธุรกิจและการปฏิบัติการของเรา แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าที่เกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์จะไม่แตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของเรา ปัจจัยที่มีความหมายซึ่งอาจทำให้

ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้: การแยก PropCo ออกจาก PENN ที่เสนอ รวมถึงความสามารถของเราในการได้รับความยินยอมและการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมด

อย่างทันท่วงที ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับของการแยกกันที่เสนอ การรักษาทางภาษีที่คาดหวังของธุรกรรมที่เสนอ ความสามารถของแต่ละบริษัทหลังการหมุนและ PropCo ในการดำเนินการและขยายธุรกิจตามลำดับ การแยกส่วนและการเบี่ยง

เบนความสนใจของผู้บริหารจากปัญหาทางธุรกิจแบบเดิม ความสามารถของเราในการระดมทุนที่จำเป็นต่อการจัดหาเงินทุนสำหรับการแยกส่วน รวมถึงการไถ่ถอนหนี้ที่มีอยู่ของเราและภาระผูกพันเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ ส่วนเงินสดที่คาดการณ์ไว้

ของเงินปันผลพิเศษด้าน E&P และต้นทุนการทำธุรกรรม ความสามารถของเราในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบตามกำหนดเวลาที่จำเป็นในการเป็นเจ้าของ พัฒนา และ/หรือดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา หรือความล่าช้าหรืออุป

สรรคอื่นๆ ในการดำเนินการตามแผนเข้าซื้อกิจการหรือโครงการของเรา รวมถึงการลงมติที่ดีในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอุทธรณ์โดยโต๊ะกลมของโอไฮโอที่กล่าวถึงความถูกต้องตามกฎหมายของวิดีโอลอตเตอรีในโอไฮโอ ความ

สามารถของเราในการได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติของรัฐและท้องถิ่น (รวมถึงจากคณะกรรมการการแข่งรถแห่งรัฐโอไฮโอ) ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง ปัจจัยการก่อสร้าง รวมถึงความล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโดยไม่คาดคิด การคัดค้านในท้องถิ่น และต้นทุนแรงงานและวัสดุที่เพิ่มขึ้น ความสามารถของเราในการบูรณาการเมืองเซนต์หลุยส์ของ

Harrah เข้ากับธุรกิจที่มีอยู่ของเราได้สำเร็จ ความสามารถของเราในการบรรลุข้อตกลงกับนักขี่ม้าพันธุ์ดีและนักขี่ม้าในรัฐโอไฮโอที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานที่เสนอและเพื่อรักษาข้อตกลงกับนักขี่ม้า เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงาน

ที่จัดตั้งขึ้นอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการจามูลที่เสนอ ความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน การคัดค้านในท้องถิ่น และการสร้างโครงการที่ซับซ้อนบนพื้นที่ขนาดค่อนข้างเล็ก การผ่านกฎหมายของรัฐ สหพันธรัฐ หรือท้องถิ่น (รวมถึงการลงประชามติ) ที่จะขยาย จำกัด เพิ่มภาษี ป้องกันหรือส่งผลเสียต่อการปฏิบัติการในหรือใกล้เคียงกับเขต

อำนาจศาลที่เราดำเนินการหรือพยายามทำธุรกิจ (เช่น การห้ามสูบบุหรี่ที่ใด ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกของเรา); ผลกระทบของเศรษฐกิจ สินเชื่อ ตลาดทุน ที่อยู่อาศัย และสภาวะพลังงานต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและในอุตสาหกรรมเกมและ

ที่พักโดยเฉพาะ กิจกรรมของคู่แข่งของเราและการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของคู่แข่งรายใหม่ (แบบดั้งเดิม ทางอินเทอร์เน็ต และการชิงโชค) การเพิ่มอัตราภาษีที่แท้จริงในทรัพย์สินใดๆ ของเราหรือในระดับองค์กร ความสามารถของเราในการระบุ

โอกาสในการได้มาและการพัฒนาที่น่าดึงดูดใจ และยอมรับเงื่อนไขกับคู่ค้าสำหรับธุรกรรมดังกล่าว ต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาโอกาสดังกล่าวและความสามารถของเราในการได้มาหรือการพัฒนา และบรรลุผลตอบแทนที่คาด

หวังจากโอกาสดังกล่าว ความคาดหวังของเราต่อความพร้อมใช้งานและต้นทุนของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ผลของการดำเนินการทางกฎหมายที่รอดำเนินการ; การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี การพึ่งพาบุคลากรหลักของเรา ผลกระทบของการ

ก่อการร้ายและการสู้รบระหว่างประเทศอื่นๆ ผลกระทบของสภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ตามที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายงานประจำไตรมาสที่ตามมาในแบบฟอร์ม

10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่ยื่นต่อ SEC บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบ

ฟอร์ม 8-K ตามที่ยื่นต่อ SEC บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ตามที่ยื่นต่อ SEC บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

คำชี้แจงของ Kazuo Okada เกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตผู้จัดหาทรัพยากรการเล่นเกมจากคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย
17 เมษายน 2556 10:30 น. Eastern Daylight Time
ลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–23 ก.ค. Kazuo Okada ออกแถลงการณ์ต่อไปนี้ในวันนี้เกี่ยวกับ Aruze Gaming America’s (AGA) ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของเขาและ บริษัท ย่อยของเขาซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้จัดหาทรัพยากรการเล่นเกมจาก California Gambling Control Commission (CGCC):

“ฉันยินดีที่คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียได้รับใบอนุญาตผู้จัดหาทรัพยากรการเล่นเกมให้กับ Aruze Gaming America (บริษัทในเครือที่ฉันเป็นเจ้าของทั้งหมด) และผู้บริหารระดับสูง ”

ทวีตนี้
“ฉันยินดีที่คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียได้รับใบอนุญาตผู้จัดหาทรัพยากรการเล่นเกมแก่ Aruze Gaming America (บริษัทในเครือที่ฉันเป็นเจ้าของทั้งหมด) และผู้บริหารของบริษัท

“การให้ใบอนุญาตแก่เราถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ฉันได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมใหม่ในอเมริกาเหนือตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อ Wynn Resorts Ltd. ฟ้องร้องฉันในศาลรัฐเนวาดา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฉันได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมใหม่ใน 18 เขตอำนาจศาลที่ AGA ไม่เคยได้รับใบอนุญาตก่อนหน้านี้ รวมถึงในรัฐอาร์คันซอ ออนแทรีโอ

แคนาดา; และจากชนเผ่าอเมริกันอินเดียน 16 เผ่า นอกจากนี้ ตั้งแต่เวลานั้น AGA ได้รับการอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตห้าใบในรัฐอาร์คันซอ อัลเบอร์ตา แคนาดา; ฟลอริดา; มิสซิสซิปปี้; และโอคลาโฮมา และมีการต่ออายุใบอนุญาตชนเผ่าอเมริกันอินเดียนมากกว่า 50 ใบ ใบอนุญาตและการต่ออายุใหม่แต่ละรายการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าฉัน ‘เหมาะสม’

“ปัจจุบัน AGA มีใบอนุญาต 43 ใบกับชนเผ่าอเมริกันอินเดียนที่ดำเนินธุรกิจคาสิโนในแคลิฟอร์เนีย ด้วยปริมาณการขายของ AGA ในตลาดแคลิฟอร์เนีย และการตอบสนองของตลาดในเชิงบวกต่อเครื่องสล็อตและอุปกรณ์เล่นเกมของ AGA AGA จำเป็นต้องขอใบอนุญาตทั่วทั้งรัฐ โมเมนตัมของธุรกิจแข็งแกร่ง และด้วยการอนุมัติจาก CGCC เราตั้งตารอที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในแคลิฟอร์เนียและทั่วตลาดสหรัฐต่อไป”

คุณโอคาดะยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Wynn Resorts, Ltd และผู้ก่อตั้งและประธาน Universal Entertainment Corporation

เกี่ยวกับ Aruze Gaming America, Inc.

Aruze Gaming America, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส ออกแบบ พัฒนา และผลิตเครื่องสล็อตแมชชีนและอุปกรณ์เกมสำหรับตลาดคาสิโนทั่วโลก กับบริษัทในเครือในออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ มาเก๊า และญี่ปุ่น Aruze Gaming America ผลิตผลิตภัณฑ์เกมที่เป็นนวัตกรรมสูง รวมถึงวิดีโอความละเอียดสูงและเครื่องสล็อตแบบสเต็ป ผลิตภัณฑ์เกมส่วนกลาง และอุปกรณ์แบบหลายเทอร์มินัล สำหรับข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกม

โรงกลั่นของ John Watling เปิดประตูในพื้นที่ของ Buena Vista Estate ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และเป็นตำนานในใจกลางเมือง Nassau ประเทศบาฮามาส
Rum ของ John Watling เปิดตัวในฐานะ ‘จิตวิญญาณแห่งบาฮามาส’ ระดับพรีเมียม

16 เมษายน 2556 14:25 น. เวลาออมแสงตะวันออก
นัสเซา, บาฮามาส–( BUSINESS WIRE )– 19 ก.ค. 2019 โรงกลั่นของ John Watling – เหล้ารัมของ JOHN WATLING ชื่อ “Spirit of The Bahamas” ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เปิดให้เข้าชมฟรีที่บ้านของบริษัท Buena Vista Estate ในเมืองแนสซอ . คฤหาสน์เก่าแก่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1789 และสามารถมองเห็นท่าเรือได้ เป็นที่ตั้งของเหล้ารัม Pale, Amber และ Buena Vista ที่ผลิตขึ้นด้วยมือของชาวบาฮามาส ที่เอสเตท John Watling’s มีการผลิตและทัวร์แบบพิพิธภัณฑ์ แหล่งช้อปปิ้ง และค็อกเทลบาฮามาสอันเป็นเอกลักษณ์ที่ Red Turtle Tavern โรงกลั่น John Watling’s Distillery ตั้งอยู่บนถนน Delancy Street ในระยะที่สามารถเดินได้จากท่าเรือสำราญ และเปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 น. – 18.00 น. เจ็ดวันต่อสัปดาห์

“เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราที่โรงกลั่นของ John Watling และ Buena Vista Estate เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกของบาฮามาส เราได้ทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างตั้งแต่โรงกลั่นไปจนถึงรัมของเรามีคุณภาพสูงสุด”

ทวีตนี้
โรงกลั่นของ John Watling ได้ทำงานร่วมกับ Antiquities, Monument and Museum Corporation (AMMC), National Insurance Board (NIB), N&M Architects และ Coastline Construction เพื่อปรับปรุง Buena Vista Estate ให้สวยงามดั่งเดิม การบูรณะครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างโรงบ่มและการผลิตถังเก่าที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ขนาด 10,000 ตารางฟุตเพื่อเป็นโกดังเก็บของ ซึ่งกินเวลานานกว่าหนึ่งปี

“เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราที่โรงกลั่นของ John Watling และ Buena Vista Estate เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกของบาฮามาส เราได้ทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างตั้งแต่โรงกลั่นไปจนถึงรัมของเรามีคุณภาพสูงสุด” Jose B. Portuondo หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งกล่าว “โรงกลั่นของ John Watling เป็นจุดแวะที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในแนสซอ อันที่จริงแล้ว ผู้เข้าชมที่นี่จะได้พบกับประสบการณ์หลากหลายทางสัมผัส ซึ่งมีทั้งประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ความงามของธรรมชาติ ทิวทัศน์อันกว้างไกลของท่าเรือ และโอกาสที่จะนำเหล้ารัมของ JOHN WATLING กลับบ้าน ”

อสังหาริมทรัพย์:

Buena Vista Estate ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2 เอเคอร์ของสวนเขตร้อนเขียวชอุ่มที่มีต้นมะกอกดำอายุกว่า 100 ปี และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของแนสซอ นิวโพรวิเดนซ์ และบาฮามาสตั้งแต่ปี 1789 การก่อสร้างเริ่มขึ้นในบ้านในปีเดียวกับสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญถูกตราขึ้น; จอร์จ วอชิงตันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศส

Buena Vista Home ในตำนานได้ต้อนรับลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากมายในอดีต รวมถึงทุกคนตั้งแต่ Robert Mitchum และ Bobby Kennedy ไปจนถึง Ed Sullivan และ Joan Crawford The Estate เปิดตัวในฮอลลีวูดเมื่อมีการนำเสนอในภาพยนตร์เจมส์บอนด์เรื่องCasino Royale ที่นำแสดงโดยแดเนียลเครก

รับการปรับปรุงใหม่ Buena Vista อสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประสบการณ์ของผู้เข้าชมสำหรับโรงกลั่นจอห์นเบลล์วัตเนื้อเรื่องเฟอร์นิเจอร์โบราณ, การจัดแสดงนิทรรศการแบบโต้ตอบร้านค้าปลีกและร้านเหล้า นอกจากนี้ยังจะพร้อมใช้งานสำหรับการทำงานขององค์กรและส่วนตัว

ทัวร์:

โรงกลั่นจะเปิดให้ผู้เข้าชมทุกวันและจะมีทัวร์ฟรีที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และมรดกของบาฮามาส ทัวร์เริ่มต้นที่ล็อบบี้ทางเข้าของบ้าน Buena Vista และรวมถึงโบราณวัตถุและภาพพิมพ์ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี การจัดแสดงภาพถ่ายและการจัดแสดงได้รับการจัดเตรียมโดยลูกหลานของรายชื่อผู้อยู่อาศัยใน Buena Vista อันยาวนาน ซึ่งรวมถึงผู้ว่าการราชวงศ์ หัวหน้าผู้พิพากษา และอัศวินแห่งจักรวรรดิอังกฤษ

จากนั้นทัวร์จะดำเนินต่อไปยังโกดังเก็บของซึ่งแขกจะได้ใกล้ชิดและดูว่าเหล้ารัมของจอห์น วอตลิ่งถูกบรรจุขวดด้วยวิธีสมัยเก่าด้วยมือของคนในท้องถิ่นอย่างไร มอบประสบการณ์สัมผัสที่หลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งผู้เข้าพักจะได้เห็นถังไม้โอ๊คสีขาวที่มีอายุมากกว่า 1,000 ถังซึ่งเติมอากาศด้วย ‘Angel’s Share’ ซึ่งเป็นส่วนที่สูญเสียไปจากการระเหยในช่วงหลายปีที่เหล้ารัมจะพักอยู่ในถัง

นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักภายนอกยังจะได้เห็นบ่อน้ำอายุ 200 ปีที่เพิ่งค้นพบซึ่งตัดจากหินปูนแข็งซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.4 ฟุตและลึก 65 ฟุต บ่อน้ำตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างบ้าน Buena Vista และโรงกลั่น และสันนิษฐานว่าถูกแกะสลักโดยทาสตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Buena Vista ในปี ค.ศ. 1789 จนถึงการตราพระราชบัญญัติการเลิกทาสของอังกฤษปี ค.ศ. 1833

เหล้ารัมของจอห์น วอตลิ่ง:

ประสบการณ์ในการผลิตเหล้ารัมมากกว่า 175 ปีได้สร้างสรรค์รัมของจอห์น วอทลิ่ง ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งห้าคน Pepin และ Leon Argamasilla, Jose และ Mario Portuondo และ Guillermo Garcia-Lay จากโรงกลั่นของ JOHN WATLING’S DISTILLERY ยังเป็นสมาชิกรุ่นที่หกของครอบครัวที่ผลิตเหล้ารัมซึ่งมีความผูกพันกับบาฮามาสมากกว่าครึ่งศตวรรษ

เหล้ารัมของ JOHN WATLING เป็นรัมระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ของบาฮามาส มีจำหน่ายในชื่อ Pale อายุ 2 ขวบ สีเหลืองอำพัน 3 ขวบ และ 5 ขวบที่ตั้งชื่อตาม Buena Vista Estate รัมของ JOHN WATLING นั้นผ่านการหมักและกลั่นจากกากน้ำตาลอ้อยที่ตัดด้วยมือ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตในโรงกลั่นของ John Watling เป็นงานฝีมือและบรรจุ

ด้วยมือด้วยมือของบาฮามาส ที่ John Watling’s เราใช้วัสดุในท้องถิ่นและใช้วิธีการผลิตเหล้ารัมแบบอังกฤษดั้งเดิมเพื่อผลิต “จิตวิญญาณแห่งบาฮามาส” โรงกลั่นใช้เครื่องจักรน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ และแม้แต่ขวดก็ยังประดับด้วยส่วน Sisal Plait ที่ทอด้วยมือในหมู่เกาะบาฮามาสทางใต้ของแอนดรอสและเกาะแคท

รัมของจอห์น วอตลิ่ง ซึ่งเริ่มจำหน่ายในเดือนมีนาคมนี้ มีขายเฉพาะในนิวโพรวิเดนซ์และเพียงไม่กี่แห่งในหมู่เกาะแฟมิลีเท่านั้น และได้รับการยอมรับอย่างดีจากชาวบาฮามาสและนักท่องเที่ยว ร้านค้าและบาร์ในท้องถิ่นขายผลิตภัณฑ์หมดเป็นประจำทุกสัปดาห์และมียอดขายมากกว่า 4,000 ขวด

ชื่ออะไร:

John Watling เป็นที่รู้จักในนาม “โจรสลัดผู้เคร่งศาสนา” ที่แล่นเรือในทะเลบาฮามาส เขาเป็นโจรสลัดอังกฤษจากศตวรรษที่ 17 ซึ่งตั้งรกรากอยู่บนเกาะซานซัลวาดอร์และตั้งชื่อตามตัวเขาเอง เขาแล่นเรือไปกับโจรสลัดที่มีชื่อเสียงเช่น William Dampier, Woodes Rogers และ Bartholomew Sharpe ในปีพ.ศ. 2468 เมื่อมีการพิจารณาในที่สุดว่านี่คือเกาะโคลัมบัสที่ยกพลขึ้นบก เปลี่ยนชื่อเป็นเกาะซานซัลวาดอร์

JOHN WATLING’S DISTILLERY ตั้งอยู่บนถนน Delancy Street ภายในระยะที่สามารถเดินได้จากท่าเรือเรือสำราญในย่าน Downtown Nassau และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทั้งคนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน หากต้องการวางแผนการเยี่ยมชม

นักท่องเที่ยวควรไปที่หรือโทร (242) 322-2811 หรือเพียงแค่แสดงตัว ทัวร์ฟรีและแนะนำตนเอง เวลาทำการคือ 10.00 น. ถึง 18.00 น. เจ็ดวันต่อสัปดาห์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ภาพถ่าย, และข่าวสารเกี่ยวกับโรงกลั่นจอห์นเบลล์วัตโปรด“Like” หน้า Facebook

Moovweb สร้างประสบการณ์พัดลมมือถือที่คล่องตัวสำหรับสถานที่จัดงานมอเตอร์สปอร์ตของ International Speedway Corporation16 เมษายน 2556 13:32 น. เวลาออมแสงตะวันออกซานฟรานซิสโก–( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ก.ค. Moovweb ประกาศว่าInternational Speedway Corporation(NASDAQ Global Select

Market: ISCA) (“ISC”) เจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านมอเตอร์สปอร์ตที่มีชื่อเสียงระดับโลกสิบสาม [13] แห่ง เช่น Daytona International Speedway และ Talladega Superspeedway ได้เปิดตัวประสบการณ์ใหม่สำหรับ

แฟน ๆ บนมือถือที่ทำให้ตอนนี้ ง่ายกว่าสำหรับแฟนการแข่งขันในการซื้อตั๋วเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของพวกเขาที่สถานที่ ISC ทุกแห่ง เว็บไซต์จำหน่ายตั๋วผ่านมือถือใหม่เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2013

และทำให้แฟนๆ สามารถซื้อตั๋วเข้าชมงาน บัตรผ่านพิท เข้าถึงแฟนโซน และอีกมากมายได้อย่างง่ายดาย หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ไซต์บนมือถือใหม่ แฟน ๆ สามารถไปที่ไซต์แทร็กกีฬามอเตอร์สปอร์ตของ ISC เช่นdaytonainternationalspeedway.comบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเลือกลิงก์ “ตั๋ว” ถัดจากกิจกรรม

“ลูกค้าเช่น ISC กำลังตรวจสอบวิธีการรุ่นใหม่ของเราสำหรับมือถือที่เน้นการพัฒนาเว็บที่เน้นส่วนหน้า แนวทางนี้ช่วยพิสูจน์ธุรกิจของพวกเขาในอนาคตและเร่งการส่งมอบประสบการณ์มือถือที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา”

ทวีตนี้
“การยกระดับประสบการณ์ของแฟนๆ ให้กับลูกค้าของเราในขณะที่พวกเขาอยู่ในสนามแข่งนั้นมีความสำคัญสูง” Tina Martin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของ ISC กล่าว “ด้วยไซต์ใหม่ที่เหมาะกับอุปกรณ์พกพา แฟน ๆ สามารถประหยัดเวลาและความพยายามโดยใช้พลังของสมาร์ทโฟนเพื่อซื้อตั๋วจากทุกที่เพื่อเข้าถึงกิจกรรมระดับโลกและกิจกรรมวันงานที่หลากหลาย”

Moovweb ได้รับเลือกให้ขับเคลื่อนประสบการณ์มือถือเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ ISC สืบทอดฟังก์ชันการทำงานที่สมบูรณ์ของไซต์เดสก์ท็อปที่มีอยู่ รวมถึงขั้นตอนการขายออนไลน์ในประสบการณ์มือถือ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของบริษัทและปกป้องการลงทุนในข้อเสนออีคอมเมิร์ซปัจจุบัน

“เราพิจารณาทางเลือกทั้งหมดแล้ว Moovweb ก็สมเหตุสมผลที่สุดแล้ว” นางมาร์ตินกล่าวต่อ “ไซต์มือถือใหม่ไม่เพียงแต่เปิดตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยประหยัดเวลาและเงินด้วยการใช้ประโยชน์จากไซต์เดสก์ท็อปที่มีอยู่ของเรา ตอนนี้เรามีพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ของแฟนๆ ผ่านจุดสัมผัสทางมือถือที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงที่ยังไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน”

แพลตฟอร์มประสบการณ์ Moovweb ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ก้าวไปสู่อุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้แนวทางที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานเพื่อรวมการพัฒนาเว็บและมือถือให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่นและการแปลงโฉมไซต์ที่อยู่ระหว่างการ

จดสิทธิบัตรของ Moovweb ไซต์และแอพมือถือของธุรกิจจะสืบทอดและซิงค์กับเนื้อหา คุณสมบัติ และตรรกะทางธุรกิจของไซต์เดสก์ท็อป แนวทางนี้ช่วยให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์พกพาอันทรงพลังได้ในเวลาไม่กี่วัน ไม่ใช่เป็นเดือน และขับเคลื่อนธุรกิจให้คล่องตัวขึ้นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป

Mitch Bishop หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Moovweb กล่าวว่า “แฟน ๆ ในการแข่งขันจะต้องชอบประสบการณ์ใหม่อันน่าทึ่งบนสมาร์ทโฟนของพวกเขา “ลูกค้าเช่น ISC กำลังตรวจสอบวิธีการรุ่นใหม่ของเราสำหรับมือถือที่เน้นการพัฒนาเว็บที่เน้นส่วนหน้า แนวทางนี้ช่วยพิสูจน์ธุรกิจของพวกเขาในอนาคตและเร่งการส่งมอบประสบการณ์มือถือที่น่าสนใจซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา”

เกี่ยวกับ Moovweb

วิสัยทัศน์ของ Moovweb คือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเว็บโดยพื้นฐานเพื่อสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจที่ไม่มีใครเทียบ แพลตฟอร์มระดับองค์กรที่ใช้ระบบคลาวด์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างนวัตกรรมให้เร็วขึ้นและขับเคลื่อนผลลัพธ์ขั้นสุดยอดผ่านช่องทางมือถือของตน แพลตฟอร์มดังกล่าวมอบชุดเครื่องมืออันทรงพลังแก่นักพัฒนา

หน่วยงานออกแบบ และผู้วางระบบ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่งลงอย่างมากสำหรับไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่น่าสนใจและแอปที่มาพร้อมเครื่อง แพลตฟอร์ม Moovweb เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก โดยมีการแปลง

หน้ามือถือเกือบ 12 พันล้านหน้าสำหรับไซต์และแอพบนมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง Macy’s, 1-800-FLOWERS.com, Sur la Table, Golfsmith, Vitacost, Kroger , Accenture, Cox Communications, Chico’s, Sharpie และอีกมากมาย

เกี่ยวกับ อินเตอร์เนชั่นแนล สปีดเวย์ คอร์ปอเรชั่น

International Speedway Corporation เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตชั้นนำ โดยปัจจุบันส่งเสริมกิจกรรมการแข่งรถมากกว่า 100 รายการต่อปี รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามอเตอร์สปอร์ต บริษัทเป็นเจ้าของและ/

หรือดำเนินการสถานบันเทิงกีฬามอเตอร์สปอร์ตหลัก 13 แห่ง ซึ่งรวมถึง Daytona International Speedway ® ในฟลอริดา (บ้านของ DAYTONA 500 ® ); Talladega Superspeedway ® ในแอละแบมา; Michigan International Speedway ® ตั้งอยู่นอกเมืองดีทรอยต์ Richmond International Raceway ® ในเวอร์จิเนีย;

Auto Club Speedway ของ Southern California ® ใกล้ลอสแองเจลิส; สนามแข่งรถแคนซัส® ในแคนซัสซิตี้ แคนซัส; Phoenix International Raceway ® ในรัฐแอริโซนา; Chicagoland Speedway ® และ Route 66 Raceway ® ใกล้ชิคาโก อิลลินอยส์; Homestead-Miami Speedway ®ในฟลอริดา; Martinsville Speedway ®ในเวอร์จิเนีย; Darlington Raceway ®ในเซาท์แคโรไลนา; และ Watkins Glen International ®ในนิวยอร์ก

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของและดำเนินการ Motor Racing Network ซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยุกีฬาอิสระที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และ Americrown Service Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ให้บริการจัดเลี้ยง สัมปทานอาหาร

และเครื่องดื่ม ตลอดจนผลิตและทำการตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกีฬามอเตอร์สปอร์ต นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนได้เสียร้อยละ 50 ใน Hollywood Casino ที่ Kansas Speedway สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ หมายเหตุ: ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัททั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ

Moovweb® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Moov Corporation เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว

ฟิทช์ยืนยันพันธบัตรของ Laguna Development Corp (NM) ที่ ‘BB+’; IDR ที่ ‘บีบี’
16 เมษายน 2556 13:04 น. Eastern Daylight Time
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ยืนยันพันธบัตรรายได้องค์กร (พันธบัตร) ของ Laguna Development Corporation (LDC) ที่ ‘BB+’ ฟิทช์ยังยืนยันอันดับเครดิตเริ่มต้นของผู้ออก ‘BB’ (IDR) ของ LDC ที่ ‘BB’

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญการยืนยันอันดับเครดิตสะท้อนถึงความยืดหยุ่นทางการเงินที่แข็งแกร่งของ LDC ซึ่งได้รับการปรับปรุงโดยการตัดจำหน่ายหนี้ตามปกติและข้อตกลงแบ่งปันกระแสเงินสดกับ

Pueblo of Laguna (Pueblo) ข้อตกลงการแบ่งปันกระแสเงินสดช่วยให้แน่ใจว่าสภาพคล่องยังคงเพียงพอในระดับองค์กรและการลงทุนใหม่ยังคงแข็งแกร่ง การกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงานของ LDC เทียบกับผู้ออกเกมชาวอเมริกันพื้นเมืองอื่น ๆ และนโยบายการเงินแบบอนุรักษ์นิยมของ Pueblo ก็รวมอยู่ในการจัดอันดับด้วยเช่นกัน

LDC ดำเนินการคาสิโนสามแห่งที่ตั้งอยู่ตาม I-40 ทางตะวันตกของ Albuquerque ซึ่งรวมถึงรูท 66 คาสิโน (ประมาณ 15 ไมล์จากอัลบูเคอร์คี) ที่มีเครื่องสล็อตประมาณ 1,630 เครื่องและโรงแรม 154 ห้อง นอกจากนี้ยังมี

Dancing Eagle Casino ที่มีเครื่องสล็อตประมาณ 600 เครื่องซึ่งอยู่ห่างออกไป 30 ไมล์ทางตะวันตกซึ่งรองรับการจราจรที่สัญจรผ่าน I-40 มากขึ้น ในที่สุด Casino Xpress มีเครื่องสล็อตเพิ่มเติม 130 เครื่องในพื้นที่พักผ่อนทั่วเส้นทาง 66 พันธบัตรได้รับประโยชน์จากการจำนำรายรับที่มีลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรกในสินทรัพย์เหล่านี้และสินทรัพย์เสริมอื่น ๆ

เลเวอเรจของ LDC ที่วัดโดยหนี้สิน/EBITDA นั้นต่ำเพียง 2 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะดีขึ้นในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้าเนื่องจากหนี้ของ LDC จะตัดจำหน่าย LDC อยู่ระหว่างการพิจารณารีไฟแนนซ์หุ้นกู้ซึ่งจะตัดจำหน่ายเต็มจำนวนภายในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ฟิทช์คาดว่าหนี้ใหม่ของ LDC จะมีค่าตัดจำหน่ายในระดับหนึ่ง และบริษัทจะดำเนินการลดหนี้ต่อไป เนื่องจากฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ . ความครอบคลุมของดอกเบี้ยและเงินต้นโดย EBITDA คาดว่าจะยังคงสูงกว่า 3 เท่า

ในปี 2555 LDC สามารถฟื้นส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 2% ที่สูญเสียไปในปี 2554 ให้กับคู่แข่งบางรายในตลาดอัลบูเคอร์คี อย่างไรก็ตาม การได้กำไรมาจากค่าใช้จ่ายของมาร์จิ้น ส่งผลให้ EBITDA ลดลง ฟิทช์คาดว่าอัตรากำไร EBITDA และ EBITDA จะทรงตัวในปี 2556 ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมการส่งเสริมการขายที่สมเหตุสมผลมากขึ้นในปี 2556 ฟิทช์คาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะคงที่สำหรับ LDC ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตโดยรวมของตลาดอัลบูเคอร์คีที่เติบโตเต็มที่

ข้อตกลงการแบ่งปันกระแสเงินสด

LDC และ Pueblo of Laguna ได้ลงนามในข้อตกลงการแบ่งปันกระแสเงินสด ซึ่งกำหนดเงินสดสำรองขั้นต่ำสำหรับการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายด้านทุนเพื่อคงไว้ที่ LDC การโอนจำนวนมากไปยัง Pueblo จะทำทุกปีโดยอิงตามเปอร์เซ็นต์ของเงินสดที่เหลืออยู่หลังจากสร้างเงินสำรองแล้ว นอกจากนี้ยังมีจำนวนที่แน่นอน ซึ่งประกอบด้วยส่วนเล็ก ๆ ของการโอนทั้งหมดที่เผ่าได้รับในแต่ละเดือน

ฟิทช์มองว่าข้อตกลงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับ LDC ช่วยให้มั่นใจว่ามีการลงทุนซ้ำในระดับที่เหมาะสม และกำหนดการโอนย้ายชนเผ่าในระดับที่เทียบเท่ากับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดขององค์กร ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตราสารหนี้

Pueblo รักษานโยบายการเงินแบบอนุรักษ์นิยมในด้านชนเผ่าและไม่ต้องพึ่งพาการโอนย้ายจากองค์กรเกม

พันธบัตรรายได้ขององค์กร

พันธบัตรปี 2549 ค้ำประกันโดยภาระกระแสเงินสดของ LDC ความแตกต่างในเชิงบวกเพียงจุดเดียวจาก IDR สะท้อนถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้สินของพันธบัตร ซึ่งจำกัดหนี้แบบคู่ขนาน ช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวในกรณีที่ผิดนัด ข้อตกลงดังกล่าวห้ามไม่ให้มีหนี้สินเพิ่มเติมหากค่าเลเวอเรจเกิน 3.0x และความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่า 2.5 เท่า

พันธบัตรยังได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุนที่ควบคุมโดยผู้ดูแลผลประโยชน์และกองทุนสำรองหนี้สาธารณะ (DSRF) กระแสควบคุมของเงินทุนและการระดมทุนของ DSRF จะเปิดใช้งานหากการครอบคลุมการชำระหนี้โดย EBITDA ลดลงต่ำกว่า 2 เท่า ระดับความครอบคลุมที่น้อยกว่า 1.5x จะทำให้เกิดเหตุการณ์เริ่มต้น

ความอ่อนไหวในการให้คะแนน

แง่บวก: การพัฒนาในอนาคตที่อาจนำไปสู่การดำเนินการจัดอันดับเชิงบวก ทั้งแบบรายบุคคลหรือโดยรวม ได้แก่:–เลเวอเรจที่วัดโดยหนี้สิน/EBITDA มีแนวโน้มเข้าใกล้ 1x;–สภาพแวดล้อมส่งเสริมการขายยังคงไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นระยะเวลานาน–The Pueblo ให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในระดับชนเผ่าที่สม่ำเสมอมากขึ้น

IDR ของ LDC ถูกจำกัดส่วนใหญ่อยู่ในหมวดหมู่ ‘BB’ ซึ่งสะท้อนถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงานที่จำกัดของ LDC เมื่อเทียบกับจักรวาลเกมที่จัดอันดับในวงกว้างของ Fitch ลักษณะการแข่งขันและความอิ่มตัวของตลาด Albuquerque ยังกดดันศักยภาพในการเคลื่อนไหวของอันดับเครดิตในเชิงบวก

เชิงลบ: การพัฒนาในอนาคตที่อาจนำไปสู่การดำเนินการจัดอันดับเชิงลบ ได้แก่:–เลเวอเรจที่วัดโดยหนี้สิน/EBITDA ใกล้ 2.5x;–Ramp-up ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดที่นำไปสู่แรงกดดันจากการดำเนินงานที่สำคัญ

สภาพคล่องที่ดีของ LDC และการลงทุนซ้ำในอสังหาริมทรัพย์อันเป็นผลมาจากข้อตกลงกระแสเงินสดกับ Pueblo บวกกับตัวชี้วัดเครดิตที่มั่นคงช่วยให้อันดับเครดิตดีขึ้น ดังนั้นฟิทช์ไม่คาดว่าจะมีแรงกดดันอันดับลบในระยะใกล้ถึงปานกลาง

ช็อกโกแลตดิจิตอลเปิดตัวSLOTS! Pocket UKกับการเล่นด้วยเงินจริงขับเคลื่อนโดย Betable
ผู้พัฒนาเกมโซเชียลชั้นนำเข้าสู่หมวดเกมด้วยเงินจริงด้วยชื่อมือถือที่แข่งขันได้และมีส่วนร่วม

16 เมษายน 2556 12:02 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )– Digital Chocolateผู้นำเกมโซเชียลบนแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโต ประกาศเปิดตัวSLOTS! ท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร ™สำหรับ iPhone และ iPad โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรกับการเล่นเงินจริงขับเคลื่อนโดยBetable เกมดังกล่าวให้ผู้เล่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรมีทางเลือกในการเดิมพันด้วยเงินจริงหรือสกุลเงินเสมือนและชิปบนเครื่องสล็อตแมชชีน ซึ่งเป็นการผสมผสานที่จะใช้ประโยชน์จากผู้ชมทั้งที่กว้างและสร้างรายได้สูง

“ในขณะที่ผู้บุกเบิกสร้างเกมเดียวกันซึ่งสร้างความแตกต่างจากการสร้างแบรนด์ของพันธมิตรเท่านั้น แต่บริษัทอย่าง Digital Chocolate กำลังสร้างเกมดั้งเดิมที่จะสร้างความพึงพอใจและให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่น ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเล่นด้วยเงินจริงหรือไม่ก็ตาม”

ทวีตนี้
สล็อต! รูปแบบการเล่นที่ใช้เงินจริงของ Pocket UKนั้นขับเคลื่อนโดย Betable ที่ได้รับอนุญาตจากสหราชอาณาจักร ซึ่ง Digital Chocolate ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรพิเศษเมื่อปลายปี 2012 Betable จัดการด้านเงินจริงทั้งหมดของเกม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด การป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบตัวตน ผลการเดิมพันและการพนัน ผู้เล่นจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์กับ Betable เช่น การสมัคร การฝากเงิน ฯลฯ ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมการเล่นด้วยเงินจริงได้

“การเล่นด้วยเงินจริงเป็นโอกาสการเติบโตที่สำคัญในการเล่นเกมบนมือถือ และเราเชื่อว่าการรวมการออกแบบเกมโซเชียลเข้ากับ RMG เราจะช่วยผู้บุกเบิกเกมมือถือรูปแบบใหม่ทั้งหมด” Jason Loia ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Digital Chocolate กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Betable เพื่อเปิดใช้งาน RMG ในSLOTS! Pocket UKและเราตั้งตารอที่จะเพิ่มกลุ่มเกมที่ใช้เงินจริงในโซเชียล”

หลากหลายวิธีการเล่นSLOTS! จะทำให้ผู้เล่นได้รับความบันเทิงในตอนท้ายด้วยเครื่องสล็อตแมชชีนที่มีธีมเฉพาะเจ็ดเครื่องและจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ เครื่องจักรเหล่านี้มีตั้งแต่ซาฟารีไปจนถึงการผจญภัยใต้น้ำ ไปจนถึง Wild West ด้วยเสียง ตัวละคร และโครงเรื่องที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถปลดล็อกมินิเกมตามการหมุนวงล้อ เมื่อเล่นมินิเกมให้เสร็จ ผู้เล่นจะได้รับโอกาสในการเลื่อนระดับและชนะมากขึ้น ยิ่งผู้เล่นมีเพื่อนมากเท่าไร การผสมผสานของสปินที่มีโอกาสชนะก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

“มันน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งที่พันธมิตร เล่นไพ่เสือมังกร ของเรากำลังทำเพื่อสร้างสรรค์เกมคาสิโนอย่างสล็อต” คริสโตเฟอร์ กริฟฟิน ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Betable กล่าว “ในขณะที่ผู้บุกเบิกสร้างเกมเดียวกันซึ่งสร้างความแตกต่างจากการสร้างแบรนด์ของพันธมิตรเท่านั้น แต่บริษัทอย่าง Digital Chocolate กำลังสร้างเกมดั้งเดิมที่จะสร้างความพึงพอใจและให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่น ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเล่นด้วยเงินจริงหรือไม่ก็ตาม”

นอกจากตัวเลือกการเล่นเกมด้วยเงินจริงแล้ว อะไรทำให้SLOTS! Pocket UK ที่ไม่ซ้ำใครคือระบบ Power Up ขั้นสูงที่เพิ่มความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับสกุลเงินเสมือน ใช้โอกาสและใช้ตัวคูณกับสปินของคุณหากคุณรู้สึกโชคดี…โยนสมอเพื่อเก็บรีลเฉพาะไว้ในเครื่อง เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ หรือสร้างเคว๊กแล้วเขย่ารีลเพื่อชัยชนะ คะแนนโบนัสจะได้รับจากการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มพลังที่มีอยู่

สล็อต! Pocket UKเปิดให้เล่นฟรีและพร้อมให้ผู้เล่นในสมัคร Royal Online เล่นไพ่เสือมังกร สหราชอาณาจักรใช้งานได้ทันทีภายใน Apple iTunes Store ของประเทศนั้น ๆ การปรับปรุงและคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับSLOTS! Pocket UKมีการ วางแผนในสัปดาห์ต่อๆ ไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมช็อคโกแลตดิจิ