สมัครเว็บพนันออนไลน์ พนันบาคาร่า SBOBET เว็บพนันออนไลน์

สมัครเว็บพนันออนไลน์ พนันบาคาร่า SBOBET เว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นคาสิโน SBOBET สมัคร SBOBET คาสิโน สมัคร SBOBET สล็อต สมัคร SBOBET มือถือ เว็บคาสิโน SBOBET คาสิโน SBOBET เว็บบาคาร่า SBOBET

4. การอนุมัติวาระการประชุม5. การเลือกตั้งบุคคลหนึ่งหรือสองคนเพื่อตรวจสอบและยืนยันรายงานการประชุม6. การพิจารณาว่าการประชุมสามัญประจำปีได้มีการเรียกประชุมอย่างถูกต้องหรือไ7. ข้อสังเกตของประธานกรรมการ8. การนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริห9. การนำเสนอรายงานประจำปี รายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินรวม และรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินรว10. มติในการใช้งบกำไรขาดทุนและงบดุลและงบกำไรขาดทุนรวมและงบดุลรวม11. มติเสนอแนวทางปฏิบัติต่อผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในงบดุรับรอง12. มติการปลดภาระความรับผิดของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร13. การกำหนดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการ

14. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี15. การเลือกตั้งกรรมการและประธานกรรมการ16. การอนุมัติขั้นตอนของคณะกรรมการสรรห17. มติเกี่ยวกับแนวทางค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง18. มติเกี่ยวกับโปรแกรมสิ่งจูงใจประกอบด้วยมติดังต่อไปนี้(a) เพื่อนำโปรแกรมสิ่งจูงใจระยะยาวมาใช้(ข) มอบอำนาจให้คณะกรรมการแก้ไขเกี่ยวกับหุ้นกลุ่ม ค ฉบับใหม(ค) ให้อำนาจคณะกรรมการมีมติซื้อหุ้นประเภท ค คืน และ(ง) โอนหุ้นสามัญเพื่อส่งมอบตามโครงการจูงใจ19. ปิดการประชุมสามัญประจำปี

มติที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้งประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ข้อ 2)คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ทนายความ Wilhelm L?ning ได้รับเลือกให้เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีการกำหนดจำนวนกรรมการของคณะกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการและประธานคณะกรรมการ (ข้อ 13 และ 15)คณะกรรมการสรรหาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการเจ็ดคน และไม่มีรองกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าการประชุมสามัญประจำปีจะเลือก Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer และ Lars Nilsson อีกครั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการ และเลือก David Kelly, Jonas Kjellberg และ Patrick Andersen เป็นกรรมการคนใหม่ของคณะกรรมการ จนถึงเวลาปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป Henrik Persson และ Florian Seubert ได้แจ้งคณะกรรมการสรรหาว่าพวกเขาปฏิเสธการเลือกตั้งใหม่ในการประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีเลือก Lars-Johan Jarnheimer เป็นประธานกรรมการอีกครั้งความคิดเห็นที่มีแรงจูงใจของคณะกรรมการสรรหาในการอธิบายข้อเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการของคณะกรรมการมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cdongroup.comการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี (ข้อ 14)

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการจนถึงเวลาปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้นร้อยละสาม (3) คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดจะมีมูลค่า 3,071,000 โครนสวีเดน โดยในจำนวนนี้ 670,000 โครนสวีเดนจะถูกจัดสรรให้กับประธานคณะกรรมการ 325,000 โครนสวีเดน ให้แก่กรรมการคนอื่นๆ ของคณะกรรมการแต่ละท่าน และอีก 451,000 โครนสวีเดน สำหรับงานใน คณะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาเสนอว่า สำหรับงานภายในคณะกรรมการตรวจสอบ 150,000 โครนสวีเดน จะถูกจัดสรรให้กับประธาน และ 75,000 โครนสวีเดน ให้กับสมาชิกอีกสองคน สำหรับงานในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน SEK 75

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติการอนุมัติขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (ข้อ 16)

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ควรเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะจัดตั้งขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2556 โดยหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 คณะกรรมการสรรหาจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคนซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ซึ่งประสงค์จะแต่งตั้งสมาชิก . ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในวันที่ 30 กันยายน 2556 จะเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา สมาชิกของคณะกรรมการจะแต่งตั้งประธานกรรมการในการประชุมครั้งแรก

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามวาระโดยเริ่มตั้งแต่ประกาศรายงานชั่วคราวในเดือนมกราคม – กันยายน 2556 และสิ้นสุดเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ หากกรรมการลาออกในระหว่างวาระของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาสามารถเลือกที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่ได้ ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งกรรมการลาออกจะต้องแต่งตั้งสมาชิกใหม่ โดยที่ผู้ถือหุ้นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของบริษัท หากผู้ถือหุ้นรายนั้นปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสามารถเลือกที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรายใหญ่ที่สุดรายต่อไปเข้าร่วมได้ หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลดความเป็นเจ้าของลง คณะกรรมการสามารถเลือกแต่งตั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายต่อไปให้เข้าร่วมได้ ในทุกกรณี คณะกรรมการสรรหาสงวนสิทธิ์ในการลดจำนวนสมาชิกภาพตราบเท่าที่จำนวนสมาชิกยังคงมีอย่างน้อยสามคน

คณะกรรมการสรรหามีสิทธิที่จะได้รับทรัพยากรบุคคลเมื่อได้รับการร้องขอ เช่น บริการเลขานุการจากบริษัท และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทสำหรับที่ปรึกษาด้านการจัดหางานและการเดินทางที่เกี่ยวข้องหากเห็นว่าจำเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอสำนักงานบัญชีที่จดทะเบียน KPMG AB ได้รับเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญประจำปี 2555 เป็นระยะเวลาสี่ปี ดังนั้นงานแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจึงถูกกำหนดให้เกิดขึ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2559 KPMG AB ได้แต่งตั้งนักบัญชีสาธารณะที่ได้รับอนุญาต ?sa Wir?n Linder เป็นผู้ดูแลบัญชมติที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัการปฏิบัติต่อผลประกอบการของบริษัท (ข้อ 11)

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ยกกำไรสะสมและสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นและผลสำหรับปี ยกยอดรวมทั้งสิ้น 266,881,697.32 โครนสวีเดน มูลค่า 141,033,274.00 โครนสวีเดน ให้กับสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้แนวทางค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ข้อ 17)

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติให้นำแนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ต่ำกว่า “ผู้บริหาร”) ดังต่อไปนี้ ตลอดจนกรรมการของคณะกรรมการในขอบเขตที่จะได้รับค่าตอบแทนนอกตำแหน่งกรรมกาแนวทางค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์ของแนวทางนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่ม CDON สามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหาร ภายในบริบทของกลุ่มเพียร์ของ CDON Group ซึ่งประกอบด้วยบริษัทค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ของนอร์ดิก ค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สามารถแข่งขันในตลาดได้และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในขณะเดียวกัน ค่าตอบแทนผู้บริหารจะประกอบด้วยเงินเดือนคงที่และแบบผันแปรที่จ่ายเป็นเงินสด เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ของการเข้าร่วมในโครงการจูงใจระยะยาวตามส่วนได้เสีย ผลประโยชน์ตามธรรมเนียม และโครงการบำเหน็จบำนาญ ส่วนประกอบเหล่านี้จะต้องสร้างค่าตอบแทนที่สมดุลซึ่งสะท้อนถึงผลงานและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกลุ่ม CDON’

เงินเดือนประจเงินเดือนประจำของผู้บริหารจะต้องสามารถแข่งขันได้และขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคค่าตอบแทนผันแปผู้บริหารอาจได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรเพิ่มเติมจากเงินเดือนประจำ เงินเดือนผันแปรโดยทั่วไปจะไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินเดือนประจำปีคงที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ผันแปรขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามเป้าหมายและเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประโยชน์อื่นกลุ่ม CDON ให้ผลประโยชน์อื่นๆ แก่ผู้บริหารตามแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น รถยนต์ของบริษัทและการดูแลสุขภาพของบริษัท เป็นต้น ในบางครั้งอาจได้รับเงินสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยตามระยะเวลาที่กำหนด

เพนชั่ผู้บริหารมีสิทธิได้รับภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินบำนาญตามธรรมเนียมในประเทศที่ตนได้รับการจ้างงาน ภาระผูกพันเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญจะค้ำประกันผ่านเบี้ยประกันที่จ่ายให้กับบริษัทประกันภัย ภายใต้สถานการณ์ปกติอายุเกษียณคือ 65 ปี

หนังสือแจ้งการเลิกจ้างและเงินชดเชระยะเวลาการแจ้งสูงสุดในสัญญาของผู้บริหารโดยทั่วไปคือสิบสองเดือน อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นที่อนุญาตให้มีระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า 18 เดือน ซึ่งในระหว่างนั้นการชำระเงินเดือนจะดำเนินต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมกาสมาชิกคณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกในการประชุมสามัญ ในบางกรณีอาจได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่ดำเนินการภายในขอบเขตความเชี่ยวชาญของตน นอกเหนือหน้าที่ของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนสำหรับบริการเหล่านี้จะต้องจ่ายตามเงื่อนไขของตลาดและต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ความเบี่ยงเบนจากแนวทางปฏิบัตในกรณีพิเศษ สมัครเว็บพนันออนไลน์ คณะกรรมการบริษัทอาจเบี่ยงเบนไปจากแนวทางข้างต้น เช่น ค่าตอบแทนที่แปรผันเพิ่มเติมในกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะชี้แจงสาเหตุของการเบี่ยงเบนดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป

การประเมินแนวปฏิบัติและคำแถลงของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตตามประมวลกฎหมายบรรษัทภิบาลของสวีเดน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนภายในคณะกรรมการบริษัทจะเฝ้าติดตามและประเมินผลการนำแนวทตอบแทนสำหรับผู้บริหารที่กำหนดขึ้นโดยการประชุมสามัญประจำปี นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้จัดทำตาม Ch 8 Sec 54 ของพระราชบัญญัติบริษัท (2005:551) ว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางค่าตอบแทนผู้บริหารที่ได้ใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญประจำปีครั้งก่อนหรือไม่ การประชุม. การประเมินและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบมีผลสรุปว่าในระหว่างปี 2555 แนวทางที่นำมาใช้โดยการประชุมสามัญประจำปี 2554 และ 2555 ได้ปฏิบัติตามโดยกลุ่ม CDON

คำชี้แจงของผู้สอบบัญชีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการประเมินของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่www.cdongroup.comณ สถานที่ของบริษัทที่ Bergsgatan 20 ในเมืองมัลเมอ และจะส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ และระบุที่อยู่ไปรษณีย์หรือที่อยู่อีเมลโปรแกรมสิ่งจูงใจ (ข้อ 18)

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติให้ใช้โปรแกรมจูงใจระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันและผลงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ไม่ได้หมายถึงกรรมการของคณะกรรมการ) และพนักงานหลักอื่นๆ ในกลุ่ม CDON ตามรายการ 18(ก)-18(ง) ด้านล่าง มติทั้งหมดมีเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงขอเสนอให้นำข้อเสนอทั้งหมดนี้เป็นมติเดียว

การนำโปรแกรมสิ่งจูงใจระยะยาวมาใช้ (ข้อ 18(a))คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติให้ใช้โปรแกรมจูงใจระยะยาวและตามผลการปฏิบัติงาน (“แผน”) โดยมีโครงสร้างเช่นเดียวกับปี2555 แผนดังกล่าวเสนอให้รวมผู้บริหารระดับสูงประมาณ 40 คนและ พนักงานคนสำคัญอื่นๆ ในกลุ่ม CDON

การลงทุนส่วนบุคคลในการเข้าร่วมแผน พนักงานต้องเป็นเจ้าของหุ้นในกลุ่ม CDON หุ้นเหล่านี้อาจเป็นหุ้นที่ถืออยู่แล้ว และไม่สามารถจัดสรรให้กับโปรแกรมจูงใจครั้งก่อน หรือหุ้นที่ซื้อในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมในแผน จำนวนหุ้นสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมอาจลงทุนภายใต้แผนจะสอดคล้องกับมูลค่าร้อยละ 5 – 10 ของเงินเดือนฐานประจำปีของผู้เข้าร่วม หากผู้เข้าร่วมมีข้อมูลวงในที่ขัดขวางไม่ให้เขา/เธอซื้อหุ้น CDON Group ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนให้เข้าร่วมในแผน หุ้นจะถูกซื้อโดยเร็วที่สุด แต่ก่อนการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป

สำหรับแต่ละหุ้นที่ลงทุนภายใต้แผนนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับสิทธิ์ในการเก็บรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และในบางกรณี สิทธิ์ในการปฏิบัติงานและตัวเลือกหุ้นของพนักงานโดย CDON Group

เงื่อนไขทั่วไปภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการเก็บรักษาและผลการปฏิบัติงานบางอย่างในช่วงระยะเวลา 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2559 (“ระยะเวลาการวัด”) ผู้เข้าร่วมการรักษาหุ้นที่จัดสรรให้กับแผนในช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิสิ้นสุดเมื่อมีการเผยแพร่รายงานระหว่างกาลสำหรับ ช่วงมกราคม – มีนาคม 2559 และคงไว้ซึ่งข้อยกเว้นบางประการ การจ้างงานในกลุ่ม CDON หรือบริษัทร่วมตามการเปิดเผยรายงานระหว่างกาลของกลุ่ม CDON สำหรับช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559สิทธิในการเก็บรักษาและสิทธิในการปฏิบัติงานแต่ละฉบับจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และพนักงานแต่ละคนจะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นหนึ่งหุ้นในราคาเท่ากับร้อยละ 120 ของมูลค่าตลาดของหุ้นในขณะนั้น ของการจัดสรรตัวเลือกหุ้นของพนักงาน

เงินปันผลที่จ่ายจากหุ้นกลุ่ม CDON จะเพิ่มจำนวนหุ้นที่สิทธิในการเก็บรักษาและสิทธิในการปฏิบัติงานแต่ละรายมีสิทธิได้รับ เพื่อที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน (จะไม่มีการชดเชยสำหรับเงินปันผลที่จ่ายให้กับหุ้นของกลุ่ม CDON ภายใต้เงื่อนไขของ ตัวเลือกหุ้นของพนักงาน)

เงื่อนไขประสิทธิภาพสิทธิ์การเก็บรักษา สิทธิ์ในการปฏิบัติงาน และตัวเลือกหุ้นของพนักงานแบ่งออกเป็น Series A (สิทธิ์การเก็บรักษา) และ Series B และ C (สิทธิ์ในการปฏิบัติงานและตัวเลือกหุ้นของพนักงาน) จำนวนหุ้นที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับการจัดสรรภายใต้สิทธิ์และจะได้รับภายใต้ตัวเลือกหุ้นของพนักงานนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผู้เข้าร่วมและส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเก็บรักษาและผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ Series A CDON Group (TSR) ในช่วงระยะเวลาการวัดเกินร้อยละ 0 เป็นระดับเริ่มต้นกำไรขั้นต้นของกลุ่ม Series B CDON ระหว่างช่วงการวัดผลซึ่งสอดคล้องกับระดับที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดล่วงหน้าเป็นรายการเข้าและขยายออก คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะนำเสนอระดับเริ่มต้นและระดับขั้นในรายงานประจำปี 2559

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ Series C CDON Group (TSR) ระหว่างช่วงการวัดผล เท่ากับ TSR เฉลี่ยสำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเดียวกันตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ล่วงหน้าในระดับรายการ และเกินค่าเฉลี่ย TSR สำหรับกลุ่มเพื่อนที่มีคะแนนร้อยละ 10 เป็นเป้าหมายการยืด บริษัทในกลุ่มเพียร์ที่มี TSR สูงสุดตามลำดับต่ำสุดจะไม่นำมาคำนวณ

ระดับที่กำหนดของเงื่อนไขนั้นรวมถึงระดับเริ่มต้นและเป้าหมายที่ขยายออกไปซึ่งมีการประมาณค่าเชิงเส้นที่ใช้ระหว่างระดับเหล่านั้นตามจำนวนสิทธิและตัวเลือกหุ้นของพนักงานที่ได้รับ ระดับเริ่มต้นถือเป็นระดับขั้นต่ำที่ต้องไปถึงเพื่อให้สามารถมอบสิทธิ์และตัวเลือกหุ้นของพนักงานในชุดนั้นได้ หากถึงระดับเริ่มต้น จำนวนสิทธิและตัวเลือกหุ้นของพนักงาน (ตามความเหมาะสม) ที่เสนอให้เสื้อกั๊กเป็น 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับ Series A และ 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับ Series B และ C หากตรงตามเป้าหมายที่ยืดออก สิทธิ์ทั้งหมด และตัวเลือกหุ้นของพนักงาน (ตามความเหมาะสม) ยังคงใช้สิทธิได้ในชุดนั้น หากไม่ถึงระดับเริ่มต้น สิทธิ์ทั้งหมดและตัวเลือกหุ้นของพนักงาน (ตามความเหมาะสม) ในชุดนั้นจะหมดอายุสิทธิในการเก็บรักษาและสิทธิในการปฏิบัติงาน

สิทธิ์ในการเก็บรักษาและสิทธิ์ในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:จัดสรรให้ฟรีหลังการประชุมสามัญประจำปี 255 ไม่สามารถโอนหรือจำนำได หุ้นจะได้รับการจัดสรรตามการเปิดเผยรายงานระหว่างกาลของกลุ่ม CDON สำหรับช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 เงินปันผลที่จ่ายจากหุ้นกลุ่ม CDON จะเพิ่มจำนวนหุ้นที่สิทธิในการเก็บรักษาและสิทธิในการปฏิบัติงานแต่ละสิทธิได้รับ เพื่อที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน

การจัดสรรหุ้นกำหนดให้ผู้ถือสามารถรักษาการลงทุนส่วนบุคคลได้ และยังคงมีการจ้างงานโดยกลุ่ม CDON ในช่วงระยะเวลาการให้สิทธิซึ่งสิ้นสุดเมื่อมีการเผยแพร่รายงานระหว่างกาลสำหรับช่วงมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2559 ด้วยข้อยกเว้นบางประการ

ตัวเลือกหุ้นของพนักงานตัวเลือกหุ้นของพนักงานจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ จัดสรรให้ฟรีหลังการประชุมสามัญประจำปี 255 สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานแต่ละคนให้สิทธิผู้เข้าร่วมในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่งหุ้น ราคาใช้สิทธิจะเป็นร้อยละ 120 ของมูลค่าตลาดของหุ้นในวันที่จัดสรรตัวเลือกหุ้นของพนักงาน

ไม่สามารถโอนหรือจำนำได้ ? สามารถใช้สิทธิได้ในช่วงเดือนเมษายน / พฤษภาคม และ สิงหาคม 255 ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนสำหรับเงินปันผลในกลุ่ม CDON Group ภายใต้เงื่อนไขของตัวเลือกหุ้นของพนักงาน

สิทธิในการใช้สิทธิกำหนดให้ผู้ถือสามารถรักษาการลงทุนส่วนบุคคลได้ และยังคงมีการจ้างงานโดยกลุ่ม CDON ในช่วงระยะเวลาการให้สิทธิซึ่งสิ้นสุดเมื่อมีการเผยแพร่รายงานระหว่างกาลสำหรับช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 บัญชีลูกค้า T-Mobile ตั้งแต่ปี 2551-2553 และกรรมการผู้จัดการและหัวห

น้าทีมบัญชี AT&T ตั้งแต่ปี 2550-2551 Andy ยังใช้เวลา 16 ปีที่ Lucent Technologies (และ AT&T รุ่นก่อน) ในบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการสิ้นสุดอาชีพของเขาที่ Lucent ในฐานะรองประธานฝ่ายขายสำหรับบัญชี T-Mobile ในปี 2550

แอนดรูว์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดและเข้าเรียนที่Graduate School of Business ที่มหาวิทยาลัยเดนเวอร์รวมถึงKenan-Flager Business Schoolที่มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาที่แชปเพิลฮิลล์

แอนดรูว์ทำงานในองค์กรอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหลายแห่งเกี่ยวกับ ExteNet Systems

Lisle ซึ่งเป็นบริษัทExteNet Systems, Inc. ซึ่ง ตั้งอยู่ใน IL ออกแบบ สร้าง เป็นเจ้าของ และดำเนินการเครือข่ายแบบกระจายในตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการใช้งานโดยผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายและเจ้าของสถานที่ การใช้ระบบเสาอากาศแบบกระจาย (DAS) เซลล์ขนาดเล็กและเทคโนโลยีอื่นๆ

เครือข่าย ExteNet ช่วยเพิ่มความครอบคลุมและความจุ และเปิดใช้งานบริการไร้สายที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมภายนอกและในร่ม ตลาดหลักที่ ExteNet กล่าวถึงนั้นรวมถึงเครือข่ายแบบกระจายภายนอกสำหรับใช้งานโดยผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และโฮสต์ของประเภทธุรกิจในร่ม รวมถึงสนามกีฬาและสถาน

บันเทิง อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ การดูแลสุขภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา การต้อนรับ และหน่วยงานของรัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.extenetsystems.com

“ExteNet?” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ExteNet Systems, Inc.เรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ประกาศในวันนี้ถึงคุณสมบัติที่ก้าวล้ำของEA SPORTS TM NHL ? 1 4 ที่ถูกตั้งค่าให้ปลดปล่อยความดุดัน

ความเร็ว และทักษะของฮอกกี้ NHL ผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของคอนโซลรุ่นนี้ที่ EA SPORTS มีให้ นำเสนอเกมพลิกเกมด้วย NHL? Collision Physics ล้ำสมัย สร้างขึ้นจาก Player Impact Engine ปฏิวัติวงการของ EA SPORTS FIFA สวมถุงมือด้วย Enforcer Engine ใหม่ล่าสุดที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในเกม Fight Night ที่โด่งดัง สัมผัสความเร็วและการควบคุมในระดับใหม่กับซีซันที่สองของเครื่องยนต์ True

Performance Skating ที่ได้รับการยกย่อง และกองหลังที่ห้อยโหนด้วย One-Touch Dekes ใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ แฟนๆ ยังสามารถใช้ชีวิต ของผู้เล่น NHL ในรูปแบบใหม่ของโหมด Be a Pro Career ซึ่งขณะนี้มีองค์ประกอบทั้งในและนอกน้ำแข็งNHL 14 จะพร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอเกม Xbox 3

60 ?และระบบความบันเทิง และระบบความบันเทิงสำหรับคอมพิวเตอร์ PlayStation ? 3 NHL 14จะวางจำหน่ายในวันที่ 10 กันยายน 2013 ในอเมริกาเหนือ และ 13 กันยายน 2013 ในยุโรป

“ปีนี้แฟน ๆ จะรู้สึกถึงความเร็ว ทักษะ และความก้าวร้าวของ NHL ฮอกกี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี EA SPORTS ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเกมที่ดีที่สุดที่เราเคยจินตนาการได้”

ทวีตนี้“เราภาคภูมิใจมากในประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมที่แฟรนไชส์ ??EA SPORTS NHL ผลิตขึ้นในคอนโซลรุ่นนี้ และในปีนี้ เรากำลังขยายนวัตกรรมนั้นด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากทีมอย่าง FIFA และ Fight Night” Dean Richards, General กล่าว ผู้จัดการ NHL EA SPORTS “ปีนี้แฟน ๆ จะ

รู้สึกถึงความเร็ว ทักษะ และความก้าวร้าวของ NHL ฮอกกี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี EA SPORTS ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเกมที่ดีที่สุดที่เราเคยจินตนาการได้”สามารถชม ตัวอย่างอย่างเป็นทางการของ NHL 14 ได้ที่ นี่คุณสมบัติNHL 14

NHL ? Collision Physics –พัฒนาจากเทคโนโลยีหลักเดียวกันกับที่ขับเคลื่อน EA SPORTS FIFA ให้กับ Player Impact Engine ที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม NHL? Collision Physics นำเสนอเกมฮิตที่ใหญ่กว่า เร้าใจกว่า และการชนที่สมจริงยิ่งขึ้น รูปแบบการควบคุมทางซ้ายแบบใหม่ทำให้การตีเปลี่ยนเกมง่ายขึ้นและให้รางวัลมากกว่าที่เคย

Enforcer Engine –ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในแฟรนไชส์ ??Fight Night ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ NHL 14 จะนำเสนอการนำเสนอแบบบุคคลที่สามใหม่ล่าสุดเพื่อแสดงลักษณะทางกายวิภาคของการต่อสู้ ผู้เล่นทุกคนบนน้ำแข็ง (มนุษย์หรือซีพียู) ยังคงมีชีวิตอยู่ตั้งแต่การดรอปถุงมือไปจนถึงการเดินทางสู่กรอบโทษ โดยไม่หยุดพัก เทคโนโลยีใหม่นี้นำเสนอเป็นครั้งแรกในแฟรนไชส์ของ EA SPORTS NHL ขนาดที่แท้จริงและความแตกต่าง

ของความแข็งแกร่งระหว่างผู้เล่น กลไกการกระแทกแบบใหม่ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมจริงและน่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยมีมา
True Performance Skating –สร้างขึ้นจากนวัตกรรมล้ำสมัยที่นำเสนอการเล่นสเก็ตตามฟิสิกส์และแอนิเมชั่นสเก็ตใหม่กว่า 1,000 แบบให้กับแฟรนไชส์ ??EA SPORTS NHL ปีที่สองของ True Performance Skating มีการเร่งความเร็วที่พัฒนาขึ้น ก้าวแรกแบบระเบิด การหมุนที่เร็วขึ้น และการเล่นสเก็ตด้านข้างที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เล่นตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นและการควบคุมที่ไม่เคยมีมาก่อน

One-Touch Dekes –สัมผัสความรู้สึกเหมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์ผ่าน ระบบ deking ใหม่ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นซึ่งควบคุมด้วยปุ่มซ้ายและปุ่มเดียว ตั้งแต่ผู้เล่นเริ่มต้นจนถึงนักเล่นเกมขั้นสูง ระบบนี้ช่วยให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและการรวม deke ที่ใช้งานง่าย สร้างการเคลื่อนไหวได้มากกว่าที่เคยเป็นมา
Live the Life – The new incarnation of the Be a Pro Career Mode, now you can truly Live the Life of an NHL play

er. On or off the ice, every decision you make shapes your legacy as an athlete. Interact with teammates outside of the rink. Take part in media interviews. Each choice you make will affect your relationship with fans, teammates and management, influencing your skills and progression.

ฤดูกาลออนไลน์ของ HUT & EASHL – NHL 14เพิ่มระบบเลื่อนชั้นและเลื่อนชั้นที่ดีที่สุดในประเภทกีฬาให้กับโหมด Hockey Ultimate Team และ EA SPORTS Hockey League ชนะเกมและเข้าสู่ดิวิชั่นถัดไปเพื่อเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดุเดือด พลาดท่าและเห็นว่าทีมของคุณตกต่ำ ทีมจะสามารถติดตามความคืบหน้าในหลายฤดูกาลได้NHL 14 Cover Vote จะเปิดตัวในวันที่ 22 เมษายน 2556

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2013 แฟน ๆ ทั่วโลกสามารถสร้างโฉมหน้าของแฟรนไชส์วิดีโอเกมฮ็อกกี้อันดับ 1 ของโลกได้อีกครั้งเมื่อแคมเปญ EA SPORTS NHL ? Cover Vote ประจำปีครั้งที่สองเปิดตัว ที่ NHL.com/covervote

ในปีแรกที่เปิดตัว แคมเปญ EA SPORTS NHL 13 Cover Vote ได้คะแนนโหวตจาก แฟนๆ มากกว่า 25 ล้านคน ส่งผลให้กัปตัน Claude Giroux กัปตัน Flyers ของ Philadelphia Flyers ลงจอดบนหน้าปก NHL 13

ทรัพย์สิน:หากต้องการดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดไปที่เว็บไซต์ข่าวของ EA ที่http://info.ea.com เยี่ยมชมเว็บไซต์EA SPORTS NHL 14สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

NHL 14อยู่ในระหว่างการพัฒนาที่ EA Canada ในแวนคูเวอร์ และยังไม่ได้รับการจัดอันดับโดย ESRB หรือ PEGI เยี่ยมชมwww.esrb.org และwww.pegi.info สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เป็นแฟนของEA SPORTS NHL บน Facebookและ ติดตามเรา บน Twitter

EA SPORTS เป็นหนึ่งในแบรนด์ความบันเทิงด้านกีฬาชั้นนำของโลก ด้วยแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่มียอดขายสูงสุด เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟที่ได้รับรางวัล โปรแกรมสำหรับแฟนๆ และประสบการณ์ดิจิทัลข้ามแพลตฟอร์ม EA SPORTS สร้างประสบการณ์เชื่อมต่อที่จุดประกายอารมณ์ของกีฬาผ่านวิดีโอเกมกีฬาชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงMadden NFL football, FIFA Soccer , NHL? hockey, NBA LIVE basketball, NCAA? Football , Tiger Woods PGA TOUR? golf, SSXและFight Nightมวย. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA SPORTS รวมถึงข่าวสาร วิดีโอ บล็อก ฟอรัม และแอปเกม โปรดไปที่www.easports.com .

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA SPORTS รวมถึงข่าวสาร วิดีโอ บล็อก ฟอรัม และแอปเกม โปรดไป ที่ www.easports.com เพื่อเชื่อมต่อ แบ่งปัน และแข่งขัน

NHL? 14เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ NHL และ NHLPA NHLPA, National Hockey League Players’ Association และโลโก้ NHLPA เป็นเครื่องหมายการค้าของ NHLPA ? เอชแอลพีเอ NHL และ NHL Shield เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Hockey League

NHL, NHL Shield และเครื่องหมายคำและรูปภาพของ Stanley Cup เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และชื่อและโลโก้ของ NHL Awards เป็นเครื่องหมายการค้าของ National Hockey League เครื่องหมายทีม NHL และ NHL เป็นทรัพย์สินของ NHL และทีมของ NHL ? NHL 2013 สงวนลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงเชิงโต้ตอบแบบดิจิทัล บริษัทให้บริการเกม เนื้อหา และบริการออนไลน์สำหรับคอนโซลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ EA มีผู้เล่นที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 275 ล้านคนและดำเนินงานใน 75 ประเทศ

ในปีงบประมาณ 2555 EA ประกาศรายรับสุทธิ GAAP ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ EA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เรดวูดซิตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเป็นที่รู้จักจากผลงานแบรนด์ดังที่โด่งดังและมีคุณภาพสูง เช่น The Sims?, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for Speed?, Battlefield? และ Mass Effect? ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA ได้ที่ http://info.ea.com

EA SPORTS, SSX, The Sims และ Need for Speed ??เป็นเครื่องหมายการค้าของ Electronic Arts Inc. Mass Effect เป็นเครื่องหมายการค้าของ EA International (Studio and Publishing) Ltd. John Madden, NFL, NBA, NHL NCAA, Tiger Woods, PGA TOUR และ FIFA เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้โดยได้รับอนุญาต Xbox 360 เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft และใช้ภายใต้ใบอนุญาตจาก Microsoft “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องMoneyGram เสนอบทเรียนคริกเก็ตฟรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับอเล็ก สจ๊วต อดีตกัปตันคริกเก็ตอังกฤษ
15 เมษายน 2556 04:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )– 21 ก.ค. MoneyGram (NYSE:MGI) บริษัทโอนเงินชั้นนำระดับโลกประกาศว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาในอังกฤษและเวลส์จะมีโอกาสได้ฝึกกับอดีตคริกเก็ตอังกฤษเป็นเวลาหนึ่งวัน กัปตันอเล็ก สจ๊วร์ตที่สนามคริกเก็ต Edgbaston ในเบอร์มิงแฮม

“ผ่านการแข่งขันของ MoneyGram ฉันหวังว่าจะช่วยให้นักคริกเก็ตที่ต้องการได้รับประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน ฉันหวังว่าเด็ก ๆ จะสอนฉันสิ่งหนึ่งหรือสองอย่างเช่นกัน”
ทวีตนี้
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ครูพลศึกษาจะต้องส่งเรียงความสร้างสรรค์ 500 คำที่moneygram.com/cricket เพื่ออธิบายว่าทำไมโรงเรียนของพวกเขาจึงควรได้รับโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ โรงเรียนสี่แห่งจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงถ้วยรางวัล Champions Trophy

สมัคร GClub จีคลับสล็อตออนไลน์ ไอดีไลน์ จีคลับ

สมัคร GClub จีคลับสล็อตออนไลน์ ไอดีไลน์ จีคลับ สมัครเล่น GClub ทางเข้า GClub จีคลับสล็อต สมัครจีคลับรอยัล ทดลองเล่น GClub สล็อตรอยัลจีคลับ สมัครจีคลับคาสิโน จีคลับผ่านเว็บ เล่นสล็อตจีคลับ สมัครสมาชิก GClub เกมส์จีคลับ สล็อตออนไลน์ GClub เล่นจีคลับผ่านเว็บ GClub Slot หัวหน้าผู้บริหารของผู้ผลิตเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าเขาคาดว่าคาสิโนจะย้ายเกมบนโต๊ะสดออกจากพื้นในอีกห้าปีข้างหน้าและพึ่งพาระบบอัตโนมัติ

ในระหว่างการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัสในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเกมบนโต๊ะ จอห์น คอนเนลลี CEO ของ Interblock กล่าวว่า “เกมสเตเดียม” ซึ่งอนุญาตให้เล่นเกมบนโต๊ะหลายประเภท เช่น แบล็คแจ็ค แครปส์ รูเล็ต และบาคาร่า ได้จากเกมเดียว ขั้วอิเล็กทรอนิกส์ยังแทนที่ตารางสด

Connelly กล่าวว่าเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ (ETGs) กำลังพบการใช้งานที่เพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศ

“ฉันไม่เคยฝันเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว (ว่า) คาสิโนจะลบเกมบนโต๊ะสดทั้งหมดออกจากพื้นและไปที่เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด” คอนเนลลีกล่าว

อย่างไรก็ตาม คาสิโนบางแห่งกำลังทำเช่นนั้น ตามคำกล่าวของคอนเนลลี ผู้ซึ่งกล่าวว่าเขาเห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวกำลังเร่งตัวขึ้นเป็นวิธีการลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มการถือครองเกมเช่นแบล็คแจ็ค ผู้ปฏิบัติงานต้องการทำให้พื้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี เขากล่าว

“ภายใน 5 ปีข้างหน้า หากคุณต้องการนั่งต่อหน้ามนุษย์และเล่นเกมโต๊ะสด จะมีราคา 2,500 ดอลลาร์ต่อตัวเลือกการเล่น” คอนเนลลีกล่าว “เกมบนโต๊ะทั้งหมดด้านล่างนี้จะเป็นแบบอัตโนมัติ”

Connelly กล่าวว่า Interblock มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อ 48 เดือนที่แล้วถึงสี่เท่า ได้เปลี่ยนจาก 70 เขตอำนาจเป็นมากกว่า 200 แห่ง และเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์หลักหนึ่งแห่งเป็น 12 แห่ง

Roger Snow รองประธานอาวุโสของ Scientific Games กล่าวว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วกำลังเกิดขึ้นในเกมสนามกีฬา เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ติดตั้งไซต์เกมสนามกีฬาที่มีตัวแทนจำหน่ายใน Rhode Island ที่ Twin River Casino อนุญาตให้ผู้เล่นเล่นแบล็คแจ็ค รูเล็ต และบาคาร่า $5 จากเทอร์มินัลเดียว เทอร์มินัลของผู้เล่นเชื่อมต่อกับดีลเลอร์สดที่อยู่บนโพเดียมทั้งสี่ที่ด้านหน้าสนามกีฬา ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ตามจังหวะของตนเอง

Snow พูดถึงกระแสความนิยมในการเล่นเกมในสนามและอ้างถึงบริษัทในลัตเวียที่สตรีมเนื้อหาเกมสดไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้คนและผู้เล่นประมาณ 1,500 คน มันเหมือนกับเกมโชว์ที่คนดูสนุกสนานมากกว่า เขากล่าว

“นี่คือสิ่งที่กำลังมาถึงคาสิโนใกล้บ้านคุณ” สโนว์กล่าว “มันสนุกมากและมีการโต้ตอบ มันทำให้ฉันนึกถึงบรรทัดนั้นในBack to the Futureที่ Michael J. Fox พูดว่า ‘พวกคุณอาจไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้ แต่ลูกๆ ของคุณจะรักมัน’ นั่นคือสิ่งที่คนหนุ่มสาวดูเหมือนจะเป็นในตอนนี้”

Connelly กล่าวว่าการเล่นเกมในสนามนั้นเกี่ยวกับการหาผู้เล่นใหม่และเงินที่เพิ่มขึ้น และไม่ย้ายเงินจากส่วนหนึ่งของคาสิโนไปยังอีกที่หนึ่ง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา Interblock ติดตั้งระบบสนามกีฬา 50 ระบบ ตอนนี้กำลังติดตั้งหนึ่งสัปดาห์ เขากล่าว

“มันดึงดูดผู้เล่นจำนวนมากที่ถูกข่มขู่ให้เดินไปที่โต๊ะเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งหรือโต๊ะแบล็กแจ็กและถูกตะโกนให้แยกสิบ” คอนเนลลีกล่าว

ผู้เล่นสามารถเริ่มต้นต่ำด้วยการเดิมพัน เรียนรู้และเพิ่มการเดิมพันเมื่อเวลาผ่านไป Connelly กล่าว

คอนเนลลีกล่าวว่าแนวคิดนี้เหมาะสมสำหรับคาสิโนที่ต้องการรองรับคู่รักหรือกลุ่มคน คาสิโนใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปกับไนท์คลับ โรงแรม ร้านอาหาร สปา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แต่ชั้นคาสิโนไม่ได้มีโครงสร้างสำหรับคืนออกเดทหรือการรวมตัวของเพื่อนฝูง เป็นเรื่องยากที่จะได้ที่นั่งติดกันที่โต๊ะแบล็คแจ็ค

“ด้วยวิธีสนามกีฬา เรากำลังเริ่มเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่นำไปสู่ชั้นคาสิโนสำหรับกลุ่มหรือคู่รักที่จะอยู่ด้วยกันและมีประสบการณ์ทางสังคมที่สนุกสนานและยังคงเล่นการพนัน” คอนเนลลีกล่าว “สนามกีฬาส่วนใหญ่กำลังเพิ่มแถวและทำได้ดีในตอนนี้”

ในขณะเดียวกันเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ยังคงพัฒนาต่อไปในตลาด ผู้ร่วมอภิปรายกล่าว

Connelly กล่าวว่ามีการยอมรับ ETG ในบางส่วนของเอเชียและยุโรปมากกว่าในอเมริกาเหนือ หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยคาสิโนในการประเมิน ETGs คือพวกเขาถูกจัดหมวดหมู่ในรายงานสล็อต ดังนั้นเขาจึงย้อนกลับไปนับทศวรรษของวิวัฒนาการ

“สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คุณมีคาสิโนที่มีรายงานเกี่ยวกับโต๊ะ สล็อต และ ETG” คอนเนลลีกล่าว “ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราดำเนินการในอุตสาหกรรมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคือความเข้าใจของเราว่า ETG คืออะไร และออกแบบมาเพื่อประโยชน์อะไร และควรวัดอย่างไร”

คอนเนลลีกล่าวว่ามันเป็นเกมบนโต๊ะที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่า

“เรารู้สึกถึงโมเมนตัมในขณะนี้ และอุตสาหกรรมก็เริ่มเข้าใจว่า ETG ออกแบบมาให้ทำอะไร และเพิ่มผลกำไรอย่างไร” Connelly กล่าว

ลูกศรและมุมมองชี้ขึ้นสำหรับ Monarch Casino and Resort ในช่วงไตรมาสแรก ผู้ให้บริการคาสิโนในรีโนรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงโฉมแบล็คฮอว์ก โคโลราโด คาสิโน ประกาศรายรับเป็นประวัติการณ์และมีรายได้ต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าและเป็นไปตามการคาดการณ์ของวอลล์สตรีท

ในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ Monarch กล่าวว่ากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 7 ล้านดอลลาร์ หรือ 38 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับช่วง 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ที่ 38 เซนต์ต่อหุ้นของนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Zacks Investment Research เมื่อปีก่อน บริษัทมีรายได้สุทธิ 6.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 36 เซนต์ต่อหุ้น

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเป็นมาตรวัดกระแสเงินสดที่ไม่รวมต้นทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ เพิ่มขึ้น 7% เป็น 13.7 ล้านดอลลาร์จาก 12.8 ล้านดอลลาร์

รายรับเพิ่มขึ้น 4.3 เปอร์เซ็นต์เป็นประวัติการณ์ที่ 58.7 ล้านดอลลาร์จาก 56.3 ล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์ล่าสุดสูงกว่าการคาดการณ์รายรับ 56.4 ล้านดอลลาร์โดยนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Zacks

ในแถลงการณ์ที่มาพร้อมกับรายได้ Monarch กล่าวว่ารายรับในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นทั้งที่โรงแรมคาสิโน Black Hawk ซึ่งรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มและโรงแรมเพิ่มขึ้น 4.5% และที่คาสิโนโรงแรม Atlantis ในเมือง Reno ซึ่งรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มและโรงแรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7

บริษัท กล่าวว่าได้ใช้เงิน 102 ล้านดอลลาร์ในการอัพเกรดทรัพย์สินที่มีอยู่ของ Black Hawk และคาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการในไตรมาสที่ 4 ด้วยต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด 110 ล้านดอลลาร์เป็น 112 ล้านดอลลาร์

โมนาร์ชสร้างโรงจอดรถมูลค่า 41 ล้านดอลลาร์และใช้เงิน 172 ล้านดอลลาร์ไปกับการขยายอาคารโรงแรมและคาสิโน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สาม Monarch คาดการณ์มูลค่าอาคารโรงแรมและคาสิโนทั้งหมดไว้ที่ 264 ล้านดอลลาร์ถึง 269 ล้านดอลลาร์

บริษัทกล่าวว่าได้ใช้เงินไป 233 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายค่าใช้จ่ายทั้งหมด 320 ล้านดอลลาร์ถึง 330 ล้านดอลลาร์

Chad Beynon นักวิเคราะห์เกมของ Macquarie กล่าวว่า “Monarch ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมานั้นเหลือเวลาน้อยกว่าหกเดือนในการเปิดอสังหาริมทรัพย์ Blackhawk ที่เปลี่ยนแปลง” “สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่างการปรับปรุงใหม่ ในขณะที่มาเหนือความคาดหมาย”

สำหรับการปรับโฉมแบล็คฮอว์กทั้งหมด – จากการอัพเกรดและขยายทรัพย์สินที่มีอยู่ – โมนาร์ชกล่าวว่าใช้เงินไป 335 ล้านดอลลาร์สู่ต้นทุนรวมที่คาดการณ์ไว้ 430 ล้านดอลลาร์เป็น 442 ล้านดอลลาร์

“ความคาดหวังของการเปลี่ยนแปลงของเราของ Monarch Casino Black Hawk นั้นชัดเจนสำหรับผู้เยี่ยมชม Black Hawk ทุกคน” John Farahi CEO ของ Monarch กล่าวในแถลงการณ์ “เรากำลังสร้างทีมระดับเฟิร์สคลาสซึ่งกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวครั้งใหญ่ในปลายปีนี้

“เราเชื่อว่าการมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละในการปรับปรุงการดำเนินงานของเราควบคู่ไปกับงบดุลที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของ Monarch จะยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า Monarch เตือนว่ายังไม่ได้ทำสัญญาราคาสูงสุดที่รับประกันกับผู้รับเหมา Black Hawk และการเจรจาอาจเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท อาจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดชอบสำหรับความล่าช้า

หุ้น Monarch ร่วงลง 1.69 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ในวันพุธ ปิดที่ 44 ดอลลาร์ในตลาด Nasdaq หุ้นเพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

Dave Johnson อาจมีอาชีพเป็นนักแสดงตลกเดี่ยว ตามที่เพื่อนร่วมงานทางกฎหมายในเนวาดาของเขากล่าว

“เขาเป็นนักกฎหมายเกมที่ยอดเยี่ยม” Frank Schreck ผู้ซึ่งจ้าง Johnson จากสำนักงานอัยการสูงสุดเนวาดาในปี 1980 ของสำนักงานกฎหมายลาสเวกัสกล่าว “ตอนที่เขาฝึกงานส่วนตัว ฉันว่าเขาเป็นหนึ่งในนักกฎหมายด้านการพนันระดับท็อปหกหรือเจ็ดคนในประเทศ”

เดฟ จอห์นสัน

Schreck ซึ่งปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมายแห่งชาติของ Brownstein Hyatt Farber Schreck วันพุธที่จอห์นสันซึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยวัย 67 ปีหลังจากเจ็บป่วยมานานกล่าวว่า “มีอารมณ์ขันและจังหวะที่ดีไม่แพ้ใครก็ตามที่ฉันรู้จัก ”

บางครั้ง อารมณ์ขันของจอห์นสันก็ช่วยคลายความตึงเครียดในระหว่างการพิจารณาคดีที่ขัดแย้งกันในรัฐเนวาดา ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นตัวแทนของผู้จัดการการแข่งขันและหนังสือกีฬาซึ่งถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพื่อรับการเดิมพันจากเพื่อนทางโทรศัพท์ ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบ ระหว่างการซักถามอย่างดุเดือด โทรศัพท์มือถือก็ดับลง จอห์นสันพูดทันทีว่า “นั่นคือเพื่อนของลูกค้าของฉัน เขาต้องการได้เงินจากทีมฟุตบอลในสุดสัปดาห์นี้” ห้องฟังระเบิดเสียงหัวเราะและกลบเกลื่อนความกดดัน

“เดฟสามารถหนีไปได้ ฉันแน่ใจว่าทำไม่ได้” Schreck กล่าว นึกถึงการได้ยิน

นอกเหนือจากเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าแผนกเกม และในการปฏิบัติงานส่วนตัว จอห์นสันยังเป็นที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัทเกมหลายแห่ง รวมถึง Bally Technologies, Anchor Gaming, International Game Technology และ Everi Holdings

TJ Matthews ซึ่งเป็น CEO ของทั้ง Anchor Gaming และ IGT กล่าวว่า Johnson มีบุคลิกที่ “ยิ่งใหญ่กว่าชีวิต”

“Dave Johnson เป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้แต่ละห้องที่เขาเข้าไปมีความสว่าง” Matthews กล่าว “แม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการพนัน แต่ความเป็นมนุษย์ที่อบอุ่นของเขานั้นเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้มากที่สุด”

จอห์นสัน ชาวเมืองซูซิตี รัฐไอโอวา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัสในปี พ.ศ. 2518 และได้รับปริญญานิติศาสตร์จาก Creighton School of Law ในรัฐเนแบรสกาในปี พ.ศ. 2521 เขากลับมาที่ลาสเวกัสหลังจากเรียนกฎหมาย

Schreck กล่าวว่า “ในฐานะที่ปรึกษาภายในองค์กร ประสบการณ์ของคุณจะกว้างขึ้นมาก” “ประสบการณ์นั้นทำให้เขาเป็นทนายความที่ดีขึ้น”

Connie Jones ผู้อำนวยการฝ่ายการเล่นเกมที่รับผิดชอบของ Association of Gaming Equipment Manufacturers ซึ่งทำงานร่วมกับ Johnson ที่ IGT กล่าวว่าเขาเป็น “กำลังสำคัญในอุตสาหกรรม” มาหลายปี

“เขามีจิตใจเมตตา ความคิดเฉียบแหลม และเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม” โจนส์กล่าว

นอกจากนี้ จอห์นสันยังถูกเรียกคืนจากงานอดิเรกตลอดชีวิตของเขาที่วนเวียนอยู่กับดนตรี รวมถึงระบบเสียงที่ซับซ้อน คอลเลกชันแผ่นเสียงไวนิล และกีตาร์มากมาย นอกจากนี้เขายังมีความหลงใหลในรถยนต์และรถจักรยานยนต์

“ใช่ เขามีบางอย่างเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่เร็ว” Charles Brooke เพื่อนเก่าแก่และผู้บริหารเกมที่เกษียณแล้วซึ่งทำงานร่วมกับ Johnson ที่ Anchor และ IGT กล่าว “เขาชอบเอาเสื้อสูทและเนคไทไปแลกกับหนังสำหรับขี่ม้า และขี่ฮาร์เลย์ไปเที่ยวเม็กซิโกหรืองานแรลลี่มอเตอร์ไซค์ประจำปีที่เมืองสเตอร์จิส รัฐเซาท์ดาโคตา เดฟมักพูดว่าการขี่ฮาร์เลย์ช่วยให้เขาอยู่ใน ‘ปัจจุบัน’ และทำหน้าที่เตือนเขาว่าชีวิตเป็นเรื่องของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง”

จอห์นสันรอดชีวิตจากภรรยาของเขา ชารอน แม่ของเขา ฟิลลิส เอ็กเกนไวเลอร์ กริฟฟิน ลูกชายของเขา เมเรดิธ ลูกสาวของเขา หลานชายหนึ่งคน และจอห์น เบิร์ตซา น้องชายของเขา บริการอยู่ระหว่างรอดำเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมบนโต๊ะกล่าวว่าคาสิโนกำลังเสี่ยงต่อการไล่ล่าผู้เล่นแบล็คแจ็คโดยการผลักดันให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ในระหว่างการอภิปรายเมื่อวันอังคารเกี่ยวกับวิธีการประเมินและประเมินมูลค่าเกมบนโต๊ะระหว่างการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ลาสเวกัส รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะของ AGS John Hemberger กล่าวว่าคาสิโนอยู่ใน “พื้นที่อันตรายในขณะนี้” เนื่องจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ของการจ่ายเงิน 6:5 ในแบล็คแจ็ค เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินแบล็คแจ็ค 3:2

จอห์น เฮมเบอร์เกอร์ แห่ง AGS

ในแบล็คแจ็ค 6:5 มือที่ชนะจะได้รับเงิน 6 ดอลลาร์สำหรับทุก ๆ การเดิมพัน 5 ดอลลาร์หรืออัตราเดิมพัน 1.2:1 ในแบล็คแจ็ค 3:2 การจ่ายเงิน 3 ดอลลาร์สำหรับทุก ๆ การเดิมพัน 2 ดอลลาร์คืออัตราต่อรอง 1.5:1

“ในความคิดของฉัน ระยะยาวมันต้องหยุด” Hemberger กล่าว “ฉันเข้าใจว่ามันมาจากไหน ความจริงก็คือคาสิโนจำนวนมากมีการซื้อขายในที่สาธารณะและมีแรงกดดันอย่างมากต่อผู้ประกอบการเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น”

Hemberger กล่าวว่าเขาเข้าใจถึงความไม่เต็มใจของคาสิโนสำหรับแบล็คแจ็ค 3:2 เพราะผู้เล่นที่ดีกว่าจะใช้ประโยชน์จากมัน เขาเสริมว่ามีพื้นที่ว่างสำหรับแบล็คแจ็ค 6:5 ที่จำกัดต่ำ และนั่นเป็นจุดแลกเปลี่ยนสำหรับผู้เล่นที่สละอัตราต่อรองเหล่านั้นเพื่อประสบการณ์ในการเล่นเกม

“ผมกลับไปทางตะวันออกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน และเห็นเกมราคา 50 ดอลลาร์บนพื้นในราคา 6:5 และสำหรับผมแล้ว มันกำลังไล่ตามผู้คน” เฮมเบอร์เกอร์กล่าว “มีอันตรายที่จะทำร้ายประสบการณ์บางอย่าง”

Hemberger กล่าวว่าการย้ายโดยคาสิโนไปยังแบล็คแจ็ค 6:5 นั้นเหมือนกับคาสิโนในลาสเวกัสที่จะจอดรถแบบเสียเงินที่ทุกคนปฏิบัติตาม ประชาชนในท้องถิ่นอาจตัดสินใจไปคาสิโนโดยอิงจากค่าจอดรถ เขากล่าว ที่พักที่ไม่เก็บค่าจอดรถจะได้เปรียบเมื่อผู้คนตัดสินใจว่าเป็นเรื่องสำคัญ เขากล่าว

ที่ปรึกษาคาสิโน Vic Taucer ประธานของ Casino Creations กล่าวว่าความนิยมของเกม 6:5 กำลังเพิ่มขึ้น แต่ “คนรุ่นเก่าจะบอกว่าผู้เล่นที่ดีหมด” ซึ่งอาจเอาชนะคาสิโนได้

Taucer กล่าวว่าการจ่ายเงินของเกมเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้เล่นอายุน้อยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องอัตราต่อรอง แต่กำลังมองหาช่วงเวลาที่ดี

“บริษัทที่ฉันทำงานด้วยกำลังก้าวไปสู่ ​​6:5 เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นและพร้อมกับการเดิมพันข้างในเกม” Taucer กล่าว

London Swinney รองประธานฝ่ายปฏิบัติการคาสิโนของ MGM Grand Las Vegas กล่าวว่าเมื่อ Flamingo เริ่มแบล็คแจ็ค 6:5 บน Strip ในปี 1999 หลายคนในธุรกิจคิดว่าผู้เล่นจะไม่เล่นและเกมจะไม่คงอยู่ แต่มันแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นไม่ต้องกังวลกับอัตราต่อรองในเกมที่พวกเขาชอบ เธอกล่าว

“ฉันคิดผิด” สวินนีย์กล่าว “ไม่ใช่ทุกคนที่เดินเข้าไปในคาสิโนคิดเหมือนเรา พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อความบันเทิง”

ในการกล่าวถึง Hemberger นั้น Swinney กล่าวว่าเธอคงกังวลหากพวกเขาเริ่มเรียกใช้ผู้คนจากเกมแบล็คแจ็ค แต่นั่นไม่เกิดขึ้น มันยังคงเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุด และมีการเติบโตในการเดิมพันข้างเคียง

Swinney กล่าวว่าไม่ใช่ว่าพวกเขากำลังรับตัวเลือกกับคนที่เป็นนักพนัน (เข้าใจ) แต่ผู้เล่นเหล่านั้นรับมือได้ยากกว่า พวกเขาต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงทำกำไรได้สำหรับคาสิโน เธอกล่าว

Colin Skidmore ผู้อำนวยการฝ่ายเกมบนโต๊ะสำหรับ Harrah’s Southern California กล่าวว่าเกม 6:5 ของพวกเขาที่มีขั้นต่ำต่ำกว่ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ลาสเวกัสเป็นตลาดที่แตกต่างจากคาสิโนระดับภูมิภาค และพวกเขาจะประเมินปริมาณและจำนวนพนักงานต่อไป และทำการปรับเปลี่ยนหากมีการลดลง เขากล่าว

ผู้ร่วมอภิปรายกล่าวว่าการเดิมพันข้างเคียงซึ่งครั้งหนึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากผู้เล่นเพราะมันเพิ่มมูลค่าความบันเทิงและทำให้พวกเขาอยู่ที่โต๊ะนานขึ้นด้วยแง่มุมทางสังคมที่มีการเดิมพันบนโต๊ะมากขึ้น สำหรับคาสิโน นั่นทำให้เปอร์เซ็นต์การถือครองในเกม

“บางคนคิดว่าเรากำลังพยายามหาเงินทุกเล็กน้อยหรือรับเงินทิป แต่จริงๆแล้วมันตั้งใจที่จะปรับปรุงประสบการณ์ในเกมและเพิ่มรายได้ของเรา” Swinney กล่าว

แม้แต่ผู้เล่นที่รู้อัตราต่อรองก็ยังสนุกกับการเดิมพันข้าง และช่วยให้พวกเขาอยู่ในเกมได้นานขึ้น Swinney กล่าว

Taucer กล่าวว่าอุตสาหกรรมคาสิโนไปไกลเกินไปเมื่อพูดถึงการชดเชยผู้เล่นและให้ผลตอบแทนมาก อาจมีมูลค่าในคาสิโนน้อยกว่าคอมพ์ เขากล่าว

ผู้เข้าร่วมคาสิโนกล่าวว่า comps สำหรับเกมบนโต๊ะเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดของพวกเขา แม้กระทั่งสำหรับผู้เล่นที่มีข้อจำกัดต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม Taucer ไม่ได้แชร์มุมมองนั้น คาสิโนให้คุณค่ากับเกม ร้านอาหาร การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่พวกเขาเสนอให้กับลูกค้า เขากล่าว

“เราไปไกลเกินไปกับคอมพ์ และจำเป็นต้องประเมินใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมบนโต๊ะ” Taucer กล่าว

ที่ Jay-Z’s 40/40 Club เพียงข้ามถนนจาก Madison Square Park ในใจกลางย่าน Flatiron ในนิวยอร์ก ขวดแชมเปญ Armand de Brignac สีทองทอดยาวจากระดับสายตาไปจนถึงระดับสายตา ดูเหมือนจะมีเพดานสูงประมาณ 60 ฟุต

การตกแต่งของสโมสรและบรรยากาศของความหรูหราโอ้อวดเล็กน้อยเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับมาสเตอร์คลาสการพนันกีฬาในวันอังคารซึ่งทำหน้าที่เป็นการเปิดตัวอย่างนุ่มนวลสำหรับการประชุม Betting on Sports America ในปีนี้

นำเสนอโดยผู้ก่อตั้ง Sportsbook Training Services Jonathan Smith และ RedZone Senior Odds Compiler Anthony Grey ชั้นเรียนนำเสนอประวัติโดยย่อของการสร้างอัตราต่อรอง ภาพรวมของวิธีที่ผู้สร้างอัตราต่อรองในยุโรปกำหนดอัตราต่อรองของพวกเขา และวิธีที่ผู้ประกอบการธุรกิจกับธุรกิจเช่น BetFair และ BetRadar กำหนดเส้นแบ่งและ เสนอตัวเลือกการเดิมพันมากมาย ซึ่งหลายตัวเลือกกำลังเล่นอยู่

“ทำไม (การตั้งราคาต่อรอง) ถึงไม่ยากล่ะ?” Smith ถามในบทนำของเขา โดยอ้างถึงสมัยของ “ผู้รวบรวมอัตราต่อรองระดับตำนานของลาสเวกัส และ… ผู้รวบรวมอัตราต่อรองระดับตำนานน้อยกว่าของอังกฤษ” ไม่ใช่เรื่องยาก เขาพูด เพราะมีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างน้อย – เกม NFL รายสัปดาห์ เกมบาสเก็ตบอลเป็นครั้งคราว อะไรทำนองนั้น

และเขาย้ำว่าไม่มีการเดิมพันระหว่างเล่นหรือการแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ซึ่งเป็นธีมที่กลับมาใช้เป็นประจำในระหว่างการนำเสนอ ตอนนี้ ด้วยการระเบิดของกีฬาใหม่ ๆ ให้เดิมพัน และวิธีการใหม่ ๆ ในการเดิมพัน มาสเตอร์คลาสนี้เป็นวิธีการ “บอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนกำลังทำในแง่ของการจัดหาอัตราต่อรอง”

ผู้สร้างราคาต่อรองบุคคลที่สามในการเปรียบเทียบที่นำเสนอ โดยพื้นฐานแล้วรับฟีดจาก “เจ้ามือรับแทงรายอื่น ๆ ที่นั่น” ใส่ไว้ในแบบจำลองอัลกอริทึมของตนเอง ดึงค่าผิดปกติออก และนำเสนออัตราต่อรองเหล่านั้นเป็นของตนเอง

“มันเหมือนกับการซื้ออาหารสำเร็จรูปจากซูเปอร์มาร์เก็ตและมอบให้ภรรยาของคุณแล้วพูดว่า ‘ดูสิ ฉันทำอาหารเย็นให้คุณแล้ว’” สมิธกล่าว

เขากล่าวว่าประโยชน์ของผู้สร้างราคาต่อรองแบบ B2B คือปริมาณที่พวกเขาสามารถจัดการได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ และจำนวนตลาดที่พวกเขาสามารถทำได้จากตัวแปรน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ในกีฬาเบสบอล สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้จริงๆ คือจำนวนการวิ่งที่แต่ละทีมคาดว่าจะทำคะแนนได้

เมื่อคุณทราบตัวแปรทั้งสองนี้แล้ว ไม่ว่าคุณจะหามาด้วยวิธีใด ผ่านข้อมูลที่สร้างขึ้นเองหรือผ่านการ “หลอกใช้” จากคนอื่น คุณจะสามารถสร้างตลาดได้มากมาย

เขาแสดงต่อไปบนหน้าจอ HD ที่แขวนเหนือผู้ชม ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัท B2B สร้างตลาดของตนเองโดยพิจารณาจากจำนวนประตูที่ทีมฟุตบอลแต่ละทีมเท่านั้น ในกรณีนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำประตูได้

บริษัท B2B มีข้อได้เปรียบที่สำคัญเพิ่มเติม: การสตรีมกีฬาแบบสด เนื้อหาด้านบรรณาธิการเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม ราคาปรับความเสี่ยงอัตโนมัติ และการวิเคราะห์เพื่อพยายามและกำจัดผลกำไรจากส่วนที่ไม่ได้กำไร ยิ่งคุณเพิ่มข้อมูลลงในส่วนผสมได้มากเท่าไหร่ ราคาก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น และไม่มีที่ไหนจัดแสดงได้ดีไปกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Smith เรียกตลาดฟุตบอลในเอเชียว่า “สัตว์ประหลาดอย่างแท้จริง” โดยกล่าวว่าตลาดที่ถูกกฎหมายมีอยู่หลายพันล้านส่วน และตลาดที่ผิดกฎหมายนั้น “อาจจะเป็นล้านล้าน” และส่วนใหญ่อยู่ในการพนันฟุตบอล

“ดังนั้น เมื่อตลาดย้ายมาที่เอเชีย จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายและกระจายอำนาจมากขึ้นซึ่งจะช่วยตลาด … ผลที่ได้คือคุณจะได้รับความน่าจะเป็นที่แท้จริง”

เขากล่าวว่าความอัปยศคือผู้สร้างช่างฝีมือส่วนใหญ่ถูกแทนที่ด้วยรูปแบบสายการประกอบที่จำเป็นเพื่อป้อนตลาดใหม่เหล่านี้

เกรย์เสริมว่าด้วยการใช้ผู้ให้บริการ B2B มีแนวโน้มที่จะไม่แปรปรวนมากนักภายในบรรทัด โดยทั่วไปผู้ให้บริการจะเสนอราคาที่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเดิมพันโดดเด่นจากสนาม

การเดิมพันระหว่างเล่นซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ครอบงำส่วนที่สองของการนำเสนอ Smith กล่าวว่าระหว่าง 80 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของตลาดการเดิมพันกีฬาในสหราชอาณาจักรในปัจจุบันมาจากการเล่นและเรียกว่า “การประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม” นี่คือเหตุผลที่เขากล่าวว่าผู้ประกอบการพบว่าตัวเองใช้ผู้ให้บริการ B2B – พวกเขาจัดหาตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดึงดูดลูกค้าได้

“เดิมพันทุก ๆ ห้านาที เดิมพันทุกนาที ไตรมาสต่อไปของเกมบาสเก็ตบอลจะมีกี่คะแนน คุณสามารถเจือจางเป็นจำนวนคะแนนที่จะได้ในอีกสองหรือสามนาที… เทคโนโลยีทั้งหมดนั้นทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับไซต์ของคุณและสูญเสียเงินของเขา ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการ”

สมิธกล่าวว่า คุณยังต้องการคนที่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่

ระหว่างการเล่นสองส่วนย่อยที่โดดเด่นในยุโรป แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาคือ Cashout และ Betbuilder การจ่ายเงินช่วยให้ลูกค้าสามารถทำกำไร – หรือตัดการขาดทุน – ก่อนที่เกมหรือการแข่งขันจะจบลง มีผลทำให้ลูกค้าสามารถถอนเงินหรือถอนเงินได้ตามต้องการ Betbuilder ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างและวางเดิมพันของตนเองได้ ตัวอย่างเช่น เลือกจำนวนคะแนนที่ทีมฟุตบอลจะทำได้ จำนวนจุดโทษที่พวกเขาจะได้รับ และจำนวนทัชดาวน์ที่กองหลังจะขว้าง

หลังจากพักเบรก สมิธได้จัดเวิร์กช็อปการต่อรองราคาโดยให้ผู้ชมทำนายผลลัพธ์แบบละเอียดของแมตช์แมนยู/แมนฯ ซิตี้ที่กำลังจะมาถึง – อัตราต่อรองของประตูที่ทำได้ในแต่ละด้าน จำนวนลูกเตะมุม และอัตราต่อรองของผู้ทำประตูสูงสุดของลีก ทำประตู รางวัลคือการสมัครสมาชิกตลอดชีวิตกับเว็บไซต์ของเขา ไม่แน่ว่าใครถูกรางวัล

ตลาดคาสิโนอินเดียของนิวเม็กซิโกกำลังดำเนินการรับหนังสือกีฬาเป็นครั้งที่สาม

The Isleta Resort ใกล้ Albuquerque ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ลงนามในข้อตกลงกับ USBookmaking ในลาสเวกัสเพื่อดำเนินการรับพนันกีฬาภายในคาสิโนของที่พัก คาดว่าโรงงานแห่งนี้จะเปิดให้บริการในฤดูร้อนนี้

สถานที่ให้บริการจะเป็นสถานที่แห่งที่สองในนิวเม็กซิโกสำหรับ USBbookmaking บริษัทเปิดหนังสือกีฬาของรัฐฉบับแรกเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ Santa Ana Star Casino & Hotel ซึ่งอยู่ใกล้กับอัลบูเคอร์คีเช่นกัน

เมื่อเดือนที่แล้ว Buffalo Thunder Resort & Casino ในซานตาเฟได้เปิดสปอร์ตบุ๊คที่บริหารโดย National Sports Book Management (NSBM) และ South Point ในลาสเวกัส NSBM ก่อตั้งและเป็นเจ้าของโดย John Gaughan และ Jay Vaccaro

สภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐนิวเม็กซิโกไม่ได้รับรองการพนันกีฬา ชนเผ่ากำลังดำเนินการหนังสือกีฬาผ่านข้อตกลงของรัฐและภายใต้สิทธิ์ในฐานะประเทศอธิปไตย อัยการสูงสุดของมลรัฐนิวเม็กซิโกกำลังเฝ้าติดตามกิจกรรมดังกล่าวแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อหยุดการดำเนินการ ไม่อนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาบนมือถือ

Vic Salerno ประธาน USBbookmaking สมัคร GClub ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้ามือรับแทงที่เก่าแก่ของลาสเวกัสเป็นผู้ดำเนินการแบรนด์หนังสือกีฬาของ Leroy โดยเริ่มจากสถานที่เล็ก ๆ ที่มีควันในใจกลางเมืองลาสเวกัส ภายใต้การนำของ Leroy ซาแลร์โนและทีมงานของเขาดำเนินการหนังสือกีฬา 125 เล่มในเนวาดา บริษัทถูกขายให้กับ William Hill US ในปี 2012 Salerno ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ Gaming Hall of Fame ในปี 2015

เขาก่อตั้ง USBookmaking เพื่อนำเสนอกีฬาแฟนตาซีรายวันภายใต้ข้อบังคับการพนันกีฬาของเนวาดา บริษัทดำเนินการหนังสือกีฬาสำหรับ Baldini’s Casino ใกล้ Reno

Isleta ซึ่งดำเนินการโดยเผ่า Pueblo of Isleta มีเครื่องสล็อต 1,700 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 25 เกม

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ตอบรับคำขอของแขกของเราเพื่อนำการพนันกีฬามาสู่นิวเม็กซิโก” Harold Baugus CEO ของ Isleta Casino กล่าวในแถลงการณ์ “เราหวังว่าจะได้เปิดเผยความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดให้กับผู้มีอุปการะคุณ”

ในเดือนตุลาคม Salerno บอกกับ CDC Gaming Reports ว่าตลาด New Mexico ดีกว่าที่เขาคาดไว้ ในช่วงสุดสัปดาห์แรกมีคนเข้ามา “หลายพันคน” และที่จับก็ใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้

“มันเกินความคาดหมายของฉันและยุ่งมากตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มต้น” Salerno กล่าว “พวกเขาไม่ต้องการ (ปริมาณที่จับ) ออกมาในตอนนี้ พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันและไม่ต้องการให้ทุกคนรู้”

เขากล่าวว่า Isleta “ตรวจสอบความถูกต้อง” ของตลาดและความสนใจของ USBbookmaking ในนิวเม็กซิโก

Howard Stutz เป็นบรรณาธิการบริหารของ CDC Gaming Reports สามารถติดต่อได้

Gavin Isaacs ประธาน SBTech ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ Jackpocket ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพบนมือถือที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐทางออนไลน์สำหรับเกมต่างๆ เช่น Powerball และ Mega Millions

ในการประกาศเมื่อวันอังคาร – ก่อนการประชุม Betting on Sports American ในนิวเจอร์ซีย์ – Jackpocket กล่าวว่า Isaacs จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการและทีมผู้บริหารเพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์การเติบโตและเป็นแนวทางในการขยายการเริ่มต้นของลอตเตอรีมือถือไปยังเขตอำนาจศาลใหม่ในปี 2019

“เราโชคดีที่อยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับผู้ที่เรามีในศาลของเรา ในขณะที่เราเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำของเราในฐานะบริษัทเทคโนโลยีเกมในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง” Peter Sullivan ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Jackpocket กล่าวใน คำแถลง. “ด้วยลอตเตอรี่และ iGaming ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในหลาย ๆ กรณีเริ่มที่จะบรรจบกัน เรารู้ว่า Gavin จะนำคำแนะนำที่มีค่าและการมองการณ์ไกลมาใช้ในการรุกคืบเพื่อการเติบโตของเรา”

Isaacs เข้าร่วม SBTech ในเดือนมกราคม บริษัทที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรกำลังขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาและเพิ่งประกาศข้อตกลงเพื่อให้บริการเดิมพันกีฬาในนิวเจอร์ซีย์และมิสซิสซิปปี

Isaacs วัย 54 ปี ออกจากตำแหน่งในเดือนธันวาคมในฐานะรองประธานของ Scientific Games Corp ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส เขาเคยเป็นทั้ง CEO หรือผู้บริหารระดับสูงกับผู้ให้บริการอุปกรณ์เกมสี่ราย Scientific Games เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอุปกรณ์ลอตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

“เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นวิวัฒนาการของ Jackpocket ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และเห็นว่ามันโอบรับอุปสรรคทั้งหมดอย่างเต็มที่และเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์ลอตเตอรี่ที่ดีขึ้น” Isaacs กล่าว “มันเป็นหนทางที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้า และผมกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อช่วยทีมสำรวจพื้นที่ที่มีการควบคุมและกำหนดกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อทำให้อุตสาหกรรมมีความทันสมัย”

Isaacs ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสนำประสบการณ์ 20 ปีในการสร้างธุรกิจเกมที่ซื้อขายในที่สาธารณะ Isaacs ใช้เวลาสี่ปีกับ Scientific Games รวมถึงสองปีในตำแหน่ง CEO ซึ่งช่วยพัฒนาบริษัทให้เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีเกมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม

เขายังดำรงตำแหน่งผู้นำในฐานะ COO ของ Bally Technologies, CEO ของ SHFL Entertainment (ซื้อกิจการโดย Bally Technologies) และประธานของ Aristocrat เขาเป็นชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด เขาเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในซิดนีย์ก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมเกม

Jackpocket ระดมเงินทุนเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2018 บริษัทวางแผนที่จะสร้างแอปเรือธงซึ่งให้ผู้เล่นสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีให้บริการใน 10 รัฐภายในสิ้นปีนี้

สมัคร GClub เกมส์ GClub คาสิโน GClub เล่นจีคลับ เล่นจีคลับออนไลน์

สมัคร GClub เกมส์ GClub คาสิโน GClub เล่นจีคลับ เล่นจีคลับออนไลน์ เล่นจีคลับผ่านเว็บ เกมส์จีคลับ จีคลับผ่านเว็บ ทดลองเล่น GClub ทางเข้า GClub GClub LoginStation Casinos เป็นผู้ให้บริการคาสิโนที่เน้นคนในท้องถิ่นในเนวาดาตอนใต้ นอกเหนือจาก Red Rock Resorts ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังถือเป็นผู้ให้บริการเกมท้องถิ่นรายใหญ่ที่สุดในรัฐอีกด้วย

Station Casinos เล็งเห็นความจำเป็นในการเล่นเกมในย่าน Durango จึงประกาศในเดือนกรกฎาคม 2564 ว่าจะลงทุน 750 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างรีสอร์ทใหม่ทางฝั่งตะวันตกของ Durango Drive ทางใต้ของ 215 Beltway ใกล้ IKEA

ผู้บริหารสถานีให้เหตุผลในการพัฒนาโดยอ้างถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสถานที่เล่นเกมที่ไม่มีข้อจำกัดซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด — หรือที่รู้จักในชื่อคาสิโนรายใหญ่ — อยู่ห่างออกไปมากกว่าห้าไมล์ เริ่มก่อสร้าง ช่วงต้นปีนี้ และคาดว่ารีสอร์ทจะพร้อมรองรับผู้เข้าพักในปลายปี 2566

รายละเอียดดูรังโก
Durango Casino & Resort วางแผนที่จะวางคานสุดท้ายบนยอดหอคอยโรงแรมสูง 318 ฟุตในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ โรงแรมสูง 15 ชั้นจะมีห้องพัก 200 ห้องและพื้นที่จัดประชุมและการประชุม 20,000 ตารางฟุต

สิ่งอำนวยความสะดวกของ Durango จะรวมถึงร้านอาหารขึ้นชื่อ 4 แห่ง ห้องอาหารที่มีตัวเลือกอาหารจานด่วนมากมาย ลานกิจกรรม สระว่ายน้ำของรีสอร์ทพร้อมคาบาน่าส่วนตัว บริการอาหารและเครื่องดื่ม และพื้นคาสิโนขนาด 73,000 ตารางฟุต คาสิโนจะเสนอเครื่องสล็อตประมาณ 2,000 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 40 เกม และหนังสือกีฬา

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เติบโตเร็วที่สุดของ Las Vegas Valley ด้วยโปรไฟล์ประชากรที่เป็นที่นิยมมาก และไม่มีคู่แข่งด้านเกมที่ไม่จำกัดภายในรัศมีห้าไมล์ของไซต์โครงการ” Stephen Cootey รองประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าว และเหรัญญิกของ Red Rock Resorts (RRR) “โครงการกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี โครงการยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดการโดยคาดว่าจะเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2566”

ที่พักขนาด 71 เอเคอร์จะมีที่จอดรถมากมาย แบบจำลองของ Durango ที่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับที่จอดรถที่ดูเหมือนกว้างขวางและการเดินที่ไกลซึ่งบางครั้งอาจต้องเดินเข้ารีสอร์ท

เนวาดาใต้บูลส์
เจ้าหน้าที่ของ Station Casinos/Red Rock Resorts กล่าวว่าไม่มีบริษัทเกมใดมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของเนวาดาตอนใต้ ในการให้สัมภาษณ์กับLas Vegas Review-Journal เมื่อสัปดาห์ที่ แล้ว Cootey ระบุว่า Station/RRR มีโครงการพัฒนา 6 โครงการอยู่ในระหว่างดำเนินการ

“ไม่มีใครรั้นในลาสเวกัสมากกว่าสเตชั่นคาสิโน” คูตีย์ประกาศ “มันเป็นแกนหลักของรูปแบบธุรกิจของเรา และการเติบโตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้นยิ่งใหญ่มาก”

เนวาดาตอนใต้ยังคงเติบโตในแง่ของจำนวนประชากรเนื่องจากยินดีต้อนรับผู้อพยพจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐานไปยังรัฐซิลเวอร์จากแคลิฟอร์เนียที่อยู่ใกล้เคียง จากการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐ ประชากรของลาสเวกัสเพิ่มขึ้นจาก 584,413 คนในปี 2554 เป็น 644,594 คนในปี 2563 เพิ่มขึ้น 10%

ราคาเฉลี่ยสำหรับบ้านเดี่ยวใน สมัคร GClub ลาสเวกัสตามรายงานของ Multiple Listing Service ปัจจุบันอยู่ที่ 495,000 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจาก 525,000 ดอลลาร์ที่รายงานในเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรงเย็นลง ราคาเฉลี่ยเกือบครึ่งล้านดอลลาร์ยังคงสูงกว่าในเดือนกันยายน 2564 ถึง 11%

นอีก 25 วัน คำสั่งการเดิมพันใหม่ของอิตาลี ซึ่งเผยแพร่ในวันจันทร์ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการจะมีผลบังคับใช้ มีคุณสมบัติใหม่หลายประการ ได้แก่ การเดิมพันแบบอัตราต่อรองคงที่ การเปลี่ยนแปลงความรับผิดของอัตราต่อรอง และการจ่ายเงินออกก่อนกำหนด

นอกจากนี้ยังจะมีภาษีใหม่ๆ แม้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการต้องเสียให้กับประเทศ แต่ผลกระทบที่ลดลงหมายความว่าผู้บริโภคอาจจ่ายเช่นกัน

บีบอุตสาหกรรมการพนัน
ระบอบภาษีใหม่ของอิตาลีมีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากสเปนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสภาษี เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่รัฐบาล แม้ว่าบางครั้งจะมีผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อฟิลิปปินส์พยายามเพิ่มภาษีใหม่ให้กับผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ มันทำให้กลุ่มดังกล่าวระเบิด

ไม่น่าเป็นไปได้ที่การเปลี่ยนแปลงของอิตาลีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รุนแรงเช่นนี้ แต่สิ่งเหล่านี้จะยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด รายรับจากการพนันรายย่อยจะต้องเสียภาษี 20% เพิ่มขึ้นจาก 18% รายได้ออนไลน์ก่อนหน้านี้มีอัตราภาษี 22% แต่เพิ่มเป็น 24%

ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดสำหรับผู้ให้บริการ ภาษีมูลค่าการซื้อขาย 1% ที่สมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนเรียกร้องไม่ได้เพิ่มเป็นขั้นสุดท้าย

นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับนักพนัน การจ่ายเงินก่อนกำหนดน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ที่เดิมพันการแข่งขันฟุตบอล การจ่ายเงินออกช่วยให้นักพนันสามารถสะสมเงินเดิมพันได้ก่อนจบเกม อย่างไรก็ตาม ยังหมายถึงการต้องชำระด้วยจำนวนเงินที่ต่ำกว่า

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคำสั่งการเดิมพันใหม่คือการลดจำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำ จากที่ก่อนหน้านี้ €2 (US$1.99) จุดเริ่มต้นใหม่คือ €1 (US$0.99)

สุดท้าย การเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากในเกมจะไม่นำไปสู่การจ่ายเงินล้านดอลลาร์ แต่การปรับปรุงกำลังจะมา อิตาลีจำกัดการชนะเดิมพันแบบอัตราต่อรองคงที่ไว้ที่ 50,000 ยูโร (49.740 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนหน้านี้ ขีดจำกัดคือ €10,000 (US$9,999)

ชาวอิตาลีชอบเล่นการพนัน
ชาวอิตาลีใช้เงินมากกว่า 100 พันล้านยูโร (999 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2021 เพียงปีเดียว ซึ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายที่คาดการณ์การเติบโตต่อไปในปี 2022 ส่งผลให้ภาคส่วนเกมกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในประเทศ

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการพนัน นอกจากนี้ยังต้องให้กฎและคำสั่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่ผู้ให้บริการออนไลน์ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอิตาลีโดยไม่ต้องถูกลงโทษทางการเงิน

การปรับโครงสร้างที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งรวมกับนวัตกรรมด้านกฎหมายคือการปรับโครงสร้างการกำกับดูแล หน่วยงานก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ AAMS (การบริหารการผูกขาดของรัฐในกำกับของรัฐ) กลายเป็นหน่วยงานศุลกากรและการผูกขาด (ADM สำหรับตัวย่อของอิตาลี) ในขณะที่อุตสาหกรรมการพนันของอิตาลีขยายตัว การมาถึงของ ADM เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงขั้นตอนของระบบราชการและอำนวยความสะดวกในกระบวนการขอใบอนุญาต สร้างการควบคุมด้านการบริหาร และจัดการความขัดแย้งและภาษีอากร

ADM ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เปิดตัวการห้ามการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กำหนดให้จ่ายเงินรางวัลภายในเจ็ดวันเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับสูง และตั้งค่าผลตอบแทนต่อผู้เล่น (RTP) อย่างน้อย 90% ในสล็อตออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรอง ตรวจสอบ และรับประกันเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ถูกต้องและปกป้องข้อมูลผู้ใช้Penn & Teller เลื่อนการแสดง Rio Show ร็อดสจ๊วตขยายที่อยู่อาศัย Caesars Palace

ความเชี่ยวชาญ: เกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันแปลกใหม่ , การเมือง
Penn & Teller ปิดการพักอาศัยในลาสเวกัสที่ริโอเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

Penn & Teller ริโอ ลาส เวกัส ร็อด สจ๊วต เรซิเดนซีPenn & Teller แสดงการแสดงที่ลาสเวกัสที่ริโอ เทลเลอร์ (ภาพทางขวา) เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ และตามคำสั่งของแพทย์ จะไม่สามารถแสดงได้อีกประมาณแปดสัปดาห์ข้างหน้า (ภาพ: Conde Nast Traveler )เทลเลอร์ วัย 74 ปี คู่หูผู้เงียบขรึมของดูโอมายากล เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเปิดหัวใจ Glenn Alai ผู้จัดการที่รู้จักกันมานานของการแสดงกล่าวในแถลงการณ์ว่า Teller ต้องการเวลาเพื่อฟื้นตัวจากการผ่าตัดบายพาส

Teller เข้ารับการผ่าตัดทำบายพาสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ลาสเวกัส และกำลังพักผ่อนและฟื้นตัวได้ดี ภายใต้คำสั่งของแพทย์ เขาจะออกจากเวทีในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะกลับมาแสดงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคม” Alai อธิบาย

Penn & Teller — Penn Jillette และ Raymond Teller — เป็นผู้เล่นชั้นนำที่เล่นที่รีสอร์ทคาสิโนแห่งเดียวกันมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาสเวกัส ถือเป็นความแตกต่างที่พวกเขามีมาตั้งแต่กลางปี ​​2010 เมื่อพวกเขาทำลายสถิติที่อยู่อาศัยในลาสเวกัสที่เปิดดำเนินการมายาวนานที่สุดในสถานที่เดียวกัน

การแสดงมายากลและตลก ของพวกเขา เปิดตัวครั้งแรกที่ Strip Rio ในปี 2544 ที่โรงละคร Penn & Teller Theatre ที่มีชื่อเดียวกัน

Rod Stewart ขยายการแสดงซีซาร์
มันเป็นแค่วันอังคาร แต่เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายสำหรับแผนกบันเทิงของ Caesars Entertainment Caesars ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Rio รวมถึงกิจการเกม โรงแรม และสถานบันเทิงได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า Sir Rod Stewart จะขยายเวลาของเขาที่ Caesars Palace

นักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษวัย 77 ปีไม่แสดงอาการชะลอตัวเนื่องจากสจ๊วตตกลงที่จะขยายการพำนักในพระราชวังซีซาร์ไปจนถึงปีที่ 12 สจ๊วตวางแผนที่จะกลับไปลาสเวกัสในปี 2566 เพื่อชมการแสดง 13 เรื่องของซีซาร์เรื่อง “Rod Stewart: The Hits”

ถิ่นที่อยู่ของ Stewart จัดขึ้นที่The Colosseum ที่ Caesars Palaceตั้งแต่รอบปฐมทัศน์ในเดือนสิงหาคม 2554

สจ๊วตเป็นหนึ่งในศิลปินที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรี นักร้องเพลง “You’re In My Heart” มียอดขายมากกว่า 250 ล้านแผ่นและซิงเกิ้ลทั่วโลก นักวิจารณ์ดนตรีกล่าวว่าเสียงและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขานั้นเหนือกว่าแนวเพลงป๊อปทั้งหมดในช่วงอาชีพการงานของเขา

สจ๊วตได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ Rock & Roll Hall of Fame ในปี 1994 เขาถูกรวมอยู่ในคลาสที่เก้าของ Hall โดยมีตำนานเช่น Elton John, Bob Marley และ John Lennon

เมืองหลวงแห่งความบันเทิง
ลาสเวกัสเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อ “เมืองแห่งบาป” แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชอบให้เป็นที่รู้จักในนาม “เมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลก” คาสิโนและหน่วยงานรัฐบาลที่ส่งเสริมเนวาดาตอนใต้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการประชุมทางธุรกิจและการเดินทางเพื่อพักผ่อนเชื่อว่าการทำตลาดความบันเทิงในวงกว้างของภูมิภาคผ่านกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เรียกว่า “บาป” ดึงดูดนักเดินทางที่มีศักยภาพในวงกว้าง

และด้วยชาวอเมริกันส่วนใหญ่ใช้เวลาขับรถเพียงหนึ่งชั่วโมงจากคาสิโนที่ถูกกฎหมาย วันที่ต้องเดินทางไปลาสเวกัสหรือแอตแลนติกซิตี้เพื่อค้นหาเครื่องสล็อตแมชชีนหรือเกมบนโต๊ะที่ได้รับการควบคุมนั้นผ่านมานานหลายทศวรรษแล้ว ด้วยเหตุนี้ คาสิโนในลาสเวกัสจึงปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของรีสอร์ทใหม่เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่เกม

จากข้อมูลของ Las Vegas Convention and Visitor Authority ในช่วงเวลาที่ไม่มีโรคระบาด ผู้มาเยือนลาสเวกัสมากกว่าครึ่งจะเข้าชมการแสดงในขณะที่อยู่ในเมือง 59% ของผู้เดินทางไปลาสเวกัสในปี 2560 กล่าวว่าพวกเขาเข้าร่วมการแสดงการพนันและปาร์ตี้เหล้าที่เรือนจำโคลอมเบียทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความ เชี่ยวชาญ: Asia Pacific Gaming , Gaming Business , Global Gaming
เมื่อคนส่วนใหญ่จินตนาการถึงชีวิตในคุก พวกเขาไม่ได้นึกถึงการพนัน สุรา และดนตรีสด อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นฉากที่เกิดขึ้นในคุกในโคลอมเบียและฝ่ายนิติบัญญัติต่างกรีดร้องหาคำตอบ

เรือนจำลาปิโคตา
มุมมองของเรือนจำ La Picota ในเมือง Bogota ประเทศโคลอมเบีย ปาร์ตี้สามวันที่มีทั้งการพนัน เหล้า และดนตรีสด จับตาดูระบบเรือนจำของประเทศนี้ (ภาพ: รายงานของโคลอมเบีย)
สำนักงานอัยการสูงสุด (AGO) ได้เปิดตัวการสอบสวนเบื้องต้นเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และผู้คุมที่ National Penitentiary and Prison Institute (INPEC สำหรับตัวย่อของสเปน) สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก “ปาร์ตี้แปลกใหม่” ที่เกิดขึ้นที่เรือนจำ Bogotá Metropolitan และเรือนจำ La Picota ของ Penitentiary Complex มันไม่ใช่เรื่องที่รวดเร็วและสกปรก – เทศกาลกินเวลาสามวัน

AGO ต้องการทราบว่ามีใครในระบบเรือนจำที่อำนวยความสะดวกในการนำสารต้องห้ามเข้ามาอย่างผิดปกติหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่น่าประหลาดใจที่พบหลังจากงานปาร์ตี้ถูกเปิดเผย

ช่วงเวลาที่ดีหลังลูกกรง
บัญชีสื่อท้องถิ่นระบุว่าลานเรือนจำเต็มไปด้วยดนตรีสดในช่วงเทศกาล นักร้อง Mono Zabaleta สร้างความบันเทิงให้กับผู้ค้ายาเสพติดและผู้ต้องขังคนอื่นๆ ในศาลาซึ่งถูกจัดวางด้วยโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ และวิสกี้

มีรายงานว่าผู้คุมเมาเมื่อเสร็จสิ้นกะ ดูเหมือนว่าไม่มีใครในแถวของ INPEC ที่จะสนใจ

การเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในช่วงกลางของการระลึกถึง Virgen de las Mercedes ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของผู้ต้องขังชาวคาทอลิก ยังไงก็ตามมีของต้องห้าม เช่น เหล้านำเข้า บุหรี่ และการพนัน ในงานเลี้ยง

La Picota เป็นบ้านชั่วคราวของพันเอกเบนจามิน นูเญซ ผู้พันของกรมตำรวจในแผนกซูเครของโคลอมเบีย เขาถูกตั้งข้อหาสั่งให้เจ้าหน้าที่ฆ่าชายหนุ่มสามคนที่ไม่มีอาวุธ นูเญซมาถึงเรือนจำหนึ่งสัปดาห์ก่อนงานเลี้ยง

อดีตประธานาธิบดี Andrés Pastrana อ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Néstor Osuna รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของโคลอมเบีย เขาตำหนิเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ไม่รักษาการควบคุมและความสงบเรียบร้อย แม้ว่า Osuna จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตาม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ La Picota ได้รับความสนใจ นักโทษที่มีชื่อเสียงสามารถเดินออกจากประตูได้ คนหนึ่งคือคาร์ลอส แมตทอส นักธุรกิจทุจริตที่ออกไปเดินเล่นและได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิพิเศษของสหภาพแรงงาน การสืบสวนพัวพันกับยามสองคน แต่พวกเขายังคงอยู่ในสถานที่เนื่องจากการคุ้มครองของสหภาพ

อีกคนหนึ่งคือ Jesus Santrich สมาชิกระดับสูงของ FARC กองโจรของโคลอมเบีย เขาเดินออกจากเรือนจำในปี 2562 แต่เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ตำรวจจะจับกุมเขา

ปาร์ตี้เผยชีวิตหรูหรา
หลังจากข่าวของพรรคปรากฏขึ้น INPEC ได้จัดการตรวจสอบเรือนจำอย่างประหลาดใจ สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบคือหลักฐานว่านักโทษมีชีวิตที่ดีในตอนที่พวกเขาควรจะถูกคุมขัง

การตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือ 122 เครื่อง โมเด็มอินเทอร์เน็ต 30 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง โปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง นาฬิกาอัจฉริยะ 4 เครื่อง เครื่องถอดรหัสโทรทัศน์ 11 เครื่อง ระบบลำโพงเพลง 19 เครื่อง และอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบขวดสุรา 184 ขวด รวมทั้งวิสกี้ เตกิลา ไวน์ และแชมเปญ รวมทั้งเงินสด 400,000 ดอลลาร์

ตรวจยึดสิ่งของเพิ่มเติมที่แม้จะไม่ถูกจำกัด แต่พบในสถานที่ต้องห้าม รวมทั้งห้องขังบางแห่ง ในจำนวนนี้มีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ ตู้น้ำแข็ง 17 ตู้ เตาไฟฟ้า 25 เครื่อง ตู้เย็น 5 เครื่อง เครื่องชงกาแฟ 3 เครื่อง เครื่องปั่น 9 เครื่อง เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง เครื่องทำแซนวิช 16 เครื่อง และหม้ออัดแรงดัน 9 เครื่อง

เพื่อตอบสนองต่อเรื่องอื้อฉาว Osuna ไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนแปลง เขาไล่ผู้คุมออกไป พันเอก Joaquín Darío Medrano และแต่งตั้งให้ Horacio Bustamante Reyes เข้ารับตำแหน่งแทน ก่อนหน้านี้ บัสตามันเตดูแลเรือนจำความมั่นคงขนาดกลางและการจัดตั้งเรือนจำแห่งมานิซาเลส และเคยร่วมงานกับ INPEC มาเป็นเวลา 27 ปี
กลุ่มสิทธิชนพื้นเมืองต้องการให้ผู้พิพากษาโยนการเรียกร้องแย้งของโรงแรมคาสิโนในคดีเหยียดเชื้อชาติ

ความเชี่ยวชาญ: อาชญากรรม , ธุรกิจเกม , กฎระเบียบ , การ เล่นเกม ของ ชนเผ่า
กลุ่มนักเคลื่อนไหวชนพื้นเมืองได้ขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในเซาท์ดาโคตาให้ยกฟ้องคำกล่าวอ้างของการบุกรุก การก่อกวน การหมิ่นประมาท และการสมรู้ร่วมคิดทางแพ่งของคาสิโนโรงแรม

คอนนี่ เออร์
Connie Uhre ฉีดสเปรย์ใส่หน้าผู้ประท้วงด้วย Pledge ในลานจอดรถของโรงแรม Grand Gateway NDN กำลังฟ้องร้องโรงแรมนี้ในข้อหาเหยียดผิว (ภาพ: NDN Collective)
กลุ่ม NDN Collective ฟ้องโรงแรม Grand Gatewayใน Rapid City และเจ้าของ Connie และ Nicholas Uhre ในเดือนมีนาคม หลังจากที่พวกเขาดูเหมือนจะห้ามชาวอเมริกันพื้นเมืองไม่ให้จองห้องพักและเยี่ยมชมบาร์คาสิโน ตามมาด้วยเหตุกราดยิงเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ทั้งมือปืนและเหยื่อเป็นชาวอเมริกันพื้นเมือง

คดีของ NDN กล่าวหาโรงแรมว่าเหยียดผิว ต้องการให้การกระทำของ Uhres เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถูกประกาศว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเรียกร้องค่าชดเชย ความเสียหายทั่วไป และความเสียหายพิเศษ

Uhres โต้กลับโดยโต้แย้งว่า NDN ได้จัดให้มีการสมรู้ร่วมคิดในการบุกรุกและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ในวันหลังจากการสั่งห้าม สมาชิกของ NDN Collective หลายคนไปที่โรงแรมเพื่อพยายามจองห้องพักเพื่อทดสอบว่าเป็นห้องพักจริงหรือไม่ พวกเขาถูกปฏิเสธ

ต่อจากนั้น กลุ่มประท้วงในและรอบๆ โรงแรม เรียกร้องให้คว่ำบาตร ระหว่างการประท้วงครั้งหนึ่ง Connie Uhre ฉีดสเปรย์ฝุ่นใส่หน้าผู้ชุมนุมรายหนึ่ง ตามรายงานของ NDN

ตามเว็บไซต์ของพวกเขา NDN Collective เป็นนักกิจกรรมและองค์กรสนับสนุนที่นำโดยชนพื้นเมือง พวกเขามุ่งเน้นไปที่ “การจัดระเบียบ การเคลื่อนไหว การทำบุญ การบริจาค การเสริมสร้างศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่า”

‘การประท้วงไม่ใช่เรื่องน่ารำคาญ’
ในคำร้องให้ยกเลิกการเรียกร้องแย้ง ทนายความของ NDN โต้แย้งว่ากลุ่มดังกล่าวไม่สามารถบุกรุกโรงแรมได้เพราะเป็นสถานที่สาธารณะ การอ้างสิทธิ์ของโรงแรมที่ว่าสมาชิกของ NDN ไม่สามารถเข้าที่พักได้อย่างถูกกฎหมายถือเป็นข้อพิสูจน์เพิ่มเติมว่าโรงแรมเลือกปฏิบัติต่อชนพื้นเมืองอเมริกัน พวกเขาแย้ง

ในขณะเดียวกัน พวกเขากล่าวว่าการเรียกร้องการก่อความรำคาญของ Uhres ล้มเหลวเนื่องจาก “การประท้วงไม่ใช่การก่อความรำคาญ และการเรียกร้องโต้เถียงไม่ได้เป็นการร้องขอตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างเพียงพอ”

“[The Uhres] ไม่ใช่เหยื่อที่นี่” ทนายความของ NDN แย้ง “พวกเขาอาจไม่ชอบที่ NDN มองว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการเลือกปฏิบัติของพวกเขา แต่ความขัดแย้งนั้นไม่ได้เปลี่ยนการประท้วงการแก้ไขครั้งแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กลายเป็นการละเมิดที่สามารถดำเนินการได้”

ประกาศขับไล่
ข่าวการห้ามทำให้ผู้นำเผ่า Sioux ในท้องถิ่นออก Grand Gateway พร้อมประกาศขับไล่

Rapid City ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขตสงวนของชนเผ่าใดๆ ถึงกระนั้น พวกเขาแย้งว่านโยบายของโรงแรมละเมิดสนธิสัญญาปี 1868 ระหว่างซูกับรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ายังคงใช้ได้

สนธิสัญญาระบุว่า:

…ห้ามมิให้บุคคลหรือบุคคลผิวขาวตั้งถิ่นฐานหรือยึดครองส่วนใดส่วนหนึ่งของ [ดินแดนทางเหนือของแม่น้ำ North Platte หรือทางตะวันออกของยอดเขา Big Horn]; หรือไม่ได้รับความยินยอมจากชาวอินเดียนแดงก่อน และได้รับ เพื่อผ่านสิ่งเดียวกันการจับสลากของฟิลิปปินส์กับผู้ชนะ 433 รายที่รอการตรวจสอบ

ความ เชี่ยวชาญ: Asia Pacific Gaming , Gaming Business , Global Gaming
โอกาสถูก ลอตเตอรี่ 6 หมายเลขที่มี 55 หมายเลขอยู่ที่ประมาณหนึ่งใน 28,989,675 ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนหลายร้อยคนถูกแจ็กพอตในการออกรางวัลลอตเตอรี่ครั้งเดียวในฟิลิปปินส์ด้วยองค์ประกอบเหล่านั้นกำลังยกธงแดงมากกว่าสองสามข้อ

แกรนด์ล็อตโต้
ป้ายยินดีต้อนรับชาวฟิลิปปินส์ให้เล่น Grand Lotto เรื่องอื้อฉาวที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีคน 433 คนเดาหมายเลขที่ออกได้อย่างถูกต้องในการจับสลากงวดวันที่ 1 ตุลาคม (ภาพ: World Photos)
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การจับรางวัล Grand Lotto ของฟิลิปปินส์มีเงินรางวัลสูงสุดประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้คน 433 คนมาแสดงตั๋วที่ถูกรางวัล คำถามเกี่ยวกับการหลอกลวงที่เป็นไปได้ก็เริ่มปรากฏขึ้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนโกงผลลอตเตอรี่ แม้ว่าการสืบสวนกำลังดำเนินการอยู่ แต่นักคณิตศาสตร์บางคนเชื่อว่าเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้องตามกฎหมาย

อัตราต่อรองทางดาราศาสตร์
BBCรายงานว่า Koko Pimentel ผู้นำกลุ่มเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาต้องการไต่สวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจับสลาก ตัวเลขที่ตีได้ทั้งหมดหารด้วยเก้า และตามที่เขาพูด ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คนหลายร้อยคนจะเลือกหมายเลขเดียวกันในการออกรางวัลงวดเดียวกัน

สื่อดังกล่าวอ้างถึงกุยโด เดวิด ซึ่งกล่าวว่าโอกาสที่คนจำนวนมากเลือกชุดตัวเลขนี้คือ “เลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ 1,224 ตัว” ศาสตราจารย์คณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เสริมว่าเขาไม่เชื่อว่าตัวเลขมีชื่อเพราะมันใหญ่มาก

Grand Lotto ดำเนินการเช่นเดียวกับที่อื่น ๆ ผู้เล่นต้องเลือกหกหมายเลขสำหรับการจับรางวัล โดย 1-55 เป็นตัวเลือก วันที่ 1 ตุลาคม ชุดค่าผสมที่ชนะคือ 9-18-27-36-45-54

Pimentel ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก Risa Hontiveros เธอออกแถลงการณ์ซึ่งเธอยอมรับว่าการสอบสวนสามารถช่วยให้อากาศกระจ่างขึ้นว่ามีการจัดการหรือไม่

สำนักงานการจับฉลากเพื่อการกุศลของฟิลิปปินส์ (PCSO) เป็นผู้ควบคุมดูแลลอตเตอรี่ Melquiades Robles GM ของเอเจนซี่ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดใดๆ เกิดขึ้นและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินผล เธอเสริมว่าผู้คนมักจะใช้ลำดับเมื่อเลือกหมายเลขลอตเตอรี

Robles อธิบายว่าเครื่องจักรจะเลือกหมายเลขโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ในกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์เดียวที่บุคคลมีกับการจับฉลากคือเมื่อเปิดเครื่อง

ไม่น่าจะเป็นไปได้, เป็นไปไม่ได้
ไม่น่าเป็นไปได้ที่การผสมตัวเลขจะปรากฏขึ้นและผู้คนจำนวนมากจะเล่นลำดับนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เทอเรนซ์ เทา ศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย กล่าวกับบีบีซีว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว

เต๋าอธิบายว่าด้วยจำนวนการออกรางวัลที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้สถิติเริ่มดีขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่ง ดวงดาวต้องเรียงตัวกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ผิดปกติซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

อาจารย์เปรียบมันกับโป๊กเกอร์ เกมหรือแม้แต่ซีรีส์เช่น WSOP อาจไม่เห็นสเตรทฟลัชหรือสี่ชนิด อย่างไรก็ตาม ในมือโป๊กเกอร์นับล้านที่เกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อัตราต่อรองของหนึ่งในมือเหล่านั้นจะดีขึ้นอย่างทวีคูณ

การที่คนหลายร้อยคนร่วมมือกันในการจับฉลากไม่ใช่เรื่องดี จากผลการจับรางวัลนี้ ผู้ชนะแต่ละรายจะได้รับเงินรางวัลประมาณ 545,245 เปโซฟิลิปปินส์ (9,296 ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนหักภาษีนี่เป็นหนึ่งในสองเหตุการณ์สุดท้ายของซีรีส์ โดยผู้ชนะของ High Roller มูลค่า 50,000 ดอลลาร์ยังคงต้องรอการตัดสิน ฤดูหนาวเป็นส่วนหนึ่งของสนามที่มีผู้เล่น 52 คน รวมถึงชื่อใหญ่อื่น ๆ อีกหลายคน ต่างก็แข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัลรวม

ชัยชนะดังกล่าวตามมาด้วยการจบอันดับสองในการแข่งขัน No-Limit Hold’em มูลค่า 25,000 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ วินเทอร์ได้รับรายรับจากทัวร์นาเมนต์สดเกือบ 23 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ Hendon Mob และอาจกำลังเดินทางไปสวมแจ็กเก็ตสีม่วงของ Poker Masters

โบโนโม คูน ฟอล
ผู้เล่นแปดคนสุดท้ายแต่ละคนได้รับชิ้นส่วนของการกระทำกลับบ้านโดย Jason Koon เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ทำเงินเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นรถไฟ เขาผลัก AQ ของไม้กอล์ฟ และ Nick Schulman เรียก AQ นอกชุด เมื่อคณะกรรมการเสนอเพชรสี่เม็ด เพชร Q ของ Schulman ทำให้เขาได้รับชัยชนะและส่ง Koon บรรจุ

ไม่กี่วินาทีต่อมา Winter พบว่าตัวเองกำลังแข่งขันกับ Brian Rast ผู้ชนะสร้อยข้อมือ WSOP ห้าสมัย Rast เริ่มต้นในตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าด้วยชุด K-7 และถูกบังคับให้เรียกเมื่อ Winter ถูกผลักจากม่านบังตาขนาดเล็กด้วยชุด J-9

ฟลอปนั้นใจดีกับวินเทอร์ โดยมอบไม้กอล์ฟให้เขา 2-3 อันเพื่อจับฉลาก จากนั้นเขาก็เพิ่มตัวเลือกมากขึ้นด้วยการจับฉลากในเทิร์น แม่น้ำปิดผนึกข้อตกลง ทำให้เขาตรงไปตรงมาและกำจัด Rast

เมื่อมาถึงจุดนี้ Winter รู้สึกมั่นใจมากขึ้น แต่เมื่อลงสนามเหลือผู้เล่นเพียงสามคน เขาพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับเจสัน โบโนโม ผู้นำชิป

นั่นยังไม่เพียงพอที่จะหยุดวินเทอร์จากการผลักดันซองจดหมายซึ่งได้ผลตอบแทน ในที่สุดเขาจะเอาชนะผู้ชนะ WSOP สี่สมัยก่อนที่จะปิดฉากวันที่เป็นตัวเอกด้วยการพา Schulman ไปสู่ชัยชนะ ชูลแมนได้รับเงิน 283,500 ดอลลาร์สำหรับความพยายามของเขา

Negreanu Bubbles ลูกกลิ้งสูง $ 50K
ในขณะที่วินเทอร์กำลังทำงานเพื่อคว้าชัยชนะในอีเวนต์มูลค่า 25,000 ดอลลาร์ ไฮโรลเลอร์มูลค่า 50,000 ดอลลาร์ก็กำลังดำเนินการเช่นกัน ยังคงต้องหาผู้ชนะ แต่คนที่คุ้นเคยกลับเจอปัญหาในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

Daniel Negreanu กำลังทำงานอย่างหนักในทัวร์นาเมนต์ โดยอาจมองว่าสามารถแก้ไขโชคร้ายของเขาจากผลงาน WSOP ในปีนี้ได้ ในซีรีส์นั้น เขาบันทึกการขาดทุนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ โดยไปไม่ถึงตารางสุดท้ายไม่ว่าในกรณีใด

ดังนั้น เมื่อ DNegs เป็นหนึ่งในผู้เล่นเจ็ดคนที่ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรม Poker Masters ครั้งล่าสุด เขาต้องรู้สึกดีกับโอกาสของเขา ในขณะที่เขามองลงไปที่ Pocket Aces เขาต้องตื่นเต้นกับโอกาสของเขามากยิ่งขึ้น

Negreanu อยู่บนขอบแล้ว เขาเป็นกองเตี้ยและมีโอกาสดีที่จะเพิ่มเป็นสองเท่า เขาไม่มีปัญหากับจรวดของเขาในการหาเงินง่ายๆ Seth Davies ตอบโดยพลิกไพ่ของเขาเพื่อเปิดเผย JJ

การแข่งขันดำเนินไปแต่ไม่สามารถผ่านไปได้แม้แต่รอบเดียว ความล้มเหลวสร้าง J เพื่อให้ Davies ทริป และทั้งเทิร์นและแม่น้ำก็ไม่ช่วย Negreanu เขาพุ่งเป็นฟองในอันดับที่เจ็ด และน่าประหลาดใจที่เขาก้าวเข้ามา

Negreanu ไม่ฟิตและเริ่มทำลายสิ่งต่าง ๆ เหมือนที่เขาทำเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา แต่เขาบอกกับ PokerGO อย่างใจเย็นหลังจากที่เขาออกไปว่า “คุณต้องมีความยืดหยุ่นในการทำสิ่งนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพ”

เขากลับมาแล้วและพร้อมที่จะเข้าร่วม Super High Roller Bowl มูลค่า 300,000 เหรียญที่ PokerGo Studio ในลาสเวกัส งานเริ่มในวันพุธ

BETFLIX เกมส์สล็อตออนไลน์ BETFLIX เล่นเกมสล็อต BETFLIX

BETFLIX เกมส์สล็อตออนไลน์ BETFLIX เล่นเกมสล็อต BETFLIX เล่นสล็อตออนไลน์ BETFLIX เว็บสล็อต BETFLIX เว็บปั่นสล็อต BETFLIX เว็บแทงสล็อต BETFLIX เกมส์สล็อต BETFLIX

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของสจ๊วตในฐานะทูตคริกเก็ต MoneyGram โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์คริกเก็ตเฉพาะของบริษัทที่ moneygram.com/cricketเกี่ยวกับ MoneyGram

MoneyGram ซึ่งเป็นบริษัทโอนเงินชั้นนำ ช่วยให้ผู้บริโภคที่สถาบันการเงินแบบเดิมๆ ไม่ได้รับบริการอย่างเต็มที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของตนได้ MoneyGram ให้บริการชำระบิลในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

และบริการโอนเงินทั่วโลกผ่านเครือข่ายตัวแทนกว่า 310,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงผู้ค้าปลีก ที่ทำการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินใน 197 ประเทศและเขตการปกครอง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินหรือชำระบิลที่สถานที่ตัวแทนหรือทางออนไลน์ โปรดไปที่moneygram.com หรือเชื่อมต่อกับเราบน Facebook

แหวนแชมป์ LA Kings Stanley Cup Championship ของแท้ซึ่งสร้างสรรค์โดย Tiffany & Co. มีขึ้นสำหรับการประมูลจนถึงวันที่ 22 เมษายน มูลค่า 13,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ แหวนนี้ประดิษฐ์ขึ้นตามข้อกำหนดที่แน่นอนของแหวน

ของผู้เล่น และมีทองคำขาว 14 กะรัต หนัก .84 กะรัต เพชรเจียระไนทรงกลม รายได้จากการประมูลจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสและเมืองลอสแองเจลิส (ภาพ: บิสิเนส ไวร์)

แหวนแชมป์ LA Kings Stanley Cup Championship ของแท้ซึ่งสร้างสรรค์โดย Tiffany & Co. มีขึ้นสำหรับการประมูลจนถึงวันที่ 22 เมษายน มูลค่า 13,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ แหวนนี้ประดิษฐ์ขึ้นตามข้อกำหนดที่แน่นอนของแหวน

ของผู้เล่น และมีทองคำขาว 14 กะรัต หนัก .84 กะรัต เพชรเจียระไนทรงกลม รายได้จากการประมูลจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสและเมืองลอสแองเจลิส (ภาพ: บิสิเนส ไวร์)

12 เมษายน 2556 15:47 น. เวลาออมแสงตะวันออกลอสแองเจลิส –( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 61 แฟน ๆ ของแชมป์ โลก Los Angeles Kings มีโอกาสพิเศษที่จะเป็นเจ้าของชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์กีฬาในขณะที่ยังสนับสนุน

สาเหตุที่คู่ควร แหวนของแท้จาก LA Kings Stanley Cup Championship จำนวนจำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Kings ในการสนับสนุนพันธมิตรการกุศลของพวกเขา เปิดให้ประมูลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน

ที่CharityBuzz.com รายได้จากการขายจะเป็นประโยชน์ต่อพันธมิตรการกุศลของ Kings สองคน ได้แก่ โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิส และเมืองลอสแองเจลิสปีเมือง

“การสนับสนุนโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำในฐานะองค์กร”ทวีตนี้สร้างขึ้นโดยนักอัญมณีระดับโลกอย่าง Tiffany & Co.? แหวนนี้ประดิษฐ์ขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะของแหวน Stanley Cup

Championship ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้เล่น Kings ด้วย แหวนมูลค่า 13,500 เหรียญที่ราคาตลาดยุติธรรม แหวนประกอบด้วยทองคำขาว 14 กะรัต ประดับเพชรเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสร .84 กะรัต และจะได้รับการสลักชื่อผู้ชนะการประมูลไว้บนวงดนตรีอย่างเด่นชัด แหวน LA Kings Stanley Cup Championship ของแท้จะไม่จำหน่ายในร้านค้าปลีก

นอกจากนี้ แฟน ๆ ของ Kings อาจเสนอราคาใน “Ultimate Kings Fan Package” มูลค่า 7,500 ดอลลาร์ แพ็คเกจรวมอาหารค่ำสำหรับสองคนกับ Luc Robitaille ตั๋วสองใบสำหรับการแข่งขัน Kings vs. Sharks ในวันที่ 27 เมษายน และเสื้อ Kings ที่ลงนามโดยทีม

Richard Cordova, FACHE กล่าวว่า “LA Kings เป็นพันธมิตรที่ทรงคุณค่าและเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงมาเป็นเวลาหลายปีผ่านการระดมทุนเพื่อการกุศล , โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิส ประธานและซีอีโอ “พวกเขาใจกว้างมากที่จะ

แบ่งปันในช่วงเวลาประวัติศาสตร์นี้กับเรา และทำให้ชัยชนะของพวกเขาเป็นชัยชนะสำหรับโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสเช่นกัน”

“การสนับสนุนโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำในฐานะองค์กร” Luc Robitaille ประธานฝ่ายปฏิบัติการทางธุรกิจของแอลเอ คิงส์และ NHL Hall-of-Famer กล่าว “พวกเขาคือแชมป์เปี้ยนของเรา”

ขณะนี้การประมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มประมูลที่ 3,000 ดอลลาร์ และ 800 ดอลลาร์ตามลำดับ โอกาสทั้งสองจะปิดเวลา 12:00 น. PST/3:00 น. EST

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.wearechildrens.org/2013/04/be-a-part-of-los-angeles-history/เกี่ยวกับโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิส

โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสได้รับเลือกให้เป็นโรงพยาบาลเด็กที่ดีที่สุดในแคลิฟอร์เนีย และติดอันดับท็อป 5 ของประเทศในด้านความเป็นเลิศทางคลินิกด้วยการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากรายงานข่าวและโลกของสหรัฐฯ

โรงพยาบาลเด็กเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยสบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยเด็กที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิผลมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลเด็กยังเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของอเมริกา โดยร่วมมือกับ Keck School of Medicine แห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่ปี 1932

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.CHLA.org ติดตามเราบนTwitter , Facebook , YouTube และLinkedInหรือเยี่ยมชมบล็อกของเรา: www.WeAreCHLA.orgKimco Realty เข้าซื้อหรือเพิ่มส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกแปดแห่ง รวมมูลค่า 221 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี

2556 ปิดการลงทุน SUPERVAL15 เมษายน 2556 17:10 น. เวลาออมแสงตะวันออนิว ไฮด์พาร์ก, นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2556 Kimco Realty Corp. (NYSEKIM) เจ้าของและผู้ดำเนินการศูนย์การค้าในละแวกใกล้เคียง

และชุมชนรายใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือ รายงานกิจกรรมการทำธุรกรรมในไตรมาสแรกปี 2556 ไฮไลท์ของไตรมาส ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก 8 แห่ง และการเข้าร่วมในก

ลุ่มที่ซื้อกิจการจาก SUPERVALU Inc. ซึ่งเป็นการดำเนินงานของป้ายโฆษณาของบริษัท Albertsons, Acme, Jewel-Osco, Shaw’s และ Star Market ซึ่งประกอบด้วยร้านชำ 877 แห่งการเข้าซื้อกิจการศูนย์การค้า :

ในช่วงไตรมาสแรก Kimco ได้ซื้อศูนย์การค้า 6 แห่งและร้านค้าปลีก 2 แห่ง รวมพื้นที่ 1.5 ล้านตารางฟุต เป็นเงินประมาณ 221 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์สี่แห่งที่อยู่ติดกับหรือในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์

การค้า Kimco ที่มีอยู่แล้ว การเข้าซื้อกิจการในไตรมาสแรกปี 2556 ยังรวมถึงบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการซื้อส่วนได้เสียในอสังหาริมทรัพย์สามแห่งที่เหลือจากหุ้นส่วนร่วมทุนที่มีอยู่และการแปลงการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิเป็นทรัพย์สิ

นระยะยาว กิจการร่วมค้าค้าปลีกระยะ. การได้มาซึ่งส่วนได้เสียโดยถือโอกาสจากหุ้นส่วนร่วมทุนที่มีอยู่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ของ Kimco รายละเอียดการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในไตรมาสแรกมีดังนี้

Wilton River Park / Wilton Executive Campus (Wilton, Conn.) – Kimco เพิ่งประกาศซื้อ Wilton Executive Campus และ Shoppes ในราคา 42 ล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรมนี้ทำให้ Kimco สามารถควบคุม Wilton River Park

ที่ทอดขายของชำขนาด 283,000 ตารางฟุตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดหรูของ Lower Fairfield County, Conn. ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยภายในสามไมล์ที่ 241,000 ดอลลาร์

Santee Trolley Square (Santee, Calif.) – Kimco ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ 55 ที่เหลือจากนักลงทุนรายอื่นในศูนย์พลังงานขนาด 311,00

0 ตารางฟุตแห่งนี้ด้วยราคาซื้อรวม 98 ล้านดอลลาร์ ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองซานดิเอโกของแซนที รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีผู้ครอบครองร้อยละ 98 และมีผู้ค้าปลีกรายใหญ่หลายราย เช่น TJMaxx, PetSmart, Party City, Bed Bath & Beyond, ฟิตเนส 24 ชั่วโมง, Old Navy และ a shadow – เป้าหมายที่ยึด

Columbia Crossing II (โคลัมเบีย รัฐแมริแลนด์) – Kimco เข้าซื้อศูนย์ค้าปลีกที่ไม่มีภาระผูกพันขนาด 101,000 ตารางฟุตเต็มจำนวน 21.8 ล้านเหรียญสหรัฐ Columbia Crossing II ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้า Columbia Crossing

ที่เช่าอย่างเต็มรูปแบบของ Kimco และทอดสมอด้วย Toys “R” Us ขนาด 63,000 ตารางฟุต และ REI 24,000 ตารางฟุต ศูนย์การค้า Columbia Crossing และ Columbia Crossing II ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ค้าปลีกที่แข็งแกร่งของวอชิงตัน-บัลติมอร์มีรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยภายใน 3 ไมล์จากมูลค่ามากกว่า 105,000 ดอลลาร์

Putty Hill Plaza (บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์) –บริษัทได้ซื้อหุ้นจากบริษัทร่วมทุนของสถาบันที่มีอยู่ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 80 ในอสังหาริมทรัพย์ที่ทอดสมอขายของใจกลาง 91,000 ตารางฟุตนี้ด้วยราคาซื้อรวม 14.2 ล้านดอลลาร์ พัตตี้

ฮิลล์ พลาซ่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นกว่า 135,000 คนภายในรัศมีสามไมล์จากศูนย์กลาง และมีร้านอาหารยักษ์ทอดสมออยู่

ร้านค้าที่ Kildeer (Kildeer, Ill.) – Kimco BETFLIX ซื้อจากหุ้นส่วนกิจการร่วมค้าของสถาบันที่มีอยู่ ดอกเบี้ยร้อยละ 81 ที่เหลือในศูนย์การค้าขนาด 168,000 ตารางฟุตแห่งนี้ในราคาซื้อรวม 32.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ร้านค้าที่ Kildeer ตั้งอยู่ห่างออกไป 30 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชิคาโกในพื้

นที่ที่มีรายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมากกว่า 108,000 เหรียญสหรัฐ ร้านค้าที่ Kildeer ถูกครอบครองและทอดสมอโดย Bed Bath & Beyond, Cost Plus, Michaels, Old Navy, Ulta 3 และ Earthsport Outfitters

Village Commons (แทลลาแฮสซี รัฐฟลอริดา) –บริษัทได้รับดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมในพัสดุจากร้านขายของชำที่ไม่มีภาระผูกพันซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า Village Commons มูลค่า 7.1 ล้านดอลลาร์ Kimco ตอนนี้เป็นเจ้าของ

คอมเพล็กซ์ทั้งหมด 231,000 ตารางฟุต การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่ม The Fresh Market ซึ่งเป็นร้านขายของชำระดับกูร์เมต์ให้กับจุดยึดที่มีอยู่ของศูนย์ ซึ่งรวมถึง HomeGoods และ Stein Mart

Roseville Plaza (Roseville, Minn.) – Kimco ได้รับดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมในพัสดุที่ไม่มีภาระผูกพันซึ่งตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Minneapolis ของ Roseville รัฐ Minn. ผ่านธุรกรรมการขายและเช่าคืนในราคา 5.1 ล้านดอลลาร์ ที่พักนี้

ซึ่งจะรวมอยู่ในศูนย์การค้า Roseville Plaza ที่มีอยู่ของบริษัท โดยมีพื้นที่ 80,000 ตารางฟุต และทอดสมออยู่โดย Sports Authority และ Planet Fitness

The Village Shopping Center (เซนต์จอห์นส์, นิวฟันด์แลนด์) –บริษัทได้แปลงการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิที่มีอยู่ในอสังหาริมทรัพย์เป็นการร่วมทุนแบบ pari passu ปัจจุบัน Kimco เป็นเจ้าของ 55.5% ของพื้นที่ค้าปลีก 429,000

ตารางฟุตซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 80 แห่ง รวมถึง Bed Bath & Beyond, Urban Planet และ GoodLife Fitness
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาส กิจกรรมการลงทุนเพิ่มเติมรวมถึงธุรกรรมต่อไปนี้:

Kimco Income Fund (KIF) I กิจการร่วมค้า – Kimco ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมทุนสถาบันนี้จาก 14.2% เป็น 29.8% โดยการซื้อดอกเบี้ยของหุ้นส่วนส่วนน้อยในราคา 19.9 ล้านดอลลาร์ KIF I เป็นพอร์ตโฟลิโอ 1.5 ล้าน

ตารางฟุตจากอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกคุณภาพสูงที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ 12 แห่ง โดยมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 97 โดยมีค่าเช่าฐานเฉลี่ย 17.37 เหรียญสหรัฐต่อตารางฟุต

SUPERVALU Inc. – Kimco ลงทุนผ่านบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด 71.3 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนได้เสีย 15 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมสองครั้งที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กับ SUPERVALU Inc. บริษัทลงทุน

37.2 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการของ Albertsons, Shaw’s แบนเนอร์

Jewel-Osco, Acme และ Star Market จาก SUPERVALU Inc. ซึ่งประกอบด้วยร้านของชำ 877 แห่งในราคา 3.3 พันล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการทำคำเสนอซื้อแล้ว Kimco ได้ให้ทุนสนับสนุน 34.1 ล้านดอลลาร์สำหรับหุ้นสามัญ

ประมาณ 8.2 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.2% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SUPERVALU Inc.
กิจกรรมการกำจัด:

ในไตรมาสแรกของปี 2556 Kimco ขายศูนย์การค้า 2 แห่ง รวมพื้นที่ 292,000 ตารางฟุตในราคาขายรวม 10.3 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีก 14 แห่งอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญามูลค่าประมาณ 100 ล้าน

ดอลลาร์ นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรก บริษัทได้ขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองนอกเขตเมืองที่ตั้งอยู่ในเมืองบรองซ์ รัฐนิวยอร์ก ในราคา 3.6 ล้านดอลลาร์เกี่ยวกับ Kimco“ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมลิขสิทธิ์ Rocket Monkeys เรากำลังเปิดตัวแบรนด์ที่จะสร้างความบันเทิงและดึงดูดใจเด็กๆ ทั่วโลก”

ทวีตนี้
Rocket Monkeys เปิดตัวในตู้เพลงเมื่อต้นเดือนนี้และแนะนำจักรวาลให้กับพี่น้องกัสและวอลลี่ “ลิงนอต” ผู้เคราะห์ร้ายสองคนที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติในอวกาศมากกว่าที่พวกเขาจะป้องกันได้ในขณะที่พวกเขาทำภารกิจสำคัญ! รายการนี้

สร้างโดย Dan Abdo และ Jason Patterson และพัฒนาโดย Alex Galatis และ Mark Evestaff (ซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการด้วย) ผู้อำนวยการสร้าง ได้แก่ ไอรา เลวี, โจน แลมเบอร์ และปีเตอร์ วิลเลียมสัน Shaw

Rocket Fund จัดหาเงินทุนบางส่วนสำหรับ Rocket Monkeys

“ด้วยการเปิดตัวโครงการออกใบอนุญาต Rocket Monkeys เรากำลังเปิดตัวแบรนด์ที่จะสร้างความบันเทิงและดึงดูดใจเด็กๆ ทั่วโลก” บรูซ อาร์. ฟอสเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวของ 4LC กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วม

งานกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับเด็กที่เต็มไปด้วยฉากแอ็กชั่นและการผจญภัยที่แหวกแนวและตลกขบขัน เรามั่นใจว่าองค์ประกอบที่หลากหลายของซีรีส์นี้รวมกับการสนับสนุนการออกอากาศของตู้เพลงทั่วโลกและเทเลทูนในแคนาดา

เพิ่มความน่าดึงดูดใจของ Rocket Monkeys และความสนใจของผู้บริโภคในอสังหาริมทรัพย์จะขยายไปไกลกว่าหน้าจอโทรทัศน์ไปสู่สินค้าที่มีส่วนร่วม” ฟอสเตอร์กล่าวเสริม

โปรแกรมการออกใบอนุญาตและการตลาดที่ครอบคลุมของ 4LC จะใช้ประโยชน์จากตัวละคร Rocket Monkeys และจะเน้นที่หมวดหมู่ของเล่น เครื่องแต่งกาย เกม และผลิตภัณฑ์ตามเทรนด์ในขั้นต้น ผู้นำโครงการออกใบอนุญาต

สำหรับ Rocket Monkeys คือผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม Suzen Tran รองประธานอาวุโสฝ่ายการออกใบอนุญาตสำหรับ 4LC

เกี่ยวกับ 4Licensing Corporation – 4LC เป็นบริษัทลิขสิทธิ์ที่เชี่ยวชาญในตลาดเยาวชนและแบรนด์พิเศษ ผ่านบริษัทในเครือ 4LC ให้สิทธิ์ในการขายสินค้าในซีรีส์ทางโทรทัศน์สำหรับเด็กยอดนิยม คุณสมบัติ และแนวคิดผลิตภัณฑ์

สร้างแบรนด์ผ่านใบอนุญาต พัฒนาแนวคิดและแนวคิดในการออกใบอนุญาต และเริ่มสร้างความสัมพันธ์ด้านใบอนุญาตใหม่ในอุตสาหกรรมใบอนุญาตกีฬาและในการพัฒนาสินค้าฉลากส่วนตัวเพื่อจำหน่ายปลีกหรือส่งตรงถึงผู้บริโภค

เกี่ยวกับการพัฒนาความบันเทิง -Breakthrough Entertainment Inc. (BEI) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โตรอนโต โดยเป็นสตูดิโอระดับโลก โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซีรีส์ตลกและละครยอดนิยมช่วงไพรม์ไทม์ระดับโลก ตลอดจนความ

บันเทิงตามข้อเท็จจริง สารคดี ภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์สารคดี ความบันเทิงสำหรับครอบครัว และรายการสำหรับเด็ก แอนิเมชั่น ในฐานะที่เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

BEI ได้ให้ลิขสิทธิ์รายการต่างๆ แก่ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงรายใหญ่ในกว่า 200 ดินแดน ด้วยแคตตาล็อกกว่า 3,000 รายการครึ่งชั่วโมงของการเขียนโปรแกรม บริษัทจัดการการจัดจำหน่ายตลอดจนการขายล่วงหน้า การผลิตร่วม

และการเข้าซื้อกิจการของบุคคลที่สามทั่วโลก นอกเหนือจากการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะ แผนกการผลิตและการจัดจำหน่ายwww.breakthroughentertainment.com

ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ นอกเหนือจากข้อมูลในอดีต ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ ในข้อความดังกล่าว แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า

ความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ปัจจัยสำคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 4LC รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภค การแข่งขันจากบริษัทของเล่น สตูดิโอภาพยนตร์ และบริษัทอนุญาตอื่นๆ

Ustream Pro Broadcasting นำเสนอสตรีมวิดีโอสดกระแสหลัก
โซลูชันการสตรีมวิดีโอสดที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ง่ายกว่าที่เคยในการออกอากาศและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ Ustream เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Pro Broadcasting ใหม่ที่ NAB Show

2013 NAB Show
08 เมษายน 2556 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ซานฟรานซิสโก–( บิสิเนส ไวร์) — Ustream ผู้นำในการสตรีมวิดีโอถ่ายทอดสดทางโซเชียล กำลังเปิดตัวบริการ Pro Broadcasting ยอดนิยมรุ่นล่าสุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บริการผู้แพร่ภาพกระจายเสียงทุกขนาดด้วยโซลูชันแบบ

เบ็ดเสร็จเพื่อขยายและดึงดูดผู้ชมได้อย่างง่ายดาย ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงจากทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ Pro Broadcaster ใหม่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Ustream Cloud รวมถึงเพลย์ลิสต์สด คอนโซลการ

ออกอากาศทางเว็บที่รองรับ HD การอัปโหลดวิดีโอตามต้องการ เทคโนโลยีผู้เล่นใหม่ และคำบรรยายสด Ustream จะแนะนำคุณสมบัติใหม่เหล่านี้ สัมภาษณ์ลูกค้าหลายราย และเป็นเจ้าภาพจัดการดูแลสื่อที่งาน NAB Show ประจำปี

ที่ลาสเวกัส ระหว่างเซสชันข้อมูล “การสร้างสื่อออกอากาศใหม่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมโซลูชันการสตรีมวิดีโอสด” ในวันอังคารที่ 9 เมษายน .

“ด้วยการเพิ่มฟีดเชิงเส้น เราสามารถตั้งโปรแกรมและดึงดูดผู้ชมของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากพลังของประสบการณ์สดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่ยังรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงข้อเสนอของเราต่อไป”

ทวีตนี้
บริการ Pro Broadcasting ของ Ustream เป็นบริการสตรีมวิดีโอสดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีลูกค้าทั่วโลกกว่า 5,000 ราย ขณะนี้ Pro Broadcasting มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเชิงเส้น ซึ่งช่วยให้ผู้แพร่

ภาพกระจายเสียงประกอบลำดับเชิงเส้นของวิดีโอที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายและกำหนดเวลาให้วนซ้ำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือออกอากาศ “แบบสด” ตามเวลาที่กำหนดบนช่อง Ustream ที่พวกเขาเลือก ผู้ชมจะได้สัมผัสกับ

เพลย์ลิสต์สดตามกำหนดเวลาเหล่านี้ในฐานะโปรแกรมวิดีโอสดที่แชร์ในลักษณะเดียวกับการออกอากาศเชิงเส้นตามกำหนดเวลาแบบดั้งเดิมทางโทรทัศน์ไปยังผู้ชมทุกคนพร้อมกัน สามารถขยายระดับการมีส่วนร่วมได้ทันทีโดยใช้

Social Stream ที่ผสานรวมของ Ustream ผู้ชมสามารถสนทนาและถามคำถามแบบเรียลไทม์โดยใช้ Twitter และ Facebook

Discovery Communications ได้ร่วมมือกับ Ustream สำหรับปลายทางวิดีโอแบบหลายแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดAnimal Planet L!VEและเป็นหนึ่งในผู้ใช้รายแรกๆ ของ Live Playlists ที่เพิ่งเปิดตัวของบริษัท Micah Gelman ผู้อำนวย

การฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์วิดีโอดิจิทัล กล่าวว่า “ภารกิจของเราคือการสร้างประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งสำหรับผู้ชมของเรา และโซลูชันการสตรีมวิดีโอสดของ Ustream ช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้ผ่าน Animal Planet L!VE

ที่ริเริ่มด้านดิจิทัลล่าสุด” Discovery Communications “ด้วยการเพิ่มฟีดเชิงเส้น เราสามารถตั้งโปรแกรมและดึงดูดผู้ดูของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากพลังของประสบการณ์สดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ใน

ขณะที่ยังรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอของเราต่อไป”

โบสถ์คาธอลิกเซนต์โมนิกา ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2429 ในเมืองซานตา โมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ใช้แนวทางใหม่ในการเผยแพร่พระกิตติคุณ โดยผสมผสานแพลตฟอร์มของ Ustream เพื่อเข้าถึงได้ไกลกว่ากำแพงโบสถ์ “เราต้องการขยาย

เทคโนโลยีของเราและฝันให้ใหญ่ขึ้น Ustream ช่วยให้เราสามารถส่งข้อความถึงคนหนุ่มสาวและคนในบ้านในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อหลายปีก่อน” Daniel Houze ผู้ประสานงานกระทรวงสื่อของ St. Monica กล่าว “ข้อได้

เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ Ustream คือให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหุ้นส่วน Ustream เปรียบเสมือนสมาชิกเพิ่มเติมในทีมของเรา”

นอกจากนี้ Pro Broadcasting ยังรองรับการแพร่ภาพสด HD จากภายในเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ข้อเสนอของ Ustream มอบโซลูชันที่ราบรื่นโดยไม่ต้องใช้แอพไคลเอนต์หรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม Ustream

ยังคงเพิ่มประโยชน์อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากวิดีโอที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้บนแพลตฟอร์มของตนให้มากขึ้นด้วยการเพิ่มเครื่องมืออัปโหลดไฟล์หลายไฟล์แบบลากและวางที่ง่ายดาย ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง

สามารถขยายขอบเขตการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีผู้เล่นใหม่ของ Ustream ซึ่งขยายขอบเขตการเปิดรับมากกว่าเพียงแค่การควบคุมการฝังในเว็บไซต์ในเครือ ผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุงสามารถรับรองการมองเห็นที่โดดเด่นของสตรีมบน

เว็บไซต์ทั่วโลกที่หลากหลายพร้อมผู้เยี่ยมชมที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสามารถเข้าถึงใหม่

“การถ่ายทอดสดไม่ได้จำกัดเฉพาะสื่อแบบเดิมๆ อีกต่อไป ความสามารถที่แข็งแกร่งของ Ustream ช่วยให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาไปจนถึงผู้ให้ความบันเทิง CEO ของ Ustream “แพลตฟอร์ม Ustream Cloud ที่ไม่เหมือน

ใครของเรามอบผู้ชมทั่วโลกให้กับทุกคน ทุกเวลา พร้อมปรับขนาดให้เข้าถึงผู้ใช้หลายล้านคนพร้อมๆ กัน”

Ustream Live ที่ NAB Show

Brad Hunstable CEO ของ Ustream จะจัดเซสชันข้อมูล NAB Show Info “การสร้างสรรค์สื่อการออกอากาศใหม่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยโซลูชันการสตรีมวิดีโอสด” ที่ South Hall ห้อง S224 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน เวลา

15:30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคาดหวังรูปแบบผสม:
การนำเสนอสั้นๆ จาก Brad Hunstable เกี่ยวกับฟีเจอร์ Pro Broadcasting ใหม่ของ Ustream และ Ustream Cloud Platform
คณะกรรมการที่ดูแลสื่อกับลูกค้า Ustream PopSugar, โบสถ์คาทอลิก Saint Monica, กีฬาระดับพรีเมียม, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา และ Zuora
เซสชั่นถาม & ตอบกับลูกค้า Ustream และ Ustream
บุคลิกของสื่อในซานฟรานซิสโกและอดีตผู้ประกาศข่าว KNTV-TV (NBC 3), Lisa Kim จะรายงานสดจาก NAB Show ผ่าน Ustream ตลอดทั้งวันในวันอังคารที่ 9 เมษายน นอกจากนี้เธอยังจะกลั่นกรองกลุ่มลูกค้าในช่วง “Re- การ

ประดิษฐ์สื่อออกอากาศ 24/7 ด้วยโซลูชันการสตรีมวิดีโอสด” เซสชันข้อมูล
ดู Ustream Live ที่ NAB Show: http://www.ustream.tv/nab

แกนหลักของ Ustream Cloud Platform มีศูนย์กลางอยู่ที่ Ustream Content Delivery Network (UCDN), Ustream Media Server (UMS) และ Ustream TCP Congestion Control Algorithm (UTCP) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

สแต็คเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ร่วมกันมอบความซ้ำซ้อน ความยืดหยุ่น และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบให้ผู้ใช้ในการถ่ายทอดสตรีมวิดีโอสดที่มีคุณภาพ อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) ของ Ustream สร้างขึ้นบนแพ

ลตฟอร์มเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้ และทำให้เกิดความก้าวหน้าในนวัตกรรมการสตรีมวิดีโอสดในทุกอุตสาหกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.businesswire.com/news/home/20130404005283/en/Ustream-Cloud-Platform-Delivers-Global-Audiences-Broadcasterเกี่ยวกับ Ustream

Ustream เป็นผู้นำในเทคโนโลยีการสตรีมวิดีโอสดบนโซเชียล ขับเคลื่อนโดย Ustream Cloud Platform ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริการ Pro Broadcasting และ Premium ของ Ustream ช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงทุกขนาด

ตั้งแต่ผู้ให้ความบันเทิงไปจนถึงผู้บริโภค บริษัท ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเชื่อมต่อ ออกอากาศ และมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย Ustream ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 เป็นบริษัทในซานฟรานซิสโก และมีพนักงาน

มากกว่า 180 คนภายในสำนักงานในซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส และบูดาเปสต์ พันธมิตรของบริษัท ได้แก่ Panasonic, Samsung, Logitech, CBS News, PBS NewsHour และ Viacom

BALLSTEP2 สมัครสมาชิก BALLSTEP2 เว็บบอลสเต็ป2

BALLSTEP2 สมัครสมาชิก BALLSTEP2 เว็บบอลสเต็ป2 แทงบอลสเต็ปออนไลน์ สมัคร BALLSTEP2 แทงบอลสเต็ป2 เว็บแทงบอลสเต็ป2 สมัครเว็บบอล BALLSTEP2 บอลสเต็ป2 เว็บบอลสเต็ป สมัครบอลสเต็ป2 เว็บ BALLSTEP2 แทงบอลสเต็ป เว็บเล่นบอลสเต็ป เล่นบอลสเต็ป แทงบอลชุด International Game Technology ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เกมได้ขยายทีมผู้บริหารระดับสูงในวันพุธ โดยสร้างตำแหน่งใหม่ให้กับพนักงานสามคน

บริษัทได้แต่งตั้งบ็อบ วินเซนต์เป็นประธานของ IGT Global Solutions Corp. ซึ่งเป็นบริษัทสาขาที่ดำเนินการหลักสำหรับธุรกิจลอตเตอรีของ IGT ในสหรัฐฯ Vincent มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเดิมชื่อ GTech Holdings ตั้งแต่ปี 1990 Vincent ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารของ IGT ล่าสุดสำหรับบริการด้านการบริหารและความสัมพันธ์ภายนอก

IGT แต่งตั้ง Wendy Montgomery เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายแบรนด์ การตลาด และการสื่อสารระดับโลก เธอร่วมงานกับ IGT เมื่อปีที่แล้วในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดลอตเตอรีทั่วโลก หลังจากใช้เวลา 13 ปีกับ Ontario (Canada) Lottery and Gaming Corp.

นอกจากนี้ IGT ได้แต่งตั้งให้ Scott Gunn เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร กันน์ ซึ่งทำงานกับ IGT มาเป็นเวลา 24 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ความสัมพันธ์กับภาครัฐของบริษัท

“Bob, Wendy และ Scott ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ช่ำชองและมีทักษะเฉพาะตัวซึ่งสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับ IGT” Marco Sala ซีอีโอของบริษัทกล่าวในแถลงการณ์

สมาคมลอตเตอรี่แห่งยุโรป (EL) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำหรับสมาชิกของ Sport Working Group ในลอนดอนในวันอังคารที่ 19 มีนาคม การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมการพนันฟุตบอลที่กว้างขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ตั้งแต่วันที่ 19-22 มีนาคม

EL เป็นองค์กรร่มของลอตเตอรี่แห่งชาติที่ดำเนินการเกมแห่งโอกาสเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งรวบรวมผู้ประกอบการทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน ทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งดำเนินงานในนามของรัฐ กลุ่มประกอบด้วยตัวแทนลอตเตอรีจากเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส โครเอเชีย ฮังการี อิตาลี สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย เยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยียม และกรีซ

Olli Sarekoski ประธานคณะกรรมการกีฬา EL กล่าว “การยอมรับนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบในการเดิมพันกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลอตเตอรี่ สมาชิกคณะทำงานของเราจะมีโอกาสเข้าร่วมผู้แทน 2,000 คนที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ โต้ตอบกับมืออาชีพที่มีแนวคิดเดียวกัน และเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในภาคการพนันกีฬา”

สมาชิกแต่ละคนของคณะทำงานด้านกีฬาจะมีโอกาสหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ มากมายในที่ประชุม รวมถึงความสมบูรณ์ของกีฬา นโยบายกีฬาและการวางแผนและเนื้อหาสำหรับกิจกรรมภายในของ European Lotteries ที่กำลังจะมีขึ้น พร้อมด้วยการอัปเดตเกี่ยวกับ EL Sport รางวัล.

Rasmus Sojmark ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง SBC กล่าวว่า “ลอตเตอรี่ของยุโรปมีขนาดใหญ่และเป็นผู้เล่นที่สำคัญเมื่อพูดถึงการพนันกีฬาในตลาดของพวกเขา ทั้งในเชิงปฏิบัติการและทางการเมือง” Rasmus Sojmark ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง SBC กล่าว “พวกเขาให้มุมมองที่สำคัญ พวกเขาเป็นส่วนสำคัญของการประชุม Betting on Football เนื่องจากเรามีเป้าหมายที่จะรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจจากผู้ให้บริการทั้งในยุโรปและต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและโอกาสล่าสุดในอุตสาหกรรมการพนันกีฬา”

การเดิมพันฟุตบอลรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจจากผู้ให้บริการระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและโอกาสล่าสุดในอุตสาหกรรมการพนันกีฬา รุ่นปีนี้นำเสนอขอบเขตที่กว้างกว่าปีที่ผ่านมา โดยอิงตามคำร้องขอจากผู้ให้บริการที่เข้าร่วม

การประชุมหลัก 6 รายการจะหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการภายในความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ ตลาดโลก การวางเดิมพันด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น การวางเดิมพันด้านนวัตกรรม และศาสตร์แห่งการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ การประชุมหลักจะเสริมด้วยฟอรัมผู้เชี่ยวชาญเช่น PaymentExpert Forum, Digital Marketing Forum และ Sponsorship Forum

อีกครั้งที่สแตมฟอร์ด บริดจ์จะจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้บริหารระดับสูง 2,000 คนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 200 คน พร้อมโอกาสสำหรับธุรกิจและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์หลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ในงานปีที่แล้วกล่าวว่าทั้งคู่จะกลับมาในปี 2562 และแนะนำงานนี้ให้เพื่อนร่วมงาน

การวิจัยใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดย American Gaming Association ระบุว่าการยอมรับการเล่นเกมในอเมริกานั้นสูงเป็นประวัติการณ์ และนักพนันคาสิโนกำลังฝึกฝนการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบอย่างจริงจัง นักพนันที่สำรวจรายงานการตั้งค่างบประมาณและยึดติดกับพวกเขา และตระหนักถึงทรัพยากรการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบในอัตราที่สูงอย่างมาก

จากการวิจัยพบว่า 9 ใน 10 ของนักพนันทั่วไปตั้งงบประมาณก่อนที่จะไปคาสิโน 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้เยี่ยมชมรายงานความสำเร็จในการติดตามการใช้จ่าย และผู้เยี่ยมชมคาสิโนทั่วไป 8 ใน 10 และผู้เยี่ยมชมคาสิโนตัวยง 9 ใน 10 ตระหนักถึงทรัพยากรการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ

ข้อมูลในแบบสำรวจมาจากแบบสำรวจ 2 แบบที่แยกกันซึ่งดำเนินการในช่วงปลายปี 2018 แบบสำรวจเกี่ยวกับการยอมรับการเล่นเกมของชาวอเมริกันดำเนินการโดย Mellman Group และครอบคลุมผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียน 1,000 คนทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ การดูแนวทางปฏิบัติในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบของผู้เข้าชมคาสิโนนั้นมาจากการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 2,014 คนที่เคยเล่นการพนันในคาสิโนในปีที่ผ่านมา และดำเนินการทางออนไลน์โดย BrandOutlook

“การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา” Bill Miller ประธานและซีอีโอของ AGA กล่าว “การวิจัยนี้บ่งชี้ว่าความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบของเรานั้นสอดคล้องกับลูกค้าของเรา แต่ความสำเร็จในด้านนี้ไม่ได้หมายความว่างานของเราจะเสร็จสิ้น เราตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับผู้ควบคุมการเล่นเกม พันธมิตรของเราในการต่อสู้กับปัญหาการพนัน และพนักงานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมในความบันเทิงในรูปแบบนี้อย่างมีความรับผิดชอบ”

การวิจัยนี้ต่อยอดมาจากการศึกษาของ AGA ล่าสุดที่เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการยอมรับการเล่นเกม การวิจัยนั้นระบุว่า 88 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมองว่าการพนันเป็นรูปแบบความบันเทิงที่ยอมรับได้ ชาวอเมริกันยังมีมุมมองเชิงบวกต่อบทบาทของอุตสาหกรรมในฐานะหุ้นส่วนชุมชน โดย 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนตระหนักถึงบทบาทของเกมในฐานะผู้สร้างงาน และชาวอเมริกัน 6 ใน 10 คนเชื่อว่าคาสิโนช่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นของพวกเขา

อุตสาหกรรมเกมในสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์เพื่อการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบต่อปี สนับสนุนโครงการด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการฟื้นฟูทั่วประเทศ เมื่อปีที่แล้ว องค์กรได้เปิดตัว Responsible Gambling Collaborative ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้นำทางความคิด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักวิชาการ เพื่อทบทวนกลยุทธ์เกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนของการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

สมาชิก AGA ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบของสมาคม ซึ่งชี้นำความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมในการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ หลักจรรยาบรรณนี้ได้รับการปรับปรุงทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาใหม่ๆ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม การอัปเดตปีที่แล้วรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพนันกีฬาและการโฆษณาที่มีความรับผิดชอบ

“เกมมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยที่สาธารณชนยอมรับอุตสาหกรรมของเรามากขึ้นในฐานะหุ้นส่วนชุมชนและตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เรารู้ว่าเป็น” มิลเลอร์กล่าวต่อ “ผมตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเพื่อสร้างโมเมนตัมนี้ในอีกหลายปีข้างหน้า”

Inside Asian Gaming รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการขยายตัวสู่ญี่ปุ่นผ่านผลิตภัณฑ์สื่ออุตสาหกรรมเกมภาษาญี่ปุ่นใหม่สองรายการ และข้อตกลงความร่วมมือกับแบรนด์สื่ออุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหาร B2B ชั้นนำของญี่ปุ่น Ohta Publications

ด้วยอุตสาหกรรมรีสอร์ทแบบครบวงจรของญี่ปุ่นที่ใกล้จะกลายเป็นความจริง Inside Asian Gaming จึงเปิดตัว IAG Japan ซึ่งเป็นปลายทางการเล่นเกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ในเดือนมกราคม

IAG Japan เป็นฉบับพิมพ์สองภาษาในภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษของนิตยสารสิ่งพิมพ์รายเดือนแบบดั้งเดิมของ IAG และเผยแพร่แบบดิจิทัลไปยังฐานข้อมูลสมาชิกชาวญี่ปุ่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วทุกเดือนตามปฏิทิน โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมเกมของญี่ปุ่นมากขึ้น รวมถึงเรื่องราวเด่น ข้อมูลเชิงลึก และบทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรม

Inside Asian Gaming ได้เปิดตัวจดหมายข่าวIAG Breakfast Briefing ชั้นนำของอุตสาหกรรมเกมในเอเชียฉบับภาษาญี่ปุ่น หัวข้อIAG Daily Briefingซึ่งส่งถึงกล่องจดหมายของผู้อ่านชาวญี่ปุ่นของเราในเวลา 12.00 น. ตามเวลาโตเกียวทุกวันธรรมดา

ในการเปิดตัว IAG Japan และ IAG Daily Briefing ในปี 2019 ทาง Inside Asian Gaming ได้จ้างทีมนักข่าวเจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ในญี่ปุ่น เช่นเดียวกับทีมแปลภาษาญี่ปุ่นคุณภาพสูง ซึ่งทั้งสองทีมช่วยขยายขอบเขต การแสดงตนและความเชี่ยวชาญในญี่ปุ่นของบริษัท

ในเดือนธันวาคม หลังจากการหารือประมาณห้าเดือน IAG ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) และข้อตกลงความร่วมมือกับแบรนด์สื่ออุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหาร B2B ชั้นนำของญี่ปุ่น Ohta Publications Co.,Ltd ซึ่งตั้งอยู่ที่กินซ่า โตเกียว ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทั้งสองบริษัททำงานร่วมกันในการพัฒนาสื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรม IR ของประเทศ

Ohta Publications เป็นผู้จัดพิมพ์นิตยสาร HOTERES ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของญี่ปุ่น

ข้อตกลงนี้จัดทำโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเนื้อหาและพื้นที่บรรณาธิการ การแบ่งปันข้อมูลและการติดต่อทางธุรกิจ การพัฒนารายชื่อการแจกจ่าย ความร่วมมือในการดำเนินงานข้ามเขตอำนาจศาล และการลดต้นทุนทางธุรกิจ

ข้อตกลงนี้ยังคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต

Susumu Ohta ประธาน Ohta Publications กล่าวถึงข้อตกลงว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ IAG ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกมมาหลายปี ด้วยการผสมผสานความรู้ความชำนาญของ IAG เข้ากับประสบการณ์กว่า 50 ปีในอุตสาหกรรมโรงแรมของ Ohta Publications เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับรีสอร์ทแบบครบวงจรในญี่ปุ่น”

การขยายกิจการสู่ประเทศญี่ปุ่นของ IAG ซึ่งได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางรีสอร์ทครบวงจรชั้นนำของโลกเมื่อ IRs คนแรกเปิดประตู เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่ไม่เพียงครอบคลุมการพัฒนาในท้องถิ่น แต่ยังมีส่วนในการให้ความรู้แก่ธุรกิจญี่ปุ่น ชุมชนเกี่ยวกับโอกาสมากมายที่ IR สามารถนำเสนอได้

หลังจากผ่านไปหลาย สี่ไตรมาสขณะที่การปรับปรุงสถานี Palms and Palace ดำเนินไป Red Rock Resorts คาสิโนยักษ์ใหญ่ในท้องถิ่นของลาสเวกัสสามารถพูดได้ในที่สุดว่า “เราอยู่ที่นั่น”

ได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10.4 เปอร์เซ็นต์ในธุรกิจหลักในลาสเวกัส บริษัทแม่ของ Station Casinos ในวันอังคารรายงานรายได้และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในไตรมาสที่สี่ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

“ประสิทธิภาพเชิงบวกกระจายไปทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ” Frank Fertitta III ซีอีโอของ Red Rock Resorts กล่าวกับนักวิเคราะห์ในการประชุมทางโทรศัพท์

ข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้น Red Rock Resorts พุ่งขึ้น 35 เซนต์หรือ 1.32% แตะ 26.85 ดอลลาร์ภายในเวลา 17.00 น. PST ในการซื้อขายนอกเวลาทำการของวันอังคารที่ Nasdaq หุ้นพุ่งขึ้น 29 เซนต์ หรือ 1.11% ปิดที่ 26.50 ดอลลาร์ในการซื้อขายปกติ

เจ้าหน้าที่ของ Red Rock Resorts ซึ่งหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักข่าวหลังจากตลาดหุ้นปิดทำการกล่าวว่าโครงการ Palace Station มูลค่า 191 ล้านดอลลาร์เสร็จสิ้นตรงเวลาและตามงบประมาณที่กำหนดโดยการเปิดตัวโรงภาพยนตร์หรูหราเก้าจอในเดือนธันวาคม

การปรับปรุงใหม่เพิ่มพื้นที่การพนันและความบันเทิง 178,000 ตารางฟุต และรีเฟรชภายนอกของโรงแรมคาสิโนด้วยป้ายไดโอดเปล่งแสงใหม่ 2 แห่ง ที่จอดรถเพิ่มขึ้น 300 คัน และการเข้าถึงที่ดีขึ้น

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเฟสที่สองของการปรับปรุง Palms มูลค่า 690 ล้านดอลลาร์จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน และเฟสที่สามจะเสร็จสิ้นภายในฤดูใบไม้ร่วง

การอัปเกรด Palms ในช่วงไตรมาสเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ได้แก่ ร้านอาหารใหม่ Vetri ร้านอาหารอิตาเลียนจากเชฟ Marc Vetri ผู้ชนะรางวัล James Beard และร้านอาหารบาร์บีคิวอเมริกัน Mabel จากเชฟ Michael Symon ผู้มีชื่อเสียง

“เรายังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกออนไลน์ทั้งหมด แต่แสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์” Fertitta กล่าว “สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ทั้งหมดนี้กำลังจะมาทางออนไลน์ในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ดังนั้นฉันคิดว่าเราจะได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสามารถในการเพิ่มราคาห้องพักตามสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ออนไลน์”

The Palms ยังเพิ่มพื้นที่จัดประชุมและการประชุมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อีก 15,000 ตารางฟุต การปรับปรุงห้องพักและห้องสวีทสุดหรูใน Fantasy Tower ที่ยังไม่เสร็จน่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคม

“เมื่อเราเสร็จสิ้นวงจรการพัฒนาใหม่ที่ Palace Station และ the Palms เราคาดว่าจะเริ่มสร้างกระแสเงินสดอิสระที่สำคัญในไตรมาสที่สี่” Steven Cootey ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ “และในขณะที่เราเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการเก็บเกี่ยว โฟกัสของเราที่ก้าวไปข้างหน้าจะอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ของเราให้สูงสุด”

ในแถลงการณ์ Red Rock Resorts กล่าวว่ากำไรสุทธิอยู่ที่ 13.2 ล้านดอลลาร์หรือ 11 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ลดลงจากกำไรสุทธิ 46 ล้านดอลลาร์หรือ 35 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดในปีก่อนหน้า

เมื่อปรับปรุงสำหรับรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำแล้ว รายได้สุทธิอยู่ที่ 30 เซนต์ต่อหุ้น ต่ำกว่า 33 เซนต์ต่อหุ้นในกำไรสุทธิของปีก่อน แต่ดีกว่า 29 เซนต์ต่อหุ้นที่ Zacks Consensus Estimate

Red Rock Resorts กล่าวว่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์หลังหักภาษีลดลง 23.9 ล้านดอลลาร์และภาระผูกพันการเช่าอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 9.3 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุดตกต่ำลง Red Rock Resorts กล่าว

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งเป็นมาตรวัดกระแสเงินสดที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่สี่เป็น 135.1 ล้านดอลลาร์จาก 122.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

“ในขณะที่เราปรับลดอันดับหุ้นในเดือนเมษายน เนื่องจากเลเวอเรจ ขาดการทำงานร่วมกัน และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นบน Strip เรามีความสร้างสรรค์มากขึ้นจากรายได้ในไตรมาสที่สี่และความต้องการโดยรวมสำหรับสินทรัพย์ดั้งเดิมและ Palms ของ Red Rock” Chad Beynon นักวิเคราะห์เกมของ Macquarie Securities บอกกับนักลงทุน

รายรับของ Red Rock Resorts สำหรับการดำเนินงานในลาสเวกัสในไตรมาสที่สี่ ซึ่งรวมถึงโรงแรมและคาสิโน 17 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 409.5 ล้านดอลลาร์จาก 370.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยชดเชยการลดลง 2.7% ในค่าธรรมเนียมการจัดการของชนพื้นเมืองอเมริกันด้วยข้อตกลงของบริษัทในการจัดการคาสิโน Gun Lake ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิชิแกนที่หมดอายุลง

รายรับในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 7.8% เป็น 431.5 ล้านดอลลาร์จาก 400.3 ล้านดอลลาร์ไปอยู่ที่ 404 ล้านดอลลาร์ในรายรับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์โดย Zacks

“เมื่อเราเริ่มต้นปี 2019 ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของลาสเวกัสยังคงสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” Cootey กล่าว “จำนวนประชากรอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และตอนนี้ลาสเวกัสเป็นเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับสอง (พื้นที่ทางสถิติในเมืองหลวง) ของประเทศ”

บางทีเมื่อเห็นการเติบโตของลาสเวกัสมากขึ้น Station Casinos ซื้อที่ดินประมาณ 40 เอเคอร์ในชุมชน Skye Canyon ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาสเวกัสในราคา 36 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 13 พฤศจิกายน นักวิเคราะห์ถามเกี่ยวกับไซต์ Skye Canyon รวมถึงไซต์ที่ยังไม่พัฒนาอื่น ๆ ที่ บริษัท เป็นเจ้าของใน Las เวกัสแวลลีย์และรีโน

“เราต้องการควบคุมโชคชะตาของตัวเอง และเรามองว่า (Skye Canyon) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการเติบโตในอนาคต” Cootey กล่าว “สิ่งสำคัญอันดับแรกและสำคัญที่สุดของเราคือการทำให้แน่ใจว่าเราเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ทรัพย์สินที่มีอยู่ของเรารวมถึง Palms และ Palace และฉันไม่สามารถพูดได้เพียงพอในการโทรครั้งนี้ที่เป็นจุดสนใจแรกของเรา”

Fertitta กล่าวว่า Red Rock Resorts จะเดินหน้าต่อไปในคาสิโนอเมริกันอินเดียนในแคลิฟอร์เนียใกล้กับเฟรสโนหากพันธมิตร North Fork Tribe ได้รับการอนุมัติจากศาลฎีกาของรัฐเพื่อสร้าง

“หากเราได้รับการตัดสินในเชิงบวกเกี่ยวกับ North Fork เราจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาสิ่งนั้น” Fertitta กล่าว

รายรับทั้งปีของ Red Rock Resorts เพิ่มขึ้น 2.4% เป็น 1.68 พันล้านดอลลาร์จาก 1.64 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะถูกขัดขวางโดยการก่อสร้างที่ก่อกวนที่สถานี Palms and Palace แต่รายรับสุทธิของพอร์ตโฟลิโอตลอดทั้งปีในลาสเวกัสเพิ่มขึ้น 4.6% เป็น 1.59 พันล้านดอลลาร์

รายได้จากการเล่นเกมทั่วประเทศในเดือนธันวาคมสะท้อนถึงปี 2018 ในภาพรวม เป็นปีที่ดีมาก

รายรับจากการเล่นเกมในระดับประเทศสำหรับ BALLSTEP2 คาสิโนเชิงพาณิชย์และตลาดลอตเตอรีวิดีโอรวมกัน 23 แห่งมีมูลค่า 42.69 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เปอร์เซ็นต์จากปี 2560 ตามรายงานของ Adams Revenue Revue

ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี รัฐหลุยเซียนาเพียงแห่งเดียวรายงานว่ารายได้จากการเล่นเกมลดลง

“รายได้ในเดือนธันวาคมได้รับแรงหนุนจากทั้งปีโดยคาสิโนใหม่ VLTs (เหมือนสล็อตแมชชีน) มากขึ้น และในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาโดยการพนันกีฬา” Ken Adams นักวิเคราะห์เกมและที่ปรึกษาจาก Reno เขียนไว้ในรายงานประจำเดือน ซึ่งเขาจัดทำขึ้นสำหรับ CDC Gaming Reports

อดัมส์กล่าวว่าปี 2018 “เป็นปีที่ดี” สำหรับคาสิโนใหม่ในนิวยอร์ก แมสซาชูเซตส์ และนิวเจอร์ซีย์ และเป็น “ปีที่ดีมาก” สำหรับการพนันกีฬา

เขากล่าวว่าอุตสาหกรรมเกมได้รับความช่วยเหลือในปี 2561 โดยเศรษฐกิจสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น การว่างงานอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ค่าจ้างยังคงเติบโตตามการเติบโตของงาน และการใช้จ่ายด้านการค้าปลีกเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม หุ้นเกมไม่ได้สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ผู้ให้บริการคาสิโนและผู้ผลิตสล็อตแมชชีนหลายรายเห็นว่ามูลค่าของพวกเขาลดลงมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างปี Adams กล่าวว่าปี 2018 เป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับหุ้นเกมนับตั้งแต่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในทศวรรษที่ผ่านมา

“อย่างไรก็ตาม มันกำลังกลายเป็นภูมิปัญญาทั่วไปที่จะแยกตลาดหุ้นออกจากเศรษฐกิจ แทนที่จะถือว่าตลาดเป็นเสมือนระฆังทางเศรษฐกิจ ดังเช่นที่เกิดขึ้นในยุคก่อนๆ” อดัมส์เขียน

สำหรับเขตอำนาจศาลแต่ละแห่ง รัฐนิวเจอร์ซีย์มีรายรับจากการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 9.2% เป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากคาสิโนที่เพิ่งเปิดใหม่สองแห่งในแอตแลนติกซิตี และการเปิดตัวการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายในปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งนำกิจกรรมไปสู่สนามแข่งสองแห่งทางตอนเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ

รายรับจากการเดิมพันกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคมอยู่ที่ 94 ล้านดอลลาร์ จำนวนเงินที่เดิมพันคือ 1.24 พันล้านดอลลาร์

รายรับจากการเล่นเกมของรัฐแมรี่แลนด์เพิ่มขึ้นเกือบ 8.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2018 เป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ นำโดย MGM National Harbor ของ MGM Resorts International ซึ่งครองตลาดตั้งแต่เปิดตัวเมื่อสองปีที่แล้ว

บริษัทที่ตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้สร้างรอยเท้าชายฝั่งตะวันออกด้วยคาสิโนในแมริแลนด์, แอตแลนติกซิตี้ (บอร์กาตา) และแมสซาชูเซตส์ (MGM สปริงฟิลด์) เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Empire Casino และ Yonkers Raceway ในนิวยอร์กด้วยมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์

“นั่นหมายความว่า MGM ซึ่งตอนนี้ดำเนินการคาสิโนที่โดดเด่นในแอตแลนติกซิตี้ แมริแลนด์ และแมสซาชูเซตส์ จะเพิ่มนิวยอร์กเข้าไปในรายการนั้น” อดัมส์เขียน

ในรัฐอิลลินอยส์ รายรับจากการเล่นเกมเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2.87 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 6.4 เปอร์เซ็นต์ แต่เรื่องราวของตลาดคือการมีอยู่ของ VLT* ที่เพิ่มขึ้น รายรับจากคาสิโน Riverboat ลดลง 6.7 เปอร์เซ็นต์ แต่รายรับจาก VLT เพิ่มขึ้น 15.1 เปอร์เซ็นต์ รัฐมี VLT ที่ดำเนินการอยู่ 30,694 แห่งภายในสิ้นปี ซึ่งสูงกว่าปี 2017 ร้อยละ 8.5 VLT พบได้ในร้านเหล้า บาร์ ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแข่งขันกับคาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำของรัฐ

“สิ่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนการเล่าเรื่องในอิลลินอยส์ได้คือตัวเลือกการเล่นเกมที่มากขึ้น” อดัมส์เขียน “สภานิติบัญญัติมักจะพิจารณาคาสิโนเพิ่มเติมรวมถึงหนึ่งในชิคาโกและเครื่องสล็อตสำหรับสนามแข่ง”

หลุยเซียน่าเห็นว่ารายรับจากการเล่นเกมลดลงน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ แต่คาสิโนของบริษัทถูกท้าทายโดย VLTs การห้ามสูบบุหรี่ในแบตันรูช และการทำให้การพนันกีฬาถูกต้องตามกฎหมายในมิสซิสซิปปี้ที่อยู่ใกล้เคียง ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐได้อนุมัติกฎหมายในปี 2561 เพื่ออนุญาตให้คาสิโนริเวอร์โบ๊ทเริ่มกระบวนการย้ายการเล่นเกมบนฝั่ง

“หลุยเซียน่าอาจจะอนุมัติการเดิมพันกีฬา และคาสิโนบางแห่งอาจเริ่มย้ายไปยังแผ่นดิน” อดัมส์เขียน “หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ปี 2019 จะเห็นการต่อสู้เพื่อคาสิโนของรัฐมากยิ่งขึ้น”

รายงานการเล่นเกมของ CDC แจกจ่าย Adams Revenue Revue ให้กับสมาชิกระดับพรีเมียม

Sara Slane รองประธานอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ American Gaming Association ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ใน รายชื่อ Forty Under 40ของ Sports Business Journal ในวันอังคาร ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศประจำปีที่มอบให้กับผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภาคธุรกิจกีฬาที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี

รางวัล Forty Under 40 Awards เป็น งานเฉลิมฉลองประจำปีของ Sports Business Journal สำหรับเยาวชนที่มีพรสวรรค์ที่สุดในธุรกิจกีฬา Slane เข้าร่วมในคลาส Forty Under 40 ครั้งที่ 20 โดย แบ่ง ตามลีก ทีม เทคโนโลยี และผู้บริหารในอุตสาหกรรม ซึ่งทุกคนได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศและนวัตกรรมในสายอาชีพของตน

“ Sara มีบทบาทที่เกินขอบเขตในการสร้างโอกาสในการเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายให้มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา” Bill Miller ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AGA กล่าว “ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของอุตสาหกรรม เธอประสบความสำเร็จในการรวมอุตสาหกรรมเกม กีฬา และความบันเทิง นำสมาชิกสภานิติบัญญัติเข้าร่วมโต๊ะ และผลักดันแคมเปญการสื่อสารที่ให้ผลลัพธ์เชิงนโยบายครั้งประวัติศาสตร์ การยอมรับนี้สมควรได้รับอย่างยิ่ง”

Slane ยังคงเป็นผู้นำการรณรงค์หลายปีของ AGA เพื่อให้ความรู้แก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬา และสาธารณชนเกี่ยวกับความล้มเหลวของพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาอาชีพและมือสมัครเล่น (PASPA) และเพื่อสร้างกรณีสำหรับการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและมีการควบคุมในสหรัฐอเมริกา ความเป็นผู้นำของ Slane ในโครงการริเริ่มนี้ทำให้อุตสาหกรรมสนับสนุนคำร้องของรัฐนิวเจอร์ซีย์ต่อศาลฎีกา เช่นเดียวกับการยื่นเอกสารสั้น ๆ ของมิตรสหาย 2 ฉบับ ซึ่งถูกอ้างถึง 2 ครั้งในคำตัดสินของศาลที่ให้คว่ำบาตร PASPA

ภายใต้การนำของเธอ AGA ได้วัดขนาดของตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันและโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิดใช้งานโดยการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายสำหรับลีกกีฬา รัฐ และประเทศชนเผ่าอธิปไตย เธอเป็นทรัพยากรที่โดดเด่นของประเทศในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในวงการกีฬา การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความรู้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ และทำให้ภาคส่วนใหม่นี้เติบโตได้

PlayAGS นักออกแบบเกมประกาศในวันนี้ว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการเส้นทางสล็อต Integrity Gaming Corp. การซื้อกิจการดังกล่าวช่วยเพิ่มรายได้ที่เกิดขึ้นประจำของ AGS มากกว่า 2,700 เกม และนำเสนอโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนให้กับบริษัท

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ปิดข้อตกลงนี้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะให้บริการและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของ Integrity” Andrew Burke รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์สล็อตของ AGS กล่าวในแถลงการณ์ “ลูกค้าของ Integrity ทุกรายก็เป็นลูกค้าของ AGS เช่นกัน ดังนั้นนี่ควรเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างราบรื่นและเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเกมที่วางไว้ใน Integrity”

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง AGS ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Integrity Gaming Corp. โดยชำระเป็นเงินสดที่ 0.46 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าการทำธุรกรรมรวม 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการชำระคืนหนี้คงค้างของ Integrity จำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ . การซื้อกิจการได้รับการสนับสนุนจากเงินสดในงบดุล

ฐานการติดตั้ง Integrity ของเกม Class III และ Class II มากกว่า 2,700 เกมในโอคลาโฮมาและเท็กซัส รวมถึงเครื่องสล็อตที่ผลิตโดยซัพพลายเออร์สล็อตต่างๆ รวมถึง AGS ในคาสิโนชนเผ่าประมาณ 30 แห่ง

แบรนด์ การดำเนินงาน และทีมของ Integrity จะถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้ AGS โดยมีบริการและการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ที่จัดการจากสำนักงานในโอกลาโฮมาซิตี โอคลาโฮมาของ AGS

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP และ Blake, Cassels & Graydon LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของ AGS

ฉันมีช่วงเวลาที่ดีที่ ICE London!

ในช่วงสุดท้ายของวันสุดท้าย Kate Chambers จาก Clarion และ Dan Stone ถามฉันว่าฉันชอบและไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับการแสดง ฉันได้ให้ความคิดสั้น ๆ แก่พวกเขาในตอนนั้น แต่ฉันคิดว่าฉันอาจจะรวบรวมรายการที่มีรายละเอียดมากกว่านี้เล็กน้อยเมื่อฉันกลับมา ดังนั้นที่นี่ไป

ฉันรัก: ExCel – ศูนย์นิทรรศการ ExCel London มีความพิเศษและใช้งานง่ายมาก การเดินทางไปที่นั่นค่อนข้างง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะจากทุกที่ในลอนดอน และจะดีขึ้นเมื่อสายเอลิซาเบธเปิดให้บริการในที่สุด ซึ่งจะเชื่อมต่อใจกลางเมืองโดยตรงกับสนามบินฮีทโธรว์ โถงจัดงานถูกจัดวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ 2 อันโดยมีทางสัญจรตรงกลาง ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายแม้กระทั่งมุมที่อยู่ไกลของโถง กระบวนการเช็คอินอัตโนมัตินั้นรวดเร็ว Wi-Fi นั้นยอดเยี่ยม มีแท่นชาร์จสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย และสถานที่มีร้านอาหารราคาย่อมเยาให้เลือกมากมายสำหรับทั้งการกัดด่วนหรือมื้อกลางวันที่ยาวนานขึ้น

การจัดแสดง – โถงกิจกรรมบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่ว่างเปล่าทั้งหมด ซึ่งไม่มีเสาและไม่มีมุมที่เกะกะ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ระดับแนวหน้า และผู้แสดงสินค้า ICE London ใช้พื้นที่เหล่านี้เพื่อแสดงอุตสาหกรรมเกมใหม่ล่าสุดและดีที่สุดโดยใช้การนำเสนอและเลย์เอาต์ที่โดดเด่น ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมจะต้องภูมิใจ

สื่อสิ่งพิมพ์ (ป้าย โบรชัวร์ จดหมายข่าวรายวัน ฯลฯ) – สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ ICE London คือความหลากหลายและคุณภาพ มีคู่มือฉบับพกพาขนาดเล็ก คู่มืออ้างอิงฉบับย่อขนาดกลาง และคู่มือนิทรรศการสารานุกรม ทุกอย่างได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและมีการแจกจ่ายอย่างดี